Agenda

Cabinet
Dydd Mawrth, 25ain Chwefror, 2020 14:30

Lleoliad: Ystafelloedd Pwyllgor 1/2/3 - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Democratic Services Section 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 79 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 14/01/2020 a 21/01/2020

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cynllun Corfforaethol 2018-2022 Adolygwyd ar gyfer 2020-21 pdf eicon PDF 76 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (SATC) 2020-21 i 2023-24 pdf eicon PDF 150 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Strategaethau Rheoli Trysorlys a Chyfalaf 2020-21 Ymlaen pdf eicon PDF 296 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Meysydd Chwarae, Cyfleusterau Chwaraeon Awyr Agored a Phafiliynau Parciau a Throsglwyddo Asedau Cymunedol pdf eicon PDF 175 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cynnig i Beilotio'r Fenter Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar (ECEC) pdf eicon PDF 144 KB

9.

Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm Canol De pdf eicon PDF 102 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Mae Peirianneg Amddiffyn yr Arfordir yn gweithio i Morglawdd y Gorllewin a Phromenâd y Dwyrain, gan gynnwys Rhych Point, Porthcawl pdf eicon PDF 81 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â pharagraff 2.4 (e) o'r Rheolau Trefn y Cabinet yn y Cyfansoddiad.

 

12.

Gwahardd y Cyhoedd

Nidoedd y cofnodion/adroddiad canlynol yn cael eu cyhoeddi, gan fod eu bod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 12 a 14 o Ran 4 a Pharagraff 21 o Ran 5, Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i newidiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Cymru) 2007 (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio).

 

Os, yn dilyn cymhwyso'r prawf budd y cyhoedd yn y Cabinet yn penderfynu yn unol â'r Ddeddf i ystyried yr eitemau hyn yn breifat, bydd y cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r cyfarfod yn ystod ystyriaeth o'r fath.

 

 

13.

Cymeradwyaeth Cofnodion wedi’u Eithrio

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion Eithrio cyfarfod y 21/01/2020

 

14.

Gwaredu Ty'r Ardd