Agenda

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Iau, 22ain Ebrill, 2021 14:00

Lleoliad: O Bell Trwy Microsoft Teams

Cyswllt: Gwasannaethau Democrataid 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 111 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 28/01/2021

4.

Diweddariad ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Archwilio Cymru pdf eicon PDF 267 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Asesiad Risg a Strategaeth Twyll 2021/22 - 2024/25 pdf eicon PDF 71 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Polisi Osgoi Trethi pdf eicon PDF 230 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 pdf eicon PDF 89 KB

8.

Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl pdf eicon PDF 160 KB

9.

Diweddariad ar Effeithiolrwydd Hunanasesiad y Pwyllgor Llywodraethau ac Archwilio pdf eicon PDF 84 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cynllun Archwilio Blynyddol yr Archwiliad Allanol 2020-21 pdf eicon PDF 74 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Siarter Cydwasanaethau'r Archwiliad Mewnol Rhanbarthol 2021-22 pdf eicon PDF 74 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Blaenraglen Waith 2021-22 pdf eicon PDF 227 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â pharagraff 2.4 (e) o'r Rheolau Trefn y Cabinet yn y Cyfansoddiad.