Agenda a Chofnodion

Cabinet - Dydd Mawrth, 22ain Mehefin, 2021 14:30

Lleoliad: o bell - trwy Dimau Microsoft

Cyswllt: Gwasanaethau Democratiadd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

668.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Charles Smith fuddiant personol yn eitem 11 ar yr agenda

Datganodd y Cynghorydd Nicole Burnett fuddiant personol yn eitem 11 ar yr agenda

Datganodd y Cynghorydd Stuart Baldwin fuddiant personol yn eitem 11 ar yr agenda

Datganodd y Cynghorydd Dhanisha Patel fuddiant rhagfarnllyd yn eitem 16 ar yr agenda, a gadawodd y cyfarfod yn ystod yr eitem hon.

 

669.

Panel Adfer Trawsbleidiol - Argymhellion pdf eicon PDF 143 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol adroddiad i amlinellu argymhellion y Panel Adfer Trawsbleidiol sydd ynghlwm yn Atodiad A i'r adroddiad, a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol.

 

Eglurodd fod y Panel Adfer Trawsbleidiol wedi cyfarfod ar 7 Rhagfyr 2020, wedi ystyried asesiad effaith Cymunedol y BGC, ymateb y Cabinet i Argymhellion Cam 1, ac wedi dewis Tai a Digartrefedd fel maes allweddol i'w archwilio'n fanylach. Cyfarfu'r Panel ar 11 Mawrth a 14 Mai 2021 i wrando ar wahoddedigion o: Cartrefi Cymunedol Cymru; Sefydliad Tai Siartredig Cymru; Tîm Tai'r Awdurdod a Thîm Gwasanaeth Cymdogaeth y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir.

 

Dywedodd fod argymhellion wedi'u gwneud ar Dai a Digartrefedd yn y cyfarfod ar 14 Mai 2021. Cymeradwyodd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol yr argymhellion yn ei gyfarfod ar 9 Mehefin 2021. Amlinellodd yr argymhellion hyn fel y'u nodir yn Atodiad A i'r adroddiad.

 

Diolchodd yr Aelod Cabinet Lles a Chenedlaethau'r Dyfodol i'r holl Aelodau am gymryd rhan yn y broses o lunio'r argymhellion. Ychwanegodd nad oedd yr argymhellion yn rhai annisgwyl a'u bod wedi bod yn bynciau pwysig a oedd wedi bod cael sylw sylweddol a rheolaidd. Adleisiodd yr Arweinydd hyn a dywedodd fod CBSP eisoes yn blaenoriaethu lleoedd preswyl un a dwy ystafell wely i ddiwallu'r angen. Ychwanegodd fod CBSP, gan weithio gyda phartneriaid, yn datblygu darpariaeth ar y safle i bobl, a oedd yn cynnwys trosi eiddo masnachol segur ac adfeiliedig.

 

PENDERFYNIAD:               Fod y Cabinet yn cytuno i ystyried argymhellion y Panel Adfer Trawsbleidiol (Atodiad A) a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol fel rhan o'r broses adfer.

 

670.

Rhaglen Moderneiddio Ysgolion : Cynnig Moderneiddio Ysgolion Gorllewin Pen-y-bont ar Ogwr - Adroddiad Gwrthwynebiadau Drafft pdf eicon PDF 3 MB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg a Chymorth i Deuluoedd adroddiad a oedd yn:

 

 • hysbysu'r Cabinet o'r gwrthwynebiadau statudol a dderbyniwyd gan yr awdurdod lleol yn ystod y cyfnod gwrthwynebu mewn perthynas â'r cynnig;

 

 • gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i gyhoeddi'r 'Adroddiad Gwrthwynebiadau' drafft ar wefan CBSP (Atodiad A i'r adroddiad); ac i

 

 • ofyn i'r Cabinet benderfynu ar y cynnig.

 

Eglurodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg a Chymorth i Deuluoedd gefndir yr adroddiad a chytundeb y Cyngor i fabwysiadu'r 5 egwyddor ddiwygiedig fel fframwaith ar gyfer trefniadaeth ysgolion ym Mhen-y-bont ar Ogwr, fel y nodir yn adran 3 o'r adroddiad.

 

Eglurodd fod yr adroddiad yn manylu ar y llwybr a ffafrir ar gyfer cynlluniau Gorllewin Pen-y-bont ar Ogwr a'r lleoliad a ffafrir ar gyfer yr ysgolion newydd. Nodir y rhain yn adran 3.3 a 3.4 o'r adroddiad.

 

Ychwanegodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg a Chymorth i Deuluoedd fod ymarfer ymgynghori wedi'i gynnal rhwng 25 Ionawr 2021 a 7 Mawrth 2021 yn unol â'r Cod Trefniadaeth Ysgolion statudol. Roedd copi o'r ddogfen ymgynghori ar gael yn ystod y cyfnod hwn ar wefan y Cyngor, a rhoddwyd dolen we yn rhan 3.7 o'r adroddiad er gwybodaeth. Roedd y ddogfen ymgynghori yn gwahodd sylwadau a barnau i'w cyflwyno mewn perthynas â'r cynnig. Yna cyhoeddwyd crynodeb o'r sylwadau a’r barnau ar ffurf Adroddiad Ymgynghori. Adroddwyd ar ganlyniad yr ymgynghoriad i'r Cabinet ar 6 Ebrill 2021 a rhoddwyd cymeradwyaeth i gyhoeddi hysbysiad cyhoeddus.

 

Dywedodd fod nifer o wrthwynebiadau wedi dod i law yngl?n â'r cynigion, gan ysgogi’r angen i gyhoeddi adroddiad gwrthwynebiadau a oedd yn crynhoi'r gwrthwynebiadau yn ogystal ag ymateb yr awdurdod i'r gwrthwynebiadau. Roedd angen i'r Cabinet ystyried y cynnig gan ystyried y gwrthwynebiadau. Yna gallai'r Cabinet dderbyn, gwrthod, neu addasu'r cynnig.

 

Amlinellodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg a Chymorth i Deuluoedd y materion allweddol a godwyd o'r gwrthwynebiadau a grynhowyd fel a ganlyn:

 

 • Pryderon yngl?n ag ysgol fach yn symud i ysgol fwy
 • Pryderon ynghylch maint/cyfleusterau'r safle
 • Pryderon o ran diogelwch/diogelwch, parcio, seilwaith
 • Cyflwr adeilad yr ysgol yn Afon y Felin
 • Pryderon o ran amseru/proses
 • Adeiladu tai yn yr ardal
 • Dewisiadau eraill

 

Rhestrwyd manylion yr uchod yn adran 3 o Atodiad A.

 

Amlinellodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg a Chymorth i Deuluoedd y goblygiadau ariannol fel y nodir yn adran 8 o'r adroddiad. Eglurodd, pe bai'n cael ei gymeradwyo, y byddai angen cynnwys gofynion y gyllideb yn y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig fel tâl blynyddol dros gyfnod o 25 mlynedd.

