Agenda

Pwyllgor Safonnau
Dydd Iau, 18fed Chwefror, 2021 10:00

Lleoliad: o bell trwy Microsoft Teams

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 57 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 19/11/2020 a 21/12/2020

Dogfennau ychwanegol:

4.

Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 pdf eicon PDF 76 KB

5.

Pwyllgor Safonau - Y Broses Gwrandawiadau pdf eicon PDF 62 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Panel Dyfarnu Cymru - Canllawiau Sancsiynau pdf eicon PDF 63 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.

8.

Gwahardd y Cyhoedd

Nid oedd y cofnodion sy'n ymwneud â'r eitem canlynol yn cael eu cyhoeddi, gan fod eu bod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 14 a 16 o Ran 4 a Pharagraff 21 o Ran 5, Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i newidiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol  (Cymru) 2007 (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio).

 

Os, yn dilyn cymhwyso'r prawf budd y cyhoedd yn yr Is-Bwyllgor yn penderfynu yn unol â'r Ddeddf i ystyried yr eitemau hyn yn breifat, bydd y cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r cyfarfod yn ystod ystyriaeth o'r fath.

 

 

9.

Cymeradwyaeth Cofnodion wedi’u Eithrio

I dderbyn am gymeradwyaeth y cofnodion eithriedig cyfarfod y 19/11/2020 a 21/12/2020