Agenda a Chofnodion

Cabinet - Dydd Mawrth, 6ed Ebrill, 2021 14:30

Lleoliad: i'w gynnal o bell trwy Dimau Microsoft

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

647.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

Cofnodion:

Gwnaed y buddiannau rhagfarnus canlynol mewn perthynas ag eitem 5 ar yr Agenda:-

 

Y Cynghorydd RE Young – Fel aelod o Gyngor Cymuned Coety Uwch, a grybwyllwyd yn yr adroddiad.

Y Cynghorydd N Burnett – Fel aelod o Gyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Y Cynghorydd HJ David – Fel aelod o Gyngor Cymuned Cefn Cribwr, a oedd wedi gwneud cais i'r Gronfa.

 

Gadawodd yr holl Aelodau uchod y cyfarfod tra bod yr eitem hon yn cael ei hystyried a daeth y Cynghorydd EM Williams i'r Gadair nes i'r adroddiad gael ei benderfynu ac wedi hynny dychwelodd yr Arweinydd, y Cynghorydd David, i'r cyfarfod fel Cadeirydd.

 

648.

Cadarnhau Cofnodion pdf eicon PDF 82 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 23/2/2021

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                          Bod Cofnodion y cyfarfod Cabinet a gynhaliwyd ar 23 Chwefror 2021 yn cael eu cymeradwyo fel cofnod gwir a chywir.

 

649.

Gwarchodfeydd Natur Lleol Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr pdf eicon PDF 101 KB

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau, a'i ddiben oedd ceisio cymeradwyaeth i ddatgan bod Parc Bedford yn Warchodfa Natur Leol ac i ymestyn ffin Gwarchodfa Natur Leol bresennol Frog Pond i gynnwys yr ardal a elwir Village Farm Meadow.  Roedd yr adroddiad hefyd yn gofyn am gymeradwyaeth ar gyfer dulliau rheoli ac adnoddau ar gyfer y ddau safle yn y dyfodol. 

 

Er gwybodaeth gefndirol, dywedodd fod Gwarchodfeydd Natur Lleol yn bodoli i ddiogelu cynefinoedd a rhywogaethau a darparu cyfleoedd i gynyddu ymwybyddiaeth o'r amgylchedd naturiol mewn cymunedau.  Caiff Gwarchodfeydd Natur Lleol eu sefydlu a'u rheoli gan awdurdodau lleol, yn dilyn ymgynghoriad â Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) o dan Ddeddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949. Er mwyn i safle ddod yn Warchodfa Natur Leol, rhaid iddo fod â nodweddion naturiol o ddiddordeb arbennig i'r ardal leol, a rhaid i'r awdurdod naill ai fod â buddiant cyfreithiol yn y tir neu fod â chytundeb gyda'r perchennog i reoli'r tir fel gwarchodfa. Yng Nghymru mae Gwarchodfeydd Natur Lleol wedi'u dynodi dros nifer o flynyddoedd, o 1970 hyd heddiw, ac maent yn parhau.

 

Ar hyn o bryd mae pum Gwarchodfa Natur Leol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae Gwarchodfa Natur Leol Cynffig hefyd yn Warchodfa Natur Genedlaethol nad yw bellach yn cael ei rheoli gan CBSP.  Mae'r ardaloedd hyn yn cael eu dosbarthu fel Gwarchodfeydd Natur Lleol oherwydd y rhywogaethau a'r cynefinoedd penodol sy'n bodoli ynddynt. Y gwarchodfeydd yw:

 

           Comin Locks, Porthcawl

           Craig y Parcau, Pen-y-bont ar Ogwr

           Frog Pond Wood, y Pîl

           Coed Tremains, Bracla

           Gwarchodfa Natur Cynffig, Cynffig

 

Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau, fod dynodi Parc Bedford yn Warchodfa Natur Leol ac ymestyn Gwarchodfa Natur Leol Frog Pond Wood i gynnwys Village Farm Meadow, yn rhywbeth yr oedd gan CBSP y p?er i'w wneud ac wedi’i alinio â pholisïau cenedlaethol a lleol.