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio fod hwn wedi bod yn fater parhaus a bod nifer o gyfarfodydd wedi'u cynnal yngl?n â hyn. Eglurodd y bu tybiaethau a dryswch, a oedd yn ddealladwy, ond credai fod yr adroddiad wedi ymdrin â'r rhain yn drylwyr ac yn ofalus. Ychwanegodd fod yr ysgolion wedi cyflawni eu diben ac nad oeddent bellach yn addas at y diben hwnnw. Mae'r plant yng Nghorneli yn haeddu ysgolion gwell, ac roedd yr adroddiad hwn yn cynnig hynny. Ychwanegodd na fyddai angen i'r plant symud i'r ysgol newydd nes  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 670.

671.

Polisi Diogelu Corfforaethol pdf eicon PDF 76 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles adroddiad a oedd yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer Polisi Diogelu Corfforaethol diwygiedig fel y nodir yn Atodiad 1.

 

Eglurodd mai ym mis Awst 2020 y diwygiwyd y polisi ddiwethaf, a'i fod bellach wedi'i ddatblygu ymhellach i ehangu gofynion polisi ym meysydd llywodraethu, sicrhau ansawdd, gweithlu diogel, a gwasanaethau diogel. Roedd y diwygiad yn amlinellu atebolrwydd penodol pob Cynghorydd ac aelod o weithlu CBSP i ddiogelu oedolion a phlant sydd mewn perygl.

 

Eglurodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles fod y polisi diwygiedig yn seiliedig ar 4 maes diogelu allweddol sef:

 

 • Llywodraethu effeithiol
 • Sicrhau ansawdd perfformiad
 • Gweithlu diogel
 • Gwasanaethau diogel

 

Ychwanegodd, er mwyn sicrhau ansawdd ac adrodd, y byddai adroddiad blynyddol yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgorau Craffu yn ogystal â'r Cabinet, gyda'r adroddiadau priodol gan Archwilio Cymru, AGC ac ESTYN yn cael eu cyflwyno i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, y Pwyllgorau Craffu, a'r Cabinet. Ychwanegodd fod rhaid ystyried diogelu yn holl drefniadau contractio a chomisiynu'r dyfodol.

 

Croesawodd yr Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar yr adroddiad a dywedodd fod diogelu yn gyfrifoldeb i bawb fel unigolion ac ar y cyd. Gofynnodd i Lywodraethwyr AALl a benodwyd gan yr awdurdod dderbyn hyfforddiant diogelu angenrheidiol. Eglurodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles fod rôl Cadeirydd y Llywodraethwyr wedi'i diweddaru a'i bod yn disgwyl i lywodraethwyr sydd â chyfrifoldebau diogelu gymryd yr hyfforddiant perthnasol ar lefel 3 neu gymhwyster CBSP cyfwerth, a bod rhaid i bob llywodraethwr gwblhau'r modiwlau perthnasol ar 'gadw dysgwyr yn ddiogel'.

 

Gofynnodd yr Aelod Cabinet dros Gymunedau sut y byddai'r polisi'n cael ei gyhoeddi a pha gyfrifoldebau oedd ynddo i sicrhau bod dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o'r risgiau yn ei feithrin ymhlith y gymuned. Eglurodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles eu bod yn ymdrechu’n gyson i wella ymwybyddiaeth o ddiogelu yn ogystal ag adrodd am unrhyw fater a allai fod yn berthnasol, a'i bod yn well rhoi gwybod am rywbeth na pheidio. Ychwanegodd ei bod yn bwysig sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei harddangos ar wefan CBSP a'i bod yn hygyrch i bawb, gan ddangos sut i roi gwybod am faterion yn ogystal â nodi manylion cyswllt arferol a rhai y tu allan i oriau.

 

PENDERFYNIAD:                    Fod y Cabinet yn cymeradwyo’r Polisi Diogelu Corfforaethol

 

672.

Datblygu Hwb Plant Brynmenyn pdf eicon PDF 95 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles adroddiad a oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet am:

 

 • datblygiadau Maple Tree House (uned argyfwng ac asesu plant/Canolfan Leoli Plant") mewn perthynas â'r cynlluniau i adleoli'r gwasanaeth, ac;

 

 • yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i Bennaeth Gofal Cymdeithasol Plant (yn rhinwedd ei swydd fel Unigolyn Cyfrifol ar gyfer y gwasanaeth) oruchwylio a monitro gweithrediad y cynlluniau fel y nodir yn yr adroddiad hwn.

 

Eglurodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles ei bod yn flaenoriaeth i sicrhau bod lleihad diogel yn digwydd yn nifer y Plant sy'n Derbyn Gofal, ond roedd yr un mor bwysig bod pob plentyn yn gallu cael asesiadau amserol, ymyriadau therapiwtig, gofal, llety, a chymorth.

 

Amlinellodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles y sefyllfa bresennol fel y nodir yn adran 4 o'r adroddiad. Amlinellodd y dyluniadau a'r cynlluniau ar gyfer datblygiad newydd arfaethedig ar gyfer Hwb Lleoli Plant sydd wedi'i gynllunio'n arbennig a’i adeiladu’n bwrpasol, un a allai ddarparu'r model gwasanaeth sydd newydd ei weithredu yn effeithiol.

 

Amlinellodd fod cyfanswm o £2.25 miliwn o gyllid cyfalaf wedi'i sicrhau ar gyfer datblygu'r Ganolfan newydd, wedi'i dadansoddi fel y nodir isod:

 

· Cymeradwywyd Cais Cyfalaf CBSP o £600k, a gynhwyswyd yn wreiddiol yn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2018/19, ac a gyflwynwyd wedyn o ganlyniad i'r oedi a amlinellir uchod;

 

· Mae £750k wedi'i glustnodi o gronfeydd wrth gefn a glustnodwyd gan CBSP; a

 

· Dyrannwyd Cyllid Cyfalaf ICF (Cronfa Gofal Integredig) o £900k i CBSP hefyd, sy'n cynnwys £164k yn 2020/21 a £736k yn 2021/22.

 

Eglurodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles y gwnaed cais am arian ychwanegol gan ICF rhanbarthol er mwyn ariannu'r dodrefn angenrheidiol. Ychwanegodd fod gweithredu'r model newydd eisoes wedi arwain at arbedion MTFS rheolaidd o £245k, ac roedd y gwasanaeth wedi ymrwymo'n llwyr i'r model newydd gan ddisgwyl y gellid gwneud arbedion ychwanegol yn y dyfodol, yn ogystal â galluogi gostyngiad yn y ddibyniaeth ar leoliadau costus y tu allan i'r Sir.

 

Croesawodd yr Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar yr adroddiad a mynegodd ei balchder o gael cyfleuster fel hwn yn y sir. Eglurodd fod y plant hyn wedi cael ystod eang o brofiadau trawma a bydd y cyfleuster newydd yn darparu'r lleoliad gorau ar eu cyfer ac yn caniatáu darparu ar eu cyfer mewn ffordd gyfannol, therapiwtig, sy'n canolbwyntio ar y plentyn.

 

Gofynnodd yr Aelod Cabinet lles a Chenedlaethau'r Dyfodol am ragor o wybodaeth am yr ymgysylltu â'r gymuned sy'n gysylltiedig â'r cynllun hwn.

