Agenda

Cabinet
Dydd Mawrth, 19eg Tachwedd, 2019 14:30

Lleoliad: Ystafelloedd Pwyllgor 1/2/3 - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 123 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 22/10/2019

4.

Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir 2018-19 pdf eicon PDF 128 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Diwygiad i'r Cynllun Dirprwyo Swyddogaethau - Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru) 2019 pdf eicon PDF 101 KB

6.

Strategaeth Digartrefedd 2018 - 2022 pdf eicon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Polisi Gorfodi Amgylcheddol pdf eicon PDF 104 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Grant Cartrefi Gwag Tasglu'r Cymoedd pdf eicon PDF 159 KB

9.

Ail-Gomisiynu Gwasanaethau Byw â Chefnogaeth pdf eicon PDF 103 KB

10.

Adolygiad o Ddarpariaeth Ôl-16 ar draws Pen-y-bont ar Ogwr (Adroddiad Cam 4) pdf eicon PDF 91 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Grant Dysgu Cymunedol - Canolbwynt y Dwyrain pdf eicon PDF 96 KB

12.

Penodi Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 94 KB

13.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â pharagraff 2.4 (e) o'r Rheolau Trefn y Cabinet yn y Cyfansoddiad.