Agenda

Cabinet
Dydd Mawrth, 6ed Ebrill, 2021 14:30

Lleoliad: i'w gynnal o bell trwy Dimau Microsoft

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Cadarnhau Cofnodion pdf eicon PDF 82 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 23/2/2021

4.

Gwarchodfeydd Natur Lleol Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr pdf eicon PDF 101 KB

5.

Dyraniadau o dan Gynllun Grant Cyfalaf Cynghorau Tref a Chymuned 2020-21 a Chronfa Trosglwyddo Asedau Cymunedol pdf eicon PDF 133 KB

6.

Cynllun Cyflawni’r Grant Cymorth Tai 2021-22 pdf eicon PDF 141 KB

7.

Rhyddhad Ardrethi Annomestig yn ôl Disgresiwn - Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 2021-22 a Chynllun Rhyddhad Ardrethi Lletygarwch a Hamdden Uwch 2021-22 pdf eicon PDF 121 KB

8.

Adran 33 o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006, Cytundeb Partneriaeth rhwng y Cyngor ac Ymddiriedolaeth GIG Cwm Taf Morgannwg pdf eicon PDF 96 KB

9.

Dyddiadau cyfarfodydd y Cabinet, Pwyllgor y Cabinet Rhianta Corfforaethol a Phwyllgor y Cabinet Cydraddoldeb - 2021-22 pdf eicon PDF 64 KB

10.

Rhaglen Moderneiddio Ysgolion: Canlyniad yr Ymgynghoriad ar Gynnig Moderneiddio Ysgolion Gorllewin Pen-y-bont ar Ogwr pdf eicon PDF 394 KB

11.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â pharagraff 2.4 (e) o'r Rheolau Trefn y Cabinet yn y Cyfansoddiad.