 

Eglurodd Pennaeth Gofal Cymdeithasol y Plant fod cynlluniau'n cael eu trafod gydag Aelodau lleol, a bod cynlluniau pellach yn cael eu gwneud i'w trafod gyda'r trigolion lleol a'r gymuned ehangach. Ychwanegodd fod datganiad i'r wasg wedi'i gyhoeddi a bod trafodaethau gyda'r datblygwr wedi digwydd a'u bod wedi datgan y byddai rhagor o wybodaeth drwy daflenni yn cael ei darparu i drigolion lleol i amlinellu'r dyddiadau dechrau a cherrig milltir eraill yn ymwneud â'r gwaith. Ychwanegodd eu bod wedi ymgynghori â'r Aelod Seneddol a’r Aelod o’r Senedd hefyd  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 672.

673.

Polisi Ariannol Gorchymyn Gwarcheidwaeth Arbennig pdf eicon PDF 102 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Gr?p ar gyfer Lleoliadau a Gwasanaethau Darparwyr adroddiad a oedd yn:

 

 • Rhoi manylion Polisi Ariannol arfaethedig y Gorchymyn Gwarcheidwaeth Arbennig (SGO) i'r Cabinet (a fydd yn cefnogi'r Polisi Gorchymyn Gwarcheidwaeth Arbennig sydd wedi'i ddiweddaru).

 

 • Gofyn i'r Cabinet gymeradwyo'r polisi a dirprwyo awdurdod i Bennaeth y Gwasanaethau Plant i weithredu'r polisi newydd.

 

Rhoddodd y Rheolwr Gr?p ar gyfer Lleoliadau a Gwasanaethau Darparwyr gefndir y Gorchymyn Gwarcheidwaeth Arbennig (SGO) a phryd fyddai’n briodol ei weithredu, a darparodd ffigurau ar nifer y plant arferai dderbyn gofal ond sydd bellach ddim ers 2014. Esboniodd fod gan CBSP Bolisi Gwarcheidwaeth Arbennig, ond yn dilyn adolygiad ym mis Tachwedd 2020, roedd angen mwy o eglurhad mewn perthynas â'r Cymorth Ariannol sydd ar gael i Warcheidwaid Arbennig ac, er mwyn gwneud hyn, roedd angen "Polisi Ariannol Gorchmynion Gwarcheidwaeth Arbennig" annibynnol. Roedd hwn ynghlwm yn Atodiad 2 i'r adroddiad.

 

Eglurodd y Rheolwr Gr?p ar gyfer Lleoliadau a Gwasanaethau Darparwyr fod ymgynghoriad cyhoeddus ar Bolisi Ariannol y Gorchymyn Gwarcheidiaeth Arbennig wedi'i gynnal dros gyfnod o ddeuddeng wythnos rhwng 15 Chwefror a 9 Mai 2021, ac roedd yr Adroddiad Ymgynghori llawn wedi'i atodi yn atodiad 3 gyda'r crynodeb o'r ffigurau allweddol a amlygwyd yn adran 4.4 o'r adroddiad.

 

Croesawodd yr Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar yr adroddiad a chafodd ei syfrdanu gan arwyddocâd y gostyngiad yn y ffigurau yn y nifer sy'n manteisio ar orchmynion gwarcheidwaeth arbennig, a byddai gweld cynnydd yn hyn yn dangos gostyngiad cadarnhaol yn nifer y plant sy'n derbyn gofal. Os gallai plant fod mewn amgylchedd sefydlog o fewn eu teulu eu hunain, ychwanegodd, gyda chefnogaeth a'r gwarcheidwaid arbennig, yna byddai hyn o fudd i'r plant.

 

Adleisiodd yr Arweinydd hyn a dywedodd mai gwarcheidiaeth arbennig oedd un o'r dulliau mwyaf buddiol sydd ar gael i sicrhau sefydlogrwydd i'r plant. Ychwanegodd y byddai'r polisi'n cael ei adolygu i sicrhau ei fod mor addas ac y gallai fod, ac i wneud newidiadau pe bai angen. Ychwanegodd Pennaeth Gofal Cymdeithasol Plant y byddai'r polisi'n cael ei adolygu, ond rhoddodd sicrwydd y byddai unrhyw sylwadau neu awgrymiadau a wneir y tu allan i adolygiad blynyddol yn cael eu hystyried.

 

PENDERFYNIAD:                         Fod y Cabinet yn cymeradwyo Polisi Ariannol y Gorchymyn Gwarcheidiaeth Arbennig a'n rhoi awdurdod dirprwyedig i Bennaeth y Gwasanaethau Plant i weithredu'r polisi newydd

 

674.

Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru 2019-2020 pdf eicon PDF 112 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Gr?p ar gyfer Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol adroddiad a oedd yn amlinellu perfformiad y Cyngor yn erbyn chweched fframwaith Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru (SLlCC) ar gyfer y cyfnod 2019-20

 

Eglurodd y Rheolwr Gr?p ar gyfer Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol fod CBSP, ar 1 Hydref 2015, wedi trosglwyddo’r rheolaeth weithredol ar gyfer amrywiaeth o wasanaethau diwylliannol, gan gynnwys y gwasanaeth llyfrgell, i Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen. Y Cyngor sydd dal i fod â'r ddyletswydd statudol i ddarparu'r gwasanaeth llyfrgelloedd ac i adrodd ar ei berfformiad, ond Awen, o dan delerau'r cytundeb rheoli, sy’n darparu’r wybodaeth ofynnol ar berfformiad mewn perthynas â'r safonau, a hynny er mwyn bodloni bod y gwasanaeth yn bodloni'r canlyniadau a ddymunir.

 

Rhoddodd Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen ei ddiolch i'r swyddogion dan sylw ac roedd yn falch o weld Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen (AWC) yn cael ei nodi fel y gorau yng Nghymru mewn arolwg. Ychwanegodd fod AWC wedi bod yn cydweithio'n agos gyda CBSP ers nifer o flynyddoedd yn y gwaith strategol o gynllunio gwasanaethau llyfrgell a’r modd y gwneir y gwaith o fuddsoddi mewn plant a phobl ifanc

 

Amlinellodd Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen nifer o newidiadau a oedd wedi digwydd yn ystod dechrau'r pandemig. Dywedodd fod cynnydd yn y defnydd o e-lyfrau ac e-adnoddau yn ystod y cyfnod hwnnw, yn ogystal â chynnydd o 30% yn y nifer o bobl sy’n defnyddio'r gwasanaethau llyfrgell yn gyffredinol. Ychwanegodd fod cynnydd pellach yn nifer y bobl a fu’n derbyn llyfrau gartref, a anogwyd gan CBSP drwy'r pandemig.

 

Eglurodd Cyfarwyddwr Gweithrediadau Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen na fyddai Llywodraeth Cymru, am y ddwy flynedd nesaf, yn cyhoeddi adroddiadau asesu fel yr oeddent wedi'i wneud mewn blynyddoedd blaenorol. Yn hytrach, byddent yn darparu dadansoddiad o sut yr oedd gwasanaethau llyfrgell ledled Cymru wedi ymateb i'r pandemig. Roedd hyn yn bennaf oherwydd y gwahanol ffyrdd y bu'n rhaid i wasanaethau llyfrgell ymdopi ac ymateb i effeithiau'r pandemig.

