Agenda

Cabinet
Dydd Mawrth, 10fed Mawrth, 2020 14:30

Lleoliad: Ystafelloedd Pwyllgor 1/2/3 - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrew Rees 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 72 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 11 02 20

4.

Arolygiaeth Gofal Cymru Arolygiad Cenedlaethol pdf eicon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cytundeb Cartref Gofal a Chytundeb Cyllido Cyfun Gofynion pdf eicon PDF 123 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Datblygiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024 pdf eicon PDF 92 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Polisi Derbyniadau Ysgolion 2021-2022 pdf eicon PDF 63 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adnewyddu Yswiriant pdf eicon PDF 316 KB

9.

Adroddiad i'w Nodi er Gwybodaeth pdf eicon PDF 65 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â pharagraff 2.4 (e) o'r Rheolau Trefn y Cabinet yn y Cyfansoddiad.

 

11.

Gwahardd y Cyhoedd

Nidoedd yr eitem canlynol yn cael eu cyhoeddi, gan fod eu bod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 14 o Ran 4 a Pharagraff 21 o Ran 5, Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i newidiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Cymru) 2007 (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio).

 

Os, yn dilyn cymhwyso'r prawf budd y cyhoedd yn y Cabinet yn penderfynu yn unol â'r Ddeddf i ystyried yr eitem hyn yn breifat, bydd y cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r cyfarfod yn ystod ystyriaeth o'r fath.

 

 

12.

Sefydlu Cytundeb Fframwaith ar Gyfer Darparu Gwasanaethau Byw â Chymorth