Agenda a Phenderfyniadau

Cabinet
Dydd Mawrth, 21ain Gorffennaf, 2020 14:30

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1/2/3, Swyddfeydd Dinesig, Stryd Yr Angel, Penybont Ar Ogwr

Cyswllt: Democratic Services 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

2.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwblgan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan yCyngor o 1 Medi 2008.

 

 

3.

Monitro Cyllideb 2020-21 Rhagolwg Refeniw Chwarter 1 pdf eicon PDF 672 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Alldro Rhaglenni Cyfalaf 2019-20 ac Adroddiad Chwarter 1 2020/21 pdf eicon PDF 568 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Grant Llywodraeth Cymru - Cynllun Peilot Cartrefi Gwag Cymoedd y Gorllewin pdf eicon PDF 77 KB

6.

Estyniad i'r contract - Gwasanaeth Byw gyda Chymorth Clos Penglyn pdf eicon PDF 77 KB

7.

Nodi Adroddiad Gwybodaeth pdf eicon PDF 67 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Polisi Teithio gan Ddysgwyr pdf eicon PDF 590 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adborth ar Gam 4 yr Ymgynghoriad Cyhoeddus ar gysyniadau posibl ar gyfer darpariaeth Ôl-16 ar draws Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac argymhellion ar gyfer Dyfodol yr Arolwg pdf eicon PDF 954 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Rhaglen Moderneiddio Ysgolion Band B, Model Buddsoddi Cydfuddiannol Partneriaeth Addysg Gymraeg - Cytundeb Partneru Strategol pdf eicon PDF 126 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â pharagraff 2.4 (e) o'r Rheolau Trefn y Cabinet yn y Cyfansoddiad.

12.

Gwahardd y Cyhoedd

 Nid oedd yr eitem canlynol yn cael eu cyhoeddi, gan fod eu bod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 14 a 16 o Ran 4 a Pharagraff 21 o Ran 5, Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i newidiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Cymru) 2007 (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio).

 

Os, yn dilyn cymhwyso'r prawf budd y cyhoedd yn y Cabinet yn penderfynu yn unol â'r Ddeddf i ystyried yr eitem hyn yn breifat, bydd y cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r cyfarfod yn ystod ystyriaeth o'r fath.

 

 

13.

Grant Cyfalaf Arfaethedig o Gronfa Gofal Integredig i Linc Cymru