 

Tynnodd yr Arweinydd sylw at bwysigrwydd y gwasanaeth llyfrgelloedd symudol a pha mor fuddiol ydoedd yn ystod y pandemig, yn enwedig i bobl a oedd yn gwarchod eu hunain/ yn hunanynysu.

 

Croesawodd yr Aelod Cabinet Lles a Chenedlaethau'r Dyfodol yr adroddiad a chytunodd â'r pwynt nad llyfrau yn unig oedd llyfrgelloedd, eu bod yn gartref i nifer o adnoddau yn ogystal â chyfrifiaduron i’w defnyddio. Roedd hi'n falch bod ansawdd y cyfrifiaduron wedi gwella, a bod hynny’n dangos bod y strategaeth yn canolbwyntio ar ddarparu ansawdd yn hytrach na niferoedd. Ychwanegodd fod yr allgymorth i bobl iau yn gadarnhaol iawn gan fod darllen yn rhan bwysig o ddysgu.

 

Gofynnodd yr Aelod Cabinet Lles a Chenedlaethau'r Dyfodol sut aeth y broses o amnewid y cerbyd h?n a ddefnyddiwyd ar gyfer y llyfrgell deithiol o ran gweithrediadau, ac a gafwyd unrhyw adborth neu sylwadau am y cerbyd newydd. Eglurodd Cyfarwyddwr Gweithrediadau Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen fod y cerbyd newydd wedi caniatáu gwasanaeth mwy effeithlon yn ogystal â gwella'r ddarpariaeth i gwmpas ehangach y gymuned.

 

Croesawodd yr Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 674.

675.

Cynllun Gwres Caerau pdf eicon PDF 108 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymunedau adroddiad a oedd yn:

 

 • Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cabinet ar weithgarwch diweddar mewn perthynas â Chynllun Gwres Caerau
 • Ceisio penderfyniad ar y ffordd ymlaen;
 • Ceisio awdurdod i gyflwyno cynllun wedi'i ail-broffilio i Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

 

Eglurodd fod adroddiad i'r Cabinet ym mis Ionawr 2021 yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed yn 2020, a'r heriau (ariannol yn enwedig) a oedd yn wynebu’r cynllun bryd hynny. Cytunwyd i gynnal Arfarniad Opsiynau er mwyn pennu hyfywedd ac addasrwydd dulliau darparu amgen id darparu cynllun gwres carbon isel yng Nghaerau sy'n bodloni gofynion cyllid cymeradwy'r ERDF. Yna, byddai argymhellion yr Arfarniad Opsiynau yn cael eu hadrodd yn ôl i'r Cabinet.

 

Eglurodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymunedau, er bod y cynllun Caerau hwn wedi'i ariannu'n llawn, bod nifer o byrth penderfyniadau wedi'u nodi yn nhabl 1 yr adroddiad, a oedd yn caniatáu i'r cynllun gau pe na bai digon o gynnydd wedi'i wneud.

 

Tynnodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymunedau sylw at yr opsiynau a adolygwyd yn yr arfarniad opsiynau ac ystyriwyd y rhain yn erbyn meini prawf penodol. Roedd y manylion pellach yn 4.2 a 4.3 o'r adroddiad. Ychwanegodd fod bwrdd rhaglen Datgarboneiddio 2030 wedi cynnal adolygiad o'r wybodaeth hon a phenderfynodd y dylid mynd ar drywydd opsiwn (d) o dan adran 4.2 uchod a'i gyflwyno drwy ail-broffil i WEFO. Roedd Opsiwn (d) yn 'opsiwn cyfunol', gan gynnwys cyfres o brosiectau arddangos gwres carbon isel ar raddfa fach, pob un wedi'i ddatblygu i weddu i leoliad gwahanol yn seiliedig ar newidynnau megis y math o gwsmer, dwysedd tai ac agosrwydd at adnoddau. Roedd rhagor o wybodaeth am 4.4 o'r adroddiad,

 

Ychwanegodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymunedau mai’r camau hanfodol nesaf mewn perthynas â darparu'r arddangoswr gwres d?r ar raddfa fach, yn amodol ar gymeradwyaeth y Cabinet, yw sicrhau'r cytundebau angenrheidiol gan yr Awdurdod Glo i barhau i archwilio d?r mwyngloddiau ar y safle arddangos ac i roi'r holl drwyddedau, caniatâd a chydsyniadau angenrheidiol ar waith i wneud hynny o fewn amserlen darged Hydref 2021. Roedd rhagor o fanylion yn adran 4.7 a 4.8 o'r adroddiad.

 

Amlinellodd y goblygiadau ariannol fel y'u nodir yn adran 8 o'r adroddiad ac ailadroddodd fod y cynllun wedi'i ariannu'n llawn hyd at ddechrau darparu gwres a ph?er.

 

Croesawodd yr Aelod Cabinet dros Gymunedau'r adroddiad a phwysleisiodd bwysigrwydd y prosiect hwn o ran cyflawni'r nod o ddatgarboneiddio erbyn 2030. Diolchodd i'w gyn-Aelod Cabinet, y Cynghorydd Richard Young am y gwaith a roddodd ar y prosiect yn ogystal ag Aelodau Caerau am eu cefnogaeth a'u gwaith caled.

 

PENDERFYNIAD:                                   Fod y Cabinet wedi:

 

·         Cymeradwyo dilyn yr argymhelliad ar gyfer Cynllun Gwres Caerau fel yr amlinellir yn adran 4.4 o'r Adroddiad, gan ddarparu datrysiad cyfunol o gynllun arddangos d?r mwyngloddio i wasanaethu Ysgol Gynradd Caerau, rhwydwaith gwres ardal gyda ffynhonnell wres amgen i wasanaethu cartrefi ar Tudor Estate, a chyflenwad p?er gwifren breifat o Barc Ynni Adnewyddadwy Llynfi Afan;

·      Dirprwyo awdurdod i'r Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymunedau, mewn ymgynghoriad â'r Prif Swyddog - Cyfreithiol,  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 675.

676.

Rheoli Arwyddion Traffig pdf eicon PDF 89 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymunedau adroddiad a oedd yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i atal y Rheolau Caffael Contract perthnasol ac i ymrwymo i gytundeb lefel gwasanaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (RCTCBC) ar gyfer rheoli signalau traffig y cyngor.

 

Eglurodd fod y gwaith o fonitro a rheoli signalau traffig wedi'i reoli'n flaenorol drwy'r trefniant ymgynghori Cyd-fenter rhwng Capita Redstart, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (CBSP), Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (RCTCBC) a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful (MTCBC).

 

Ychwanegodd fod RCTCBC wedi symud y gwaith o reoli signalau traffig ‘yn fewnol’, a arweiniodd at Reoliad Trosglwyddo Ymgymeriadau (TUPE) o staff o'r Gyd-fenter i RCTCBC o fis Mawrth 2021. O ganlyniad, nid yw’r Gyd-fenter bellach y gallu parhau i ddarparu'r gwasanaeth monitro hwn ar gyfer CBSP.