 

Esboniodd fod Parc Bedford a Village Farm Meadow yn Safleoedd o Bwysigrwydd ar gyfer Cadwraeth Natur (SINC) o dan ddarpariaethau Polisi ENV4 Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) 2013-2022 a fabwysiadwyd gan Ben-y-bont ar Ogwr. Y sail ar gyfer y dynodiadau hyn yw bod gan y ddau safle gynefinoedd a rhywogaethau o arwyddocâd lleol, rhanbarthol a chenedlaethol y mae angen eu diogelu o dan y System Cynllunio Gwlad a Thref.

 

At hynny, roedd y CDLl yn cynnwys Polisi ENV5, sy'n hyrwyddo'r cysyniad o ddull Seilwaith Gwyrdd. Ystyriwyd bod Seilwaith Gwyrdd yn rhwydwaith wedi'i gynllunio a'i gyflenwi'n strategol o fannau gwyrdd (tir) a glas (d?r) naturiol a rhai a wnaed gan ddyn sy'n cynnal prosesau naturiol.  Fe'i cynlluniwyd a'i reoli fel adnodd amlswyddogaethol sy'n gallu sicrhau ystod eang o fanteision amgylcheddol ac ansawdd bywyd i gymdeithas.  CBSP oedd y cyngor cyntaf yng Nghymru i ymgorffori polisi o'r fath yn ei CDLl, ychwanegodd.

 

Cadarnhaodd yr Aelod Cabinet – Addysg ac Adfywio ei fod yn hapus i gefnogi argymhellion yr adroddiad a theimlai fod hon yn fenter ragorol ac y byddai cost y cynigion, mewn gwirionedd, yn fuddsoddiad y gallai'r cyhoedd  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 649.

650.

Dyraniadau o dan Gynllun Grant Cyfalaf Cynghorau Tref a Chymuned 2020-21 a Chronfa Trosglwyddo Asedau Cymunedol pdf eicon PDF 133 KB

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau, er mwyn ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i ddyrannu cyllid cyfalaf i Gynghorau Tref a Chymuned, i ddatblygu prosiectau yn unol â'r argymhellion a geir yn yr adroddiad o Gynllun Grant Cyfalaf Cynghorau Tref a Chymuned 2021-22 a'r Gronfa Trosglwyddo Asedau Cymunedol (CAT).

 

Dywedodd fod CBSP wedi dyrannu £50,000 ar gyfer 2021-22 a blynyddoedd dilynol yn y Rhaglen Gyfalaf gymeradwy, i gefnogi ceisiadau gan Gynghorau Tref a Chymuned ar gyfer prosiectau cyfalaf.

 

Gwnaed ceisiadau i Gynllun Grant Cyfalaf Cynghorau Tref a Chymuned 2021-22 ar gael ym mis Ionawr 2021, gyda dyddiad cau o 26 Chwefror 2021 ar gyfer derbyn ceisiadau wedi’u cwblhau, yn cael ei sefydlu.  Mae cyllid o hyd at £65,427.61 ar gael ar hyn o bryd ar gyfer grantiau yn 2020-21, fel yr adlewyrchwyd ym mharagraff 3.5 o'r adroddiad.

 

Ailddynodwyd y Gronfa Pafiliwn Chwaraeon gwerth £1 miliwn, a sefydlwyd yn wreiddiol ym mis Chwefror 2014 i hyrwyddo trosglwyddo cyfleusterau chwaraeon, fel y Gronfa CAT ac ehangwyd y cyfle i ariannu o dan MTFS 2019-20 i 2022-23 ym mis Chwefror 2019, i gynnwys gwaith adeiladu ar gyfleusterau eraill y Cyngor megis canolfannau cymunedol a thoiledau cyhoeddus.  Ym mis Chwefror 2020, cymeradwyodd y Cabinet hefyd y dylid ymestyn y Gronfa CAT ymhellach, gan gynnwys gwelliannau i leiniau a draeniau caeau chwarae.  Cynlluniwyd y mesurau hyn i sicrhau bod y rhaglen CAT yn cael ei chefnogi a gellid cynnal cymaint o asedau â phosibl yn briodol, eu cadw ar agor a darparu manteision cymunedol hirdymor i breswylwyr mewn unrhyw leoliad penodol.

