Agenda, decisions and minutes

Pwyllgor Trwyddedu
Dydd Mawrth, 17eg Tachwedd, 2020 09:30

Lleoliad: o bell trwy Skype For Business

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif Eitem

51.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

Cofnodion:

Dim

52.

Cymeradwyo Cofnodion pdf eicon PDF 50 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Trwyddedu a Pwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 y 06/10/2020

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD: Bod cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu a Phwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 06/10/2020, yn cael eu cymeradwyo fel cofnod gwir a chywir

 

53.

Polisi Cerbydau Hacni/Cerbydau Hurio Preifat pdf eicon PDF 113 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Rheolwr y Tîm Trwyddedu'r adroddiad sy'n:

 

  • Adrodd yn ôl i'r Pwyllgor ar ganlyniadau'r ymgynghoriad a gynhaliwyd mewn perthynas â'r oedran hynaf y gellir trwyddedu cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat am y tro cyntaf, ac ar ôl eu trwyddedu, pa mor aml y cânt eu profi;

 

  • Ystyried diwygiad i'r Canllawiau Polisi Oedran (APG) mewn perthynas â'r oedran hynaf y gellir trwyddedu cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat am y tro cyntaf;

 

  • Ystyried cynnig i ddiwygio amlder profi cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat

 

  • Ystyried cynnig i ddiwygio'r weithdrefn profi a chydymffurfio ar gyfer cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat.

Eglurodd Rheolwr y Tîm Trwyddedu fod yr ysgogiad ar gyfer adolygu'r polisi yn dod o'r fasnach leol a nododd fod y polisi presennol sy'n ei gwneud yn ofynnol i gerbydau a gyflwynwyd er mwyn i'w trwydded gyntaf fod yn newydd neu bron yn newydd, yn rhoi baich economaidd sylweddol ar y fasnach, tra'n darparu budd ymylol o ran diogelwch y cyhoedd.

 

Eglurodd fod y polisi presennol ynghylch oedran cerbydau wedi'i gyflwyno a'i gymeradwyo gan y Pwyllgor Trwyddedu ar 10 Mawrth 2008.

 

Amlinellodd fod y polisi presennol yn nodi y dylid cyflwyno ymgeiswyr ar gyfer trwyddedu cerbyd hacni neu gerbyd hurio preifat i'r Cyngor am y tro cyntaf o fewn 14 diwrnod i gofrestriad cyntaf y cerbyd gyda’r DVLA. Ni ddylai'r milltiroedd ar adeg y cais fod yn fwy na 500 milltir felly roedd y rhan fwyaf o gerbydau'n newydd pan gawsant eu trwyddedu am y tro cyntaf. Manylwyd ar fanylion y polisi oedran presennol yn Atodiad A i'r adroddiad.

 

Eglurodd Rheolwr y Tîm Trwyddedu fod unrhyw newidiadau i'r polisi oedran yn cael effaith ar y drefn profi cerbydau. Gyda'r rhan fwyaf o gerbydau'n newydd wrth gyflwyno’r cais cyntaf, mae'r polisi cyfredol yn gofyn am 2 brawf y flwyddyn ar gyfer cerbydau hyd at 5 mlwydd oed, a 3 phrawf y flwyddyn ar gyfer cerbydau dros 5 oed.

Profwyd cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat yng Nghyfleuster Cynnal a Chadw Cerbydau T? Richard Thomas, a ddefnyddir ar y cyd gan Heddlu De Cymru a'r Cyngor fel yr orsaf brofi gymeradwy ar gyfer cerbydau trwyddedig ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

 

Eglurodd Rheolwr y Tîm Trwyddedu fod ymgynghoriad wedi'i gynnal mewn ymateb i safbwyntiau masnach drwy holiadur, gan ofyn am farn masnach a'r cyhoedd ar newidiadau arfaethedig i'r polisïau oedran a phrofi ar gyfer cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat. Cafodd copi o'r holiadur ei gynnwys yn Atodiad B a manylwyd ar yr ymatebion yn Atodiad C. Rhoddodd grynodeb o'r 19 o ymatebion i'r Pwyllgor y manylwyd arnynt yn adran 4.7 yr adroddiad.

 

Amlinellodd Rheolwr y Tîm Trwyddedu yr amrywiadau rhwng oedrannau'r cerbydau a drwyddedwyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr o gymharu â'r rhai a drwyddedwyd mewn awdurdodau lleol eraill yn Ne Cymru fel yr amlinellir yn adran 4.9 yr adroddiad.

 

Ychwanegodd y dylai'r consensws y dylai'r rhesymau dros bolisi oedran, fel gwell cysur a gwell safonau diogelwch, fod yn berthnasol i bob cerbyd sal?n, a bysiau mini (Dosbarth 1) ond y byddai'r cerbydau  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 53.

54.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.

Cofnodion:

Dim