 

Roedd RCTCBC wedi cynnig cyfle i CBSP, drwy gytundeb lefel gwasanaeth, i gael RCTCBC i fonitro signalau traffig CBSP heb unrhyw effaith o ran lefel gwasanaeth na chost gwasanaeth, sef tua £35,000 y flwyddyn.

 

Eglurodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymunedau fod ystyriaeth wedi'i rhoi i'n darpariaeth fewnol ein hunain a bod hynny wedi awgrymu, ar wahân i'r feddalwedd a'r offer monitro angenrheidiol, y byddai angen staff ychwanegol hefyd i fonitro ac i feddu ar yr arbenigedd technegol i addasu signalau traffig. Roedd y ffactorau hyn yn unig yn awgrymu costau o fwy na £35,000. Amlinellodd y manteision o gael RCTCBC i reoli'r gwasanaeth signalau traffig, fel y rhestrir yn 4.3 o'r adroddiad.

 

Esboniodd y byddai angen i CBSP atal y Rheolau Gweithdrefn Contract er mwyn ymrwymo i'r cytundeb hwn. Roedd swyddogion wedi ystyried manteision cydweithio â Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf o gymharu â’r risgiau o beidio â chydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contractau'r cyngor, ac yn credu ar y cyfan fod trefniant cydweithio â Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn cynrychioli gwerth da, yn sicrhau'r diogelwch cyhoeddus mwyaf posibl, ac fe'i cynigiwyd fel y ffordd ffafriol ymlaen.

 

Croesawodd Yr Aelod Cabinet dros Gymunedau yr adroddiad a dywedodd fod y staff blaenorol a oedd yn gweithio ar y gyd-fenter wedi symud ymlaen i RCTCBC a bod ganddynt y sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i ddarparu gwasanaeth effeithiol.

 

Roedd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar yn adleisio'r sylwadau ac yn credu bod caffael gan bartner ac awdurdod lleol cyfagos yn gwneud synnwyr o ystyried lefel yr arbenigedd a oedd ganddynt ar ein system draffig.

 

PENDERFYNIAD:                                  Fod y Cabinet wedi:

 

 ·  atal y rhannau perthnasol o Reolau Gweithdrefn Contractau'r Cyngor mewn perthynas â'r gofynion sy'n ymwneud â chaffael y ddarpariaeth o fonitro signalau traffig, ac y byddai RCTCBC yn ei gyflawni;

·   rhoi awdurdod dirprwyedig i'r Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau i gymeradwyo telerau terfynol y cytundeb lefel gwasanaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a threfnu i'r cytundeb cydweithio gael ei weithredu ar ran y Cyngor, ar yr amod bod awdurdod dirprwyedig o'r fath yn cael ei arfer mewn ymgynghoriad â'r Prif Swyddog – Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Rheoleiddio a'r Prif Swyddog Dros Dro – Cyllid, Perfformiad a Newid.  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 676.

677.

Uwchgynllun ac Ymgynghoriad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer Adfywio Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr pdf eicon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol dros Gymunedau adroddiad yn rhoi gwybod i'r Cabinet am ddatblygiad Uwchgynllun Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr a chanlyniad y broses ymgynghori cyhoeddus a ddaeth i ben ar 1 Mawrth 2021. Gofynnodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol dros Gymunedau hefyd i'r Cabinet gytuno ar y camau nesaf arfaethedig wrth gymeradwyo'r cynllun terfynol.

 

Rhoddodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol dros Gymunedau gefndir Uwchgynllun Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr. Byddai'r Uwchgynllun yn ddogfen gynllunio hirdymor ddeinamig a oedd yn cynnig cynllun damcaniaethol, gan adeiladu ar gryfderau niferus y Dref, i lywio adfywiad a thwf yn y dyfodol.

 

Amlinellodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol dros Gymunedau yr hyn a gynhwyswyd yn yr Uwchgynllun ac eglurodd ei fod wedi’i ddylunio i fod yn uchelgeisiol, a nododd gyfres o brosiectau y gellir eu cyflawni a'u dyheadau dros y tymor byr, y tymor canolig, a'r hirdymor. Cynhaliwyd yr ymgynghoriad dros gyfnod o 12 wythnos rhwng 7 Rhagfyr 2020 a 1 Mawrth 2021. Cafwyd 1402 o ryngweithiadau yn sgil cyfuniad o gwblhau arolygiadau, digwyddiadau cyfryngau cymdeithasol, e-byst a llythyrau, a sesiynau ymgysylltu. Cafwyd cyfanswm o 51 o gwestiynau a sylwadau, a chroesawyd barn drwy'r cyfryngau cymdeithasol. Derbyniodd y dudalen we gyfanswm o 1,549 o gliciau cyswllt, gyda'r fideo eglurhaol wedi cael ei wylio 10,673 o weithiau. Atodiad C i'r adroddiad oedd yr Adroddiad Ymgynghori llawn, a oedd yn manylu ar yr holl ymatebion i'r holl gwestiynau a'r holl sylwadau a themâu ymgysylltu o'r cyfryngau cymdeithasol a'r sesiynau ymgysylltu.

 

Soniodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymunedau am rai o’r prif ymatebion a nododd fod y mwyafrif helaeth o'r ymatebion yn gadarnhaol ac yn gweld y cyfleoedd a gyflwynwyd ar gyfer Canol y Dref yn rhai adeiladol. Ychwanegodd y byddai cyfarfod ym mis Gorffennaf gyda phartneriaid yngl?n â mynedfa'r orsaf reilffordd. 

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio iddo fod yn rhan o drafodaethau gyda nifer o wahanol grwpiau am y prif gynllun a bod y cyhoedd wedi'u cynnwys yn yr ymgynghoriad. Roedd y canfyddiadau'n gyson ac roedd pob un yn gadarnhaol ac yn gefnogol iawn i'r cysyniad.

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Gymunedau fod hwn yn adroddiad a chynllun uchelgeisiol ar gyfer canol y dref ac roedd yn edrych ymlaen at weld rhai o'r canlyniadau wrth iddo fynd rhagddo dros y blynyddoedd.

 

Eglurodd yr Arweinydd fod hyn, fel y dangoswyd gan yr eitem nesaf ar yr agenda, yn enghraifft o uchelgais yn troi'n realiti. Roedd yn hapus gyda lefel yr ymgysylltu ac yn hapus i gefnogi'r Uwchgynllun ac iddo gyd-fynd â'r CDLl. Roeddent yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru fel un o'r partneriaid allweddol ac un o'r sefydliadau ariannu allweddol a byddent yn parhau i wneud hynny.

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar ei bod, fel un o'r aelodau lleol, yn ymwybodol o hyn ar wahanol lefelau. Byddent yn gweithio gyda thrigolion lleol ac yn ymwybodol y byddai materion a phryderon yn cael eu codi ac y byddent yn cael eu hystyried.  Roedd nifer o drigolion yn byw o amgylch ardal canol y dref. Roedd canol tref  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 677.

678.

Cynnig i Brynu Gorsaf Heddlu Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr pdf eicon PDF 105 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol dros Gymunedau adroddiad a roddodd y wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet am y cynnydd a wnaed ar bryniant arfaethedig Gorsaf Heddlu Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr yn Cheapside gyda'r bwriad o gefnogi dyheadau Coleg Pen-y-bont ar Ogwr i adleoli eu prif gampws i ganol y dref, ac i geisio cymeradwyaeth i symud ymlaen gyda chais am arian grant i Lywodraeth Cymru (LlC) i gefnogi'r bwriad i gaffael adeilad Gorsaf yr Heddlu a'i ddymchwel yn y dyfodol.

 

Eglurodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol dros Gymunedau fod swyddogion wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â Choleg Pen-y-bont ar Ogwr i gefnogi eu dyheadau i drawsnewid eu hamgylchedd dysgu. Dechreuodd hyn gyda'u Rhaglen Amlinellol Strategol a nodiodd yr angen i foderneiddio prif gampws Cowbridge Road y Coleg drwy raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Byddai Cowbridge Road yn cael ei rhannu'n ddau gynllun, academi STEAM newydd (canolfan Wyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, y Celfyddydau a Mathemateg) ar Gampws Pencoed, ac yna adleoli rhan o'r ddarpariaeth i Ganol y Dref. Ar y cyd, cafwyd trafodaethau gyda Heddlu De Cymru ynghylch eu penderfyniad i gyfuno eu swyddfeydd ar eu safle yn Cowbridge Road, gan awgrymu y gallai Gorsaf yr Heddlu yn Cheapside ddod yn wag o fis Mawrth 2022. Felly, roedd ail-ddatblygu safle Gorsaf yr Heddlu wedi'i nodi fel un o'r safleoedd adfywio allweddol y gellir ei gyflawni. Gan ei fod ond 0.2 milltir o Orsaf Drenau Pen-y-bont, cynigai gyfleoedd sylweddol i hyrwyddo teithio llesol a'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus i'r safle

 

Eglurodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymunedau fod Coleg Pen-y-bont ar Ogwr ym mis Ebrill eleni wedi cyflwyno Cynnig Amlinellol Strategol (SOP) i Banel Buddsoddi Rhaglenni Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru i'w ystyried yn rhaglen bresennol Band B. Roedd hyn yn llwyddiannus, ac roedd y Coleg bellach yn cynnal trafodaethau gyda'u corff llywodraethu i fuddsoddi yn y cam datblygu a dylunio manwl ar gyfer campws Canol y Dref. Y cynnig oedd i CBSP gaffael safle presennol Gorsaf yr Heddlu yn Cheapside, ac i ddymchwel yr adeilad presennol gyda'r nod o brydlesu'r safle i Goleg Pen-y-bont ar Ogwr drwy brydles hirdymor. Byddai hyn yn galluogi i weddill y ddarpariaeth addysg sydd ar gampws Cowbridge Road Coleg Pen-y-bont ar Ogwr gael ei adleoli i ganol y dref. Roedd swyddogion wedi datblygu trafodaethau teiran gyda Choleg Pen-y-bont ar Ogwr a SWP mewn perthynas â gwerthu a phrynu'r safle. Nododd prisiad marchnad o'r eiddo yn unol â'r Protocol Trosglwyddo Tir fod y tir werth £650,000, ac roedd pob parti yn cytuno â'r gwerth a adroddwyd. Ceisiwyd grant gan raglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru i gefnogi'r bwriad i gaffael y teitl rhydd-ddaliadol, i adfywio safle trefol gwag, i ddymchwel yr adeilad, ac i sicrhau a gwneud defnydd iawn o’r safle.

 

Dywedodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol dros Gymunedau ei bod newydd glywed bod Panel Cyfalaf Llywodraeth Cymru wedi cyfarfod ac wedi argymell cymeradwyo'r arian grant, felly bydd hyn yn awr yn cael ei gyflwyno i'r Gweinidog i'w gymeradwyo.  

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio fod heddiw’n ddiwrnod  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 678.

679.

Gwrthwynebiad a Chynrychiolaeth i Lwybr Teithio Llesol Arfaethedig - Llwybr Teithio Llesol Cowbridge Road pdf eicon PDF 10 MB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol dros Gymunedau adroddiad yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i fwrw ymlaen â'r llwybr teithio llesol, gan ystyried y sylwadau ffurfiol a gafwyd mewn perthynas â'r gwelliannau arfaethedig i'r llwybr teithio llesol ar hyd darn o Cowbridge Road, ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a oedd yn rhan o lwybr teithio llesol strategol ehangach Pen-y-bont ar Ogwr i Bencoed. Y cynnig oedd creu cyfleuster teithio llesol parhaol, gan gynnwys gwell cyfleusterau croesi, ehangu llwybrau troed i fod yn llwybr cerdded a beicio a rennir, yn ogystal â lleihau'r terfyn cyflymder presennol ar hyd Cowbridge Road. Roedd y cynllun hwn yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru o dan ei rhaglen Cronfa Teithio Llesol. Derbyniwyd sylwadau i'r cynigion gan drigolion lleol/tirfeddianwyr cyfagos a Chynghorwyr lleol.

 

Eglurodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol dros Gymunedau fod dau Aelod lleol ac 19 o drigolion lleol wedi cofrestru gwrthwynebiadau i'r cynnig, a oedd wedi'u crynhoi a'u cynnwys yn Atodiad 2 i'r adroddiad. Ystyriwyd bod y llwybr teithio llesol arfaethedig yn hanfodol gan mai dyma'r cyswllt mawr olaf yn rhwydwaith teithio llesol Pencoed i Ben-y-bont ar Ogwr a fyddai, yn ei dro, yn cysylltu â'r rhwydwaith teithio llesol presennol i Bracla, yn ogystal â NCN 885 a oedd yn cysylltu canol y dref â Gorsaf Reilffordd Pen-y-bont ar Ogwr, Broadlands, a Tondu.

Ystyriodd swyddogion yr holl sylwadau yngl?n â'r cynigion a mynd ati i greu’r lluniau terfynol ar gyfer y cynllun arfaethedig. Mewn trafodaethau ar ôl ymgysylltu ag Aelodau lleol, cytunwyd i arddangos y darluniau terfynol yn y Swyddfeydd Dinesig i alluogi trigolion lleol Cowbridge Road ac aelodau eraill o'r cyhoedd i weld y cynigion a fyddai'n cael eu gweithredu o'r diwedd.

 

Amlinellodd y Rheolwr y Gr?p, Gwasanaethau Cynllunio a Datblygu, y pryderon a godwyd gan breswylwyr ac ymatebion CBSP fel y nodir yn yr adroddiad. Esboniodd fod nifer o archwiliadau ac asesiadau risg wedi'u cynnal ac ystyriwyd bod y cynllun yn cydymffurfio'n llawn yn nhermau diogelwch. Roedd manteision gweithredu'r cynllun yn drech na'r pryderon a godwyd. 

 

Darparodd yr Arweinydd Tîm – Datblygu Polisi a Thrafnidiaeth ragor o wybodaeth am barcio ar y stryd, y cynnig am 53m ychwanegol o leoedd lle gallai preswylwyr barcio dros 2 adran, a'r man cyfyng a gynlluniwyd fel y byddai cerddwyr yn ofalus ac y byddai beicwyr yn dod oddi ar eu beiciau.

 

Ystyriodd y Cabinet sylwadau'r swyddogion mewn ymateb i'r arsylwadau a'r lluniadau terfynol i'w harddangos.

 

Rhoddodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol dros Gymunedau sicrwydd i’r Cabinet fod y cynigion i gyd yn ddiogel iawn ac y byddai hwn yn llwybr teithio llesol sy'n cydymffurfio. Pwysleisiodd yr Arweinydd fod diogelwch o'r pwys mwyaf a bod asesiadau diogelwch wedi'u cynnal ar bob cynllun. Y prif bryder oedd diogelwch y rhai sy'n defnyddio'r llwybr hwnnw.

 

Diolchodd yr Aelod Cabinet dros Gymunedau i'r tîm am adroddiad mor gynhwysfawr. Roedd swyddogion wedi egluro nifer o bwyntiau yn ystod eu cyflwyniad. Roedd enghraifft debyg ym Mhorthcawl, ac ym mhob dinas fawr ledled y DU. Roedd wedi gwrando a darllen yr holl bryderon a godwyd  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 679.

680.

Alldro Cyllideb Refeniw 2020-21 pdf eicon PDF 911 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Dros Dro – Cyllid, Perfformiad a Newid adroddiad yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet am berfformiad ariannol refeniw'r Cyngor ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021. Ar 26 Chwefror 2020, cymeradwyodd y Cyngor gyllideb refeniw net o £286.885 miliwn ar gyfer 2020-21. Fel rhan o'r Fframwaith Rheoli Perfformiad, cafodd yr amcanestyniadau cyllideb eu hadolygu'n rheolaidd a'u hadrodd i'r Cabinet bob chwarter. Cafodd y cyflawniad o’r gostyngiadau cyllideb a gytunwyd arnynt ei hadolygu hefyd a'i hadrodd i'r Cabinet fel rhan o'r broses hon.

 

Eglurodd y Prif Swyddog Dros Dro – Cyllid, Perfformiad a Newid fod blwyddyn ariannol 2020-21 wedi bod yn flwyddyn unigryw a chymhleth o ran rheoli sefyllfa ariannol y Cyngor yn bennaf o ganlyniad i bandemig Covid-19. Roedd newidiadau sylweddol wedi digwydd drwy gydol y flwyddyn wrth i amgylchiadau newid, ac i wasanaethau dderbyn cefnogaeth mewn gwahanol ffyrdd i gyflawni canlyniadau yn y ffordd orau bosibl. Sefydlwyd cronfa Caledi Covid-19 o £188.5 miliwn yn gynnar gan Lywodraeth Cymru, ac roedd y Cyngor wedi gallu ei defnyddio ar gyfer cymorth ariannol. Bu’r Cyngor yn hynod lwyddiannus o ran sicrhau cefnogaeth i lawer o'r costau ychwanegol ynghyd â cholledion hawliadau incwm. Daeth rhai o ganlyniadau'r llwyddiant hwn i'r amlwg yn ystod chwarter olaf y flwyddyn ariannol gan roi sefyllfa fwy ffafriol i'r Cyngor ar ddiwedd y flwyddyn na'r disgwyl. Cyfanswm yr hawliadau yn erbyn cronfa Caledi Llywodraeth Cymru oedd £21.5 miliwn, a dim ond £882,000 a wrthodwyd. Y newid sylweddol arall rhwng chwarter 3 a chwarter 4 oedd y cyfraniad o £1.261 miliwn gan Lywodraeth Cymru ym mis Chwefror 2021 i gydnabod y cyfraddau casglu treth gyngor is a gafwyd gan Gynghorau yn 2020-21 o ganlyniad i bandemig Covid-19. Llwyddodd y Cyngor ddefnyddio rhywfaint o'r arian hwn i fuddsoddi i helpu i gyflymu adferiad y Fwrdeistref Sirol yn sgil COVID ac i gefnogi ei thrigolion. Amlinellwyd y meysydd buddsoddi allweddol yn Atodiad 1 i'r adroddiad a dangoswyd cyllideb refeniw net y Cyngor a'r alldro terfynol ar gyfer 2020-21 yn Nhabl 1 yr adroddiad.

 

Eglurodd y Prif Swyddog Dros Dro - Cyllid, Perfformiad a Newid fod yr alldro cyffredinol ar 31 Mawrth 2021 yn danwariant net o £432,000 a drosglwyddwyd i Gronfa'r Cyngor, gan ddod â chyfanswm balans y Gronfa i £9.771 miliwn yn unol ag Egwyddor 9 y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (MTFS). Darparodd cyfanswm cyllidebau'r Gyfarwyddiaeth danwariant net o £5.479 miliwn, a chyllidebau'r Cyngor Cyfan danwariant net o £11.726 miliwn. Roedd y Cyngor mewn sefyllfa i ddefnyddio'r arian ar gyfer 2020-21 i ariannu amrywiaeth o fentrau i alluogi'r Cyngor i liniaru risgiau ac ymrwymiadau gwariant yn awr ac yn y dyfodol er mwyn talu costau penodol fel ym mharagraff 4.1.1 ac Atodiad 1. Roedd y sefyllfa net hefyd yn ystyried tanwariant net o £1.702 miliwn ar incwm y dreth gyngor yn ystod y flwyddyn ariannol. Roedd y sefyllfa alldro hefyd wedi'i effeithio gan gyllid grant annisgwyl a chynyddu ffrydiau ariannu grantiau i'r eithaf ers chwarter 3 yng nghyllidebau'r Gyfarwyddiaeth o dros £2.361  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 680.

681.

Y Wybodaeth Ddiweddaraf am y Rhaglen Gyfalaf pdf eicon PDF 434 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Dros Dro – Cyllid, Perfformiad a Newid adroddiad yn gofyn am gytundeb gan y Cabinet i gyflwyno adroddiad i'r Cyngor i'w gymeradwyo ar gyfer rhaglen gyfalaf ddiwygiedig ar gyfer 2020-21 i 2030-31.

 

Eglurodd y Prif Swyddog Dros Dro – Cyllid, Perfformiad a Newid fod y Cyngor, ar 24 Chwefror 2021, wedi cymeradwyo rhaglen gyfalaf ar gyfer y cyfnod 2020-21 i 2030-31 fel rhan o'r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (MTFS). Ers hynny, roedd adolygiad wedi'i gynnal o'r adnoddau cyfalaf sydd ar gael, gan ystyried cyllid heb ei neilltuo yn y rhaglen gyfalaf, y sefyllfa refeniw diwedd blwyddyn ddisgwyliedig ar gyfer 2020-21, y sefyllfa o ran cronfeydd wrth gefn a glustnodwyd, a chyllidebau refeniw sydd ar gael ar gyfer 2021-22. O ganlyniad, roedd nifer o gynlluniau cyfalaf newydd wedi'u cynnig gan Gyfarwyddiaethau a oedd wedi cael eu hadolygu a'u herio'n drylwyr gan aelodau'r Bwrdd Rheoli Corfforaethol a'r Cabinet, cyn cael eu cyflwyno i'w cynnwys yn y rhaglen gyfalaf. Roedd yr adroddiad hwn ond yn ceisio cymeradwyaeth i gynnwys cynlluniau newydd o fewn y rhaglen gyfalaf a gymeradwywyd gan y Cyngor ym mis Chwefror 2021.

 

Cyfanswm y rhaglen gyfalaf a gymeradwywyd gan y Cyngor ym mis Chwefror 2021 ar gyfer y cyfnod 2020-21 i 2030-31 oedd £205.732 miliwn, y byddai £116.147 miliwn ohono'n cael ei dalu o adnoddau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gan gynnwys derbyniadau cyfalaf a chyfraniadau refeniw o gronfeydd wrth gefn a glustnodwyd, gyda'r £89.585 miliwn sy'n weddill yn dod o adnoddau allanol, gan gynnwys y Grant Cyfalaf Cyffredinol. Cyfanswm cost y cynlluniau newydd oedd £4,552,271 a dadansoddwyd hyn yn Nhabl 1, gyda Thabl 2 yn dangos dadansoddiad o'r cyllid ar gyfer y cynlluniau cyfalaf newydd arfaethedig.

 

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd fod rhai cynlluniau newydd cyffrous iawn, gan gynnwys newid y system teledu cylch cyfyng a'r gwaith o adnewyddu llwybrau troed a meysydd chwarae. 

 

Ychwanegodd yr Arweinydd fod rhai buddsoddiadau pwysig a fyddai'n galluogi'r awdurdod i symud ymlaen, gyda chefnogaeth pob aelod. Roedd yn gwella hyblygrwydd, oherwydd bod gormod o geisiadau am y Rhaglen Gyfalaf.

 

PENDERFYNIAD:              Bod y Cabinet wedi cytuno y dylid cyflwyno'r Rhaglen Gyfalaf ddiwygiedig (Atodiad A i'r adroddiad) i'r Cyngor i'w chymeradwyo.

 

682.

Atal Rheolau Gweithdrefn Contract a Dyfarnu Contract ar gyfer y Gwasanaeth Cyngor a Chymorth Ariannol pdf eicon PDF 83 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Patel fuddiant rhagfarnllyd yn yr eitem hon gan iddi gael ei phenodi i Fwrdd Ymddiriedolwyr y darparwr presennol a gadawodd y cyfarfod pan ystyriwyd yr eitem hon.

 

Cyflwynodd y Prif Swyddog Dros Dro – Cyllid, Perfformiad a Newid adroddiad yn gofyn am gymeradwyaeth i barhau â’r ddarpariaeth Gwasanaeth Cyngor a Chymorth Ariannol presennol, er mwyn caniatáu amser i gynnal proses dendro sy'n cydymffurfio'n llawn, gan gynnwys cyfnod paratoi digonol. Ceisiwyd cymeradwyaeth hefyd i atal y rhannau perthnasol o Reolau Gweithdrefn Contract (CPRs) y Cyngor o ran y gofyniad i ail dendro'r contractau a nodir yn yr adroddiad hwn, ac i awdurdodi Pennaeth y Gwasanaethau Partneriaeth i ymrwymo i gontract tymor byr (4 mis) gyda'r darparwr presennol i sicrhau parhad gwasanaeth

 

Eglurodd y Prif Swyddog Dros Dro – Cyllid, Perfformiad a Newid fod y contract wedi dechrau ar 1 Hydref 2018 a'i fod i fod i ddod i ben ar 31 Mawrth 2021. CAB ym Mhen-y-bont ar Ogwr oedd y cynigydd llwyddiannus.  Bu’r contract yn llwyddiannus iawn a helpodd nifer o breswylwyr a oedd wedi cael anawsterau yn y meysydd hyn. Addaswyd y contract ddwywaith, y tro cyntaf i'w ymestyn o gyfnod o ddau fis hyd at 31 Mai 2021, ac yna i’w ymestyn am fis arall i 30 Mehefin 2021.

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar fod CAB wedi gwneud gwaith rhagorol a bod nifer o drigolion o'i chymuned wedi galw arnynt am gymorth am y tro cyntaf erioed yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Roedd yn gwerthfawrogi'r amynedd, y sgiliau a'r empathi a oedd gan y staff i helpu'r rhai mewn trafferthion enbyd.

 

Ychwanegodd yr Arweinydd fod angen iddynt sicrhau bod y gwasanaeth yn parhau nes y gallent ei ailgomisiynu fel rhan o'r broses hon.

 

PENDERFYNIAD:                        Fod y Cabinet wedi:

 

·           Cymeradwyo parhad y Gwasanaeth Cyngor a Chymorth Ariannol presennol, er mwyn caniatáu amser i gynnal proses dendro sy'n cydymffurfio'n llawn.

·           Atal y rhannau perthnasol o Reolau Gweithdrefn Contract y Cyngor mewn perthynas â'r gofyniad i ail-dendro'r contract arfaethedig;

Awdurdodi Pennaeth y Gwasanaethau Partneriaeth i ymrwymo i gontract ar gyfer darparu'r Gwasanaeth Cyngor a Chymorth Ariannol gyda CAB tan 31 Hydref 2021.

683.

Cynrychiolaeth ar Gydbwyllgorau a Chyrff Allanol pdf eicon PDF 72 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog, Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Rheoleiddio adroddiad yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i benodi Aelodau i gydbwyllgorau ac i enwebu Aelodau i gyrff allanol. Roedd rhestr o'r cydbwyllgorau a'r cyrff allanol dan sylw wedi'i hatodi i'r adroddiad yn Atodiad 1. Cynigiwyd y dylid penodi Aelodau am gyfnod o flwyddyn ac eithrio pan oedd yn briodol i ddirymu penodiad yn gynharach. Pan fyddai’r Cabinet yn enwebu ar sail rôl Aelod o fewn yr Awdurdod, cynigiwyd y dylid cysylltu’r penodiad i'r rôl yn hytrach nac i’r Aelod unigol, e.e. Cadeirydd Craffu, Aelod Cabinet.

 

PENDERFYNIAD:              Bod y Cabinet yn penodi’r nifer ofynnol o Aelodau i'r cydbwyllgorau a chyrff allanol eraill fel y rhestrir yn Atodiad 1 i'r adroddiad.

684.

Blaenraglenni Gwaith pdf eicon PDF 84 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog, Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Rheoleiddio adroddiad yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i eitemau gael eu cynnwys ar y Flaenraglen Waith ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Gorffennaf a 31 Hydref 2021 ac i'r Cabinet nodi Blaenraglenni Gwaith y Cyngor a Throsolwg a Chraffu am yr un cyfnod.

 

PENDERFYNIAD:           Fod y Cabinet wedi:

 

·                     Cymeradwyo Blaenraglen Waith y Cabinet ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Gorffennaf a 31 Hydref 2021 yn Atodiad 1;