 

Dywedodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau, er mwyn manteisio i’r eithaf ar y cymorth y gellid ei ddarparu yn 2020-21 gan fod y Grant Cyfalaf Cynghorau Tref a Chymuned wedi’i ordanysgrifio, roedd modd defnyddio’r Gronfa CAT hefyd gan fod ceisiadau’n bodloni’r meini prawf ar gyfer y gronfa hon, a oedd yn galluogi i gynifer o brosiectau gael eu datblygu â phosibl.  Arweiniodd hyn at ddyrannu £65,000 o dan y Gronfa CAT ar gyfer y 4 prosiect a amlinellir ym mharagraff 3.8 o'r adroddiad a oedd â chyfanswm gwerth prosiect cyfunol o £140,000.

 

Cadarnhaodd yr adroddiad ymhellach fod y Cabinet a Gr?p Llywio CAT, hyd yma, wedi dyrannu cyfanswm o £503,327.61 o gyllid drwy'r Gronfa CAT, a grynhoir yn y tabl ym mharagraff 3.9 ac a nodir yn Atodiad A i'r adroddiad.

 

O ran y sefyllfa bresennol, mae'r cynigion a dderbyniwyd ar gyfer dyraniad Grant Cyfalaf Cynghorau Tref a Chymuned 2021-22 ym mharagraff 4.1 o'r adroddiad. Ymhelaethwyd ar ragor o wybodaeth am y prosiectau hyn a'r hyn yr oeddent yn ei olygu yn yr adran hon o'r adroddiad.

 

O ran y Prosiectau CAT nad ydynt yn gydweithredol, dangoswyd rhagor o wybodaeth am y rhain ym mharagraffau 4.10 a 4.11 o'r adroddiad.

 

Roedd gweddill yr adroddiad yn esbonio'r modd yr oedd CBSP yn bwriadu datblygu ymhellach ei drefniadau cydweithio â Chynghorau Tref a Chymuned mewn perthynas â Chynllun Grant Cyfalaf Cynghorau Tref a Chymuned a'r Gronfa Trosglwyddo Asedau Cymunedol. Byddai hyn yn eu galluogi  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 650.

651.

Cynllun Cyflawni’r Grant Cymorth Tai 2021-22 pdf eicon PDF 141 KB

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan y Prif Swyddog Dros Dro – Cyllid, Perfformiad a Newid, er mwyn:

 

          Diweddaru aelodau ar Flaenoriaethau Cyflawni'r Grant Cymorth Tai ar gyfer 2021-22;

 

          ceisio cymeradwyaeth i hepgor Rheolau Gweithdrefn Contract y Cyngor yn unol â Rheol Gweithdrefn Contract 3.2.9.3 ar gyfer dau gontract presennol a ariennir gan y Grant Cymorth Tai;

 

          ceisio cymeradwyaeth i ddefnyddio dyraniad y Grant Cymorth Tai i barhau i ddarparu gwasanaethau ar gyfer prosiect llety â chymorth lefel isel Cam 2, a fydd yn weithredol o 1 Ebrill 2021;

 

          atal y rhannau perthnasol o Reolau Gweithdrefn Contract y Cyngor o ran y gofyniad i dendro am gontract a chytuno i'r Prif Swyddog - Cyllid, Perfformiad a Newid ymrwymo i gontract gyda Pobl, er mwyn parhau i ddarparu gwasanaeth prosiect llety â chymorth sy'n bodoli eisoes;

 

          ceisio cymeradwyaeth i gynnig cynnydd o hyd at 5% yng ngwerth contract yr holl gontractau presennol a ariennir gan y Grant Cymorth Tai sydd gan CBSP gyda darparwyr cymorth sy'n gysylltiedig â thai yn y trydydd sector, sy'n weithredol o 1 Ebrill 2021, ar y sail bod unrhyw gynnydd gwirioneddol yn digwydd yn uniongyrchol o ran telerau ac amodau gwell y gweithlu.

