Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Trwyddedu - Dydd Mawrth, 25ain Mai, 2021 09:30

Lleoliad: remotely - via Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Democratic Services 

Eitemau
Rhif Eitem

60.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

 

Cofnodion:

Dim

61.

Penodi Is-bwyllgorau Trwyddedu a Dirprwyo i Swyddogion pdf eicon PDF 61 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cyfreithiol AD a Gwasanaethau Rheoleiddio adroddiad, er mwyn cynnig aelodaeth o Is-bwyllgorau'r Pwyllgor Trwyddedu yn dilyn Cyfarfod Blynyddol y Cyngor 19 Mai 2021.

 

Cynigodd Rheolwr y Tîm Trwyddedu, felly fod y Pwyllgor yn parhau â'r trefniadau presennol ac yn cymeradwyo ffurfio'r ddau banel yn eistedd ar sail rota.

 

Os na all y Cadeirydd neu'r Is-gadeirydd ddod i'w cyfarfod is-bwyllgor priodol, etholir cadeirydd o'r rhai sy'n bresennol.

 

Yn dilyn trafodaethau dilynol rhwng Aelodau a Swyddogion ar yr adroddiad, roedd:

 

PENDERFYNWYD: Cymeradwyodd y Pwyllgor ffurfio dau banel yn eistedd gan ddilyn trefn rota. Bydd pob Pwyllgor yn cynnwys saith Aelod o'r Pwyllgor Trwyddedu ac yn cael ei gadeirio gan Gadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu lle bo hynny'n bosibl.

 

Is-bwyllgor Trwyddedu (A) - Y Cynghorwyr D Lewis (Cadeirydd), T Beedle, R Collins, M Kearn, A Pucella, J Williams, G Thomas

 

Is-bwyllgor Trwyddedu (B) - Y Cynghorwyr P Davies, A Hussain, M James, B Jones, J Lewis, J McCarthy, K Watts

 

Os nad yw’r Cadeirydd neu'r Is-gadeirydd yn gallu dod i’r cyfarfod o’r is-bwyllgor priodol, yna bydd cadeirydd yn cael ei ethol o'r rhai sy'n bresennol. Byddai'r Is-bwyllgorau Trwyddedu yn cyflawni swyddogaethau trwyddedu, gan gynnwys trwyddedu tacsis a masnachu ar y stryd fel y nodir yng Nghyfansoddiad y Cyngor.

 

62.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.

 

Cofnodion:

Dim