Agenda a Phenderfyniadau

Cabinet
Dydd Mawrth, 15fed Medi, 2020 14:30

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1/2/3, Swyddfeydd Dinesig, Stryd Yr Angel, Penybont Ar Ogwr

Cyswllt: Democratic Services 

Nodyn: Note: Please note that due to the requirement for social distancing this meeting will not be held at itsusual location. This will be a virtual meeting and Council Members and Officers will be attending remotely. If you have any queries regarding this, please contact abinet_committee@bridgend.gov.uk 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

2.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Cadarnhau Cofnodion pdf eicon PDF 147 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 30/06/2020 and 21/07/2020

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rheoli Ansawdd Aer Lleol - Adroddiad Blynyddol ar Gynnydd 2020 pdf eicon PDF 734 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Panel Adfer Trawsbleidiol - Canfyddiadau ac Argymhellion Cam 1 pdf eicon PDF 77 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cynllun Adfywio Glannau Porthcawl: Safleoedd Salt Lake a Sandy Bay pdf eicon PDF 102 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Gwasanaeth Mewnol ar gyfer Dioddefwyr Camdriniaeth Ddomestig pdf eicon PDF 94 KB

8.

Cynllun Atal ac Ymateb Covid-19 ar gyfer Rhanbarth Cwm Taf Morgannwg pdf eicon PDF 89 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cynllun Corfforaethol Diweddaraf 2018-2022 wedi’i adolygu ar gyfer 2020-21, yn dilyn effaith Covid-19 pdf eicon PDF 77 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Datblygu Cynllun Gweithredu'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024 pdf eicon PDF 134 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cynllun Cyflawni Gwasanaethau - Ein Gweledigaeth Strategol 5 Mlynedd pdf eicon PDF 2 MB

12.

Adolygiad Perfformiad Blynyddol Awdurdodau Lleol Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) Ebrill 2019 – Mawrth 2020 pdf eicon PDF 77 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Pwyllgor y Cabinet - Cylch Gorchwyl ac Adolygiad Aelodaeth Rhianta Corfforaethol pdf eicon PDF 88 KB

14.

Polisi Teithio gan Ddysgwyr pdf eicon PDF 300 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Rhaglen Moderneiddio Ysgolion Band B - Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig pdf eicon PDF 109 KB

16.

Penodi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol (ALl) pdf eicon PDF 90 KB

17.

Cabinet, Pwyllgor y Cabinet Rhianta Corfforaethol a Phwyllgor y Cabinet Cydraddoldeb pdf eicon PDF 73 KB

18.

Nodi Adroddiad Gwybodaeth pdf eicon PDF 66 KB

Dogfennau ychwanegol:

19.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â pharagraff 2.4 (e) o'r Rheolau Trefn y Cabinet yn y Cyfansoddiad.

 

20.

Gwahardd y Cyhoedd

Nid oedd yr eitem canlynol yn cael eu cyhoeddi, gan fod eu bod yn cynnwys gwybodaet h eithriedig fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 14 a 16 o Ran 4 a Pharagraff 21 o Ran 5, Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i newidiwyd gan Orchymyn Llyw odraeth Leol (Cymru) 2007 (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio). Os, yn dilyn cymhwyso'r prawf budd y cyhoedd yn y Cabinet yn penderfynu yn unol â'r Ddeddf i ystyried yr eitem hyn yn breifat, bydd y c yhoedd yn cael eu gwahardd o'r cyfarfod yn ystod ystyriaeth o'r fath.

21.

Cadarnhau Cofnodion Eithriedig

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion eithrio cyfarfod y 30/06/2020 a 21/07/2020.