 

Dywedodd fod Grant Cymorth Tai Llywodraeth Cymru wedi dod i fodolaeth ym mis Ebrill 2019, yn dilyn prosiect braenaru hyblygrwydd ariannu Llywodraeth Cymru. Daeth â thri grant blaenorol at ei gilydd - Rhaglen Cefnogi Pobl, y Grant Atal Digartrefedd a Grant Gorfodi Rhentu Doeth Cymru.

 

Mae’r Grant Cymorth Tai yn rhaglen grant ymyrraeth gynnar i gefnogi gweithgarwch sy'n atal pobl rhag dod yn ddigartref, sefydlogi eu sefyllfa o ran cartref, neu helpu pobl a allai fod yn ddigartref i ddod o hyd i lety a'i gadw.

 

Roedd Canllawiau Ymarfer y Cynllun Cymorth Tai yn ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol ddatblygu Cynllun Cyflawni Cynllun Cymorth Tai blynyddol, a ddylai gynnwys y penawdau fel y'u cynhwysir ym mharagraff 3.3 o'r adroddiad.

 

Yn dilyn cyhoeddi cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru, rhoddir dyraniad Cynllun Cymorth Tai dangosol i Awdurdodau Lleol ac mae'n ofynnol iddynt gyflwyno i Lywodraeth Cymru eu Blaenoriaethau Cyflawni, Ymgysylltu â Rhanddeiliaid, y Cynllun Gwariant ac Atodiad A: Dyletswyddau Statudol Digartrefedd, o'u Cynllun Cyflawni Cynllun Cymorth Tai blynyddol. Yna cynigir grant, yn dilyn cyhoeddi cyllideb derfynol Llywodraeth Cymru.

 

Cadarnhaodd y Prif Swyddog Dros Dro – Cyllid, Perfformiad a Newid mai dyraniad Cynllun Cymorth Tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (CBSP) gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22 yw £7,833,509.33. Mae hyn yn gynnydd o £1,878,966.49 (32%) o'r dyraniad yn 2020-21 o £5,954,542.84. Mae'r cynnydd o ganlyniad i ddyrannu £40m yn ychwanegol i gyfanswm cyllideb y Cynllun Cymorth Tai gan Lywodraeth Cymru.

 

 Fel rhan o gynllunio strategol parhaus CBSP, mae'r gwasanaeth tai yn ymgysylltu ag ystod amrywiol o randdeiliaid gan gynnwys drwy fynychu gwahanol fforymau megis Fforwm Landlordiaid CBSP, Partneriaeth Diogelwch Cymunedol, Cell Ddigartrefedd, Trefniadau Amlasiantaethol ar gyfer Diogelu'r Cyhoedd a Chynadleddau Asesu Risg Amlasiantaethol. Fel y cyfryw, cafwyd trafodaethau parhaus gyda rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys Iechyd, yr Heddlu, y Gwasanaeth Prawf, Landlordiaid  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 651.

652.

Rhyddhad Ardrethi Annomestig yn ôl Disgresiwn - Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 2021-22 a Chynllun Rhyddhad Ardrethi Lletygarwch a Hamdden Uwch 2021-22 pdf eicon PDF 121 KB

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan y Prif Swyddog Dros Dro - Cyllid, Perfformiad a Newid, yn argymell y dylai'r Cabinet fabwysiadu Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 2021-22 Llywodraeth Cymru a Chynllun Rhyddhad Ardrethi Lletygarwch a Hamdden Uwch Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22.

