Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Safonnau - Dydd Mawrth, 9fed Ebrill, 2024 10:00

Lleoliad: remotely - via Microsoft Teams

Media

Eitemau
Rhif Eitem

140.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

141.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

142.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 228 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 07/03/2024

143.

Penodi Cadeirydd pdf eicon PDF 225 KB

144.

Penodiad i'r Pwyllgor pdf eicon PDF 21 KB

145.

Gwahardd y Cyhoedd

Nid oedd y cofnodion ac adroddiadau sy'n ymwneud â'r eitemau canlynol yn cael eu cyhoeddi, gan fod eu bod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 14 a 16 o Ran 4 a Pharagraff 21 o Ran 5, Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i newidiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol

(Cymru) 2007 (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio).

 

Os, yn dilyn cymhwyso'r prawf budd y cyhoedd yn yr Is-Bwyllgor yn penderfynu yn unol â'r Ddeddf i ystyried yr eitemau hyn yn breifat, bydd y cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r cyfarfod yn ystod ystyriaeth o'r fath.

 

 

 

146.

Atgyfeiriad gan yr Ombwdsmon Ymchwiliad o dan A69 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000

147.

Atgyfeiriad gan yr Ombwdsmon Ymchwiliad o dan A69 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000

148.

Atgyfeiriad gan yr Ombwdsmon Ymchwiliad o dan A69 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000

149.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.