 

Eglurodd y Prif Swyddog Dros Dro - Perfformiad, Cyllid a Newid, mai nod y ddau gynllun oedd helpu busnesau i leihau eu taliadau ardrethi busnes ar gyfer y cyfnod o 01/04/21 i 31/03/22 er mwyn eu cefnogi i barhau i feddiannu safleoedd y Stryd Fawr a manwerthu, a chefnogi'r rheini yn y sectorau lletygarwch, hamdden a thwristiaeth. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru estyniad dros dro i'r Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch presennol ar gyfer 2021-22 i gefnogi eiddo cymwys sy'n cael ei feddiannu drwy gynnig cymorth 100% i fusnesau yn y sector manwerthu, hamdden a lletygarwch sydd â gwerth ardrethol o dan £500,000. Manylwyd ar safleoedd a fyddai'n elwa yn Atodiad A i'r adroddiad, ond yn fras roeddent yn cynnwys y rhai a oedd â gwerth ardrethol o lai na £500,000, a siopau, tafarndai a bwytai, campfeydd, lleoliadau perfformio a gwestai ledled Cymru. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru hefyd y byddai Cynllun Rhyddhad Ardrethi Lletygarwch a Hamdden Uwch ar gael ar gyfer blwyddyn ariannol 2021-22, i gefnogi busnesau cymwys o fewn y sector lletygarwch, hamdden a thwristiaeth yng Nghymru sydd â gwerth ardrethol o dros £500,000. Cafodd y gwahanol gategorïau o adeiladau lletygarwch, hamdden a thwristiaeth a fyddai'n elwa o ryddhad eu nodi yn Atodiad B i'r adroddiad ac roeddent yn cynnwys y rhai a oedd â gwerth ardrethol o dros £500,000, a'u bod yn westai, parciau gwyliau a stadia ledled Cymru. Byddai Llywodraeth Cymru yn darparu rhyddhad ardrethi o 100% ar gyfer eiddo cymwys ar gyfer blwyddyn ariannol 2021-22.

 

Byddai'r Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch ar gyfer 2021-22 yn rhedeg ochr yn ochr â'r Cynllun Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach. Amcangyfrifwyd y byddai tua 1,000 o drethdalwyr cymwys ar draws y fwrdeistref a allai elwa o beidio â chael unrhyw gyfraddau i'w talu ar gyfer blwyddyn ariannol 2021-22 o dan y Cynlluniau hyn.

 

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd fod hwn yn adroddiad "newyddion da" ac y byddai'r 1000 o fusnesau ar draws CBSP yn falch iawn o glywed bod yr awdurdod yn mabwysiadu'r fenter hon. Gofynnodd y Dirprwy Arweinydd am eglurhad ynghylch a oedd angen i'r busnesau hynny a gymhwysodd yn 2021 ai peidio ailymgeisio am y rhyddhad. Atebodd y Prif Swyddog Dros Dro - Cyllid, Perfformiad a Newid, nad oedd angen iddynt ailymgeisio a dylid cymhwyso hyn yn awtomatig i'w cyfrifon ym mron pob achos.

 

Gofynnodd yr Arweinydd a ddylai busnes ddisgwyl derbyn bil gan yr awdurdod hyd yn oed os oedd am sero neu a ddylent ddisgwyl derbyn unrhyw ohebiaeth yn amlinellu eu bod wedi cael rhyddhad ardrethi ar eu cyfrif.

 

Cadarnhaodd y Prif Swyddog Dros Dro - Cyllid, Perfformiad a Newid, y byddent yn derbyn bil gyda'r goddefeb awtomatig arno. Ychwanegodd nad oedd ganddi'r union wybodaeth gyda hi ond roedd hi o dan yr argraff  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 652.

653.

Adran 33 o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006, Cytundeb Partneriaeth rhwng y Cyngor ac Ymddiriedolaeth GIG Cwm Taf Morgannwg pdf eicon PDF 96 KB

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan y Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion, ar y cynnig i ymrwymo i Gytundeb Adran 33 diwygiedig newydd Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 gydag Ymddiriedolaeth GIG Cwm Taf Morgannwg, ynghylch darparu Cyfleoedd Iechyd Meddwl Integredig yn ystod y Dydd.

 

Eglurodd y Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion fod Cytundeb Adran 33 gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar gyfer darparu cyfleoedd diwrnod cymunedol integredig wedi bod ar waith ers 1 Hydref 2008. Cafodd ei ddiwygio a'i ymestyn ar sawl achlysur ers hynny a dechreuodd y Cytundeb Adran 33 presennol ar 1 Ebrill 2017 a byddai'n dod i ben ar 31 Mawrth 2021.

 

Eglurodd Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion fod y gwasanaeth wedi datblygu'n sylweddol yn ystod y 13 mlynedd diwethaf a bod bellach angen diweddaru Cytundeb Adran 33 a sicrhau bod y Cytundeb diwygiedig yn adlewyrchu'r newidiadau a oedd wedi digwydd ac yn adlewyrchu'n ddigonol y sefyllfa bresennol gan gynnwys manylion cyllideb a staffio. Esboniodd fod y gwasanaeth yn cynnig cymorth ymatebol a hygyrch sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, gan hybu adferiad person o episod o salwch meddwl. Gallai'r cyhoedd gael mynediad i'r gwasanaeth cyngor ac arweiniad heb fod angen atgyfeirio a gweithredodd y gwasanaeth fel pwynt cyswllt ar gyfer sefydliadau ac asiantaethau cymunedol prif ffrwd sydd angen gwybodaeth a chyngor i gefnogi unigolion. Roedd hyn yn cynnwys sefydliadau trydydd sector lleol, cyflogwyr a cholegau lleol.

 

Amlinellodd y Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion y sefyllfa o ran cyfraddau atgyfeirio a sut yr oedd y gwasanaeth wedi'i ddarparu yn ystod y pandemig. Roedd y gostyngiad yn nifer yr atgyfeiriadau gan feddygon teulu yn sylweddol yn gynnar, ond erbyn hyn roedd y niferoedd wedi dychwelyd fwy neu lai i'r un graddau ag yr oeddent cyn Covid. Roedd y gwasanaeth bellach yn gweithio ar gynllun adfer ac ar dargedu cymorth ar gyfer rhannau penodol o'r boblogaeth. Byddent yn ystyried darparu cymorth cwnsela fel cwnsela profedigaeth i bobl ifanc a chwnsela perthynas deuluol yn ogystal â meysydd eraill. Byddent hefyd yn edrych ar waith a chyrsiau gr?p lles a gwydnwch a rhywfaint o ymgysylltiad cymdeithasol a chefnogaeth a gwaith yn ymwneud â chymorth dyled a chyllid a'r maes hwnnw.      

 

Eglurodd y Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion fod y Cytundeb Adran 33 diwygiedig yn nodi'r trefniadau ar gyfer gweithredu'r gwasanaeth cyfunol ac yn cael ei reoli fel y nodir yn yr adroddiad. Pe bai'r Cabinet yn cymeradwyo ymrwymo i'r Cytundeb Adran 33 diwygiedig, byddai'n rhedeg am bedair blynedd arall, gyda'r cytundeb yn dod i ben ar 31 Mawrth 2025.   

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet - Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar ei bod yn hapus iawn i symud yr adroddiad. Roedd partneriaeth werthfawr a llwyddiannus iawn gyda'r Bwrdd Iechyd ac roeddent yn gwybod pa mor effeithiol oedd yr adnodd hwn i'r sir. Roedd y gwasanaeth ARC yn llwyddiannus iawn ac yn helpu nifer sylweddol o bobl a byddai angen iddo barhau i helpu mwy o bobl yn ystod y misoedd nesaf wrth i'r gymuned ddod allan o'r pandemig. Roedd gwasanaethau iechyd meddwl wedi  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 653.

654.

Dyddiadau cyfarfodydd y Cabinet, Pwyllgor y Cabinet Rhianta Corfforaethol a Phwyllgor y Cabinet Cydraddoldeb - 2021-22 pdf eicon PDF 64 KB

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan y Prif Swyddog - Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Rheoleiddiol yn gofyn am gymeradwyaeth ar gyfer rhestr cyfarfodydd y Cabinet, Pwyllgor y Cabinet Rhianta Corfforaethol a Phwyllgor y Cabinet Cydraddoldeb ar gyfer y cyfnod Mai 2021-Ebrill 2022. Byddai'r dyddiadau arfaethedig ar gyfer y cyfarfodydd hyn yn cael eu hadrodd i'w nodi yn y Rhaglen arfaethedig o gyfarfodydd i'w cyflwyno i Gyfarfod Blynyddol y Cyngor ar 19 Mai 2021. Roedd hyn yn atal dyddiadau cyfarfodydd y Cabinet, y Cyngor neu eu Pwyllgorau, lle bynnag y bo modd, yn gwrthdaro â'i gilydd. Nodir dyddiadau'r cyfarfodydd ym mharagraff 4 o'r adroddiad. 

 

Symudodd yr Aelod Cabinet - Lles a Chenedlaethau'r Dyfodol yr adroddiad ac ychwanegodd fod pob un ond un o'r dyddiadau y tu allan i wyliau'r ysgol a'u bod yn "gyfeillgar i deuluoedd". Atebodd yr Arweinydd y byddent yn gallu cadarnhau'n agosach at y dyddiad hwnnw a oedd angen y cyfarfod hwnnw ai peidio neu a oedd angen newid y dyddiad. Eglurodd yr Aelod Cabinet - Lles a Chenedlaethau'r Dyfodol fod cyfarfod Pwyllgor y Cabinet Cydraddoldeb i fod i gael ei gynnal ar 27 Gorffennaf 2021. Doedd dim modd cyflwyno'r dyddiad oherwydd eu bod yn disgwyl adroddiad gan Lywodraeth Cymru a oedd yn ddyledus bryd hynny, felly, ni ellid cynnull cyfarfod y Pwyllgor yn gynharach. Ychwanegodd yr Arweinydd eu bod yn ystyried yr effaith ar Aelodau a swyddogion wrth bennu'r dyddiadau ar gyfer cyfarfodydd. 

 

PENDERFYNWYD             Bod y Cabinet yn cymeradwyo'r rhestr o ddyddiadau cyfarfodydd ar gyfer y Cabinet, Pwyllgor y Cabinet Rhianta Corfforaethol, a chyfarfodydd Pwyllgor y Cabinet Cydraddoldeb ar gyfer y cyfnod Mai 2021 - Ebrill 2022 fel yr amlinellir ym Mharagraffau 4.1.2, 4.2.1 a 4.3.1 o'r adroddiad.

655.

Rhaglen Moderneiddio Ysgolion: Canlyniad yr Ymgynghoriad ar Gynnig Moderneiddio Ysgolion Gorllewin Pen-y-bont ar Ogwr pdf eicon PDF 394 KB

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Addysg a Chymorth i Deuluoedd, yn rhoi gwybod i'r Cabinet am ganlyniad yr ymgynghoriad ar gynnig moderneiddio ysgolion Gorllewin Pen-y-bont ar Ogwr, canfyddiadau'r ymgynghoriad ac yn ceisio cymeradwyaeth i symud ymlaen i gyhoeddi hysbysiad cyhoeddus fel y'i rhagnodwyd yn y Cod Trefniadaeth Ysgolion. Ychwanegodd fod Rheolwr y Rhaglen Ysgolion hefyd yn bresennol yn y cyfarfod, i ateb unrhyw gwestiynau manwl yngl?n â'r cynigion.

 

Eglurodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Addysg a Chymorth i Deuluoedd y cefndir a bod y Cabinet, yn ei gyfarfod ar 21 Ionawr 2020, wedi rhoi cymeradwyaeth i ddatblygu cynlluniau Gorllewin Pen-y-bont ar Ogwr drwy drefniadau ariannu'r Model Buddsoddi Cydfuddiannol (MIM). Y ffordd orau ar gyfer cynllun Gorllewin Pen-y-bont ar Ogwr oedd yr opsiynau addysg a ffefrir o ddarparu ysgol cyfrwng Saesneg newydd â dau ddosbarth mynediad ar safle sy’n addas ar gyfer Ysgolion Cynradd Afon y Felin a Chorneli gyda’i gilydd a darparu ysgol cyfrwng Cymraeg newydd â dau ddosbarth mynediad ar safle sy’n addas ar gyfer Ysgol Y Ferch O’r Sgêr wedi’i hehangu. Esboniodd fod y safleoedd a ffefrir ar gyfer yr ysgolion newydd yn cael eu pennu gan y Cabinet gan fod Cymoedd i'r Arfordir (V2C) yn berchen ar safle Ystâd Marlas a safle presennol Ysgol Y Ferch O'r Sg?r/ Canolfan Blant Integredig Corneli/Ysgol Gynradd Corneli. Yn ei gyfarfod ar 19 Ionawr 2021 rhoddodd y Cabinet ganiatâd i ymgynghori'n ffurfiol ar gynnig Gorllewin Pen-y-bont ar Ogwr. Amlinellodd yr adroddiad hwn yr ymatebion i'r ymgynghoriad ac roedd yn ceisio cymeradwyaeth i barhau â'r cynnydd i'r cam nesaf.

 

Eglurodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Addysg a Chymorth i Deuluoedd fod ymarferion ymgynghori wedi'u cynnal rhwng 25 Ionawr 2021 a 7 Mawrth 2021 yn unol â'r Cod Trefniadaeth Ysgolion statudol. Roedd y ddogfen ymgynghori yn gwahodd sylwadau a safbwyntiau i'w cyflwyno mewn perthynas â'r cynnig. Darparwyd crynodeb o'r materion a godwyd gan ymgyngoreion ac ymatebion yr awdurdod lleol yn yr adroddiad ymgynghori fel y nodir yn Atodiad A i'r adroddiad. Amlinellodd gamau nesaf y broses a chyfeiriodd at yr amserlen gan roi syniad o'r amserlenni tebygol dan sylw. 

 

Eglurodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Addysg a Chymorth i Deuluoedd, oblygiadau ariannol y cynigion a gofynnodd i'r Cabinet ystyried yr argymhellion fel y'u rhestrir yn yr adroddiad.

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet - Addysg ac Adfywio, fod hon yn eitem gadarnhaol iawn ac yn newyddion cyffrous iawn i gymuned gogledd Corneli lle byddent yn derbyn dwy ysgol 21ain ganrif newydd. Menter gydweithredol oedd hon gyda'r gymdeithas dai, V2C. Roeddent wedi cael cyfarfodydd gyda hwy a'r aelodau lleol a bu’r rhain yn gyfarfodydd cadarnhaol iawn. Byddai'r cynllun yn cynnwys cyfnewid tir a oedd yn ffordd arloesol iawn o fynd ati i wneud hyn. Byddent hefyd yn sicrhau bod cymaint o barhad â phosibl yn ogystal â newid. Ni fyddai'n rhaid i unrhyw blentyn nac athro symud safle nes bod y cyfleusterau newydd yn barod a bod hynny wedi'i gynnwys yn y dilyniannu. Pwysleisiodd nad menter gwneud arian na thorri costau oedd hon. Rhaglen  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 655.

656.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â pharagraff 2.4 (e) o'r Rheolau Trefn y Cabinet yn y Cyfansoddiad.

 

Cofnodion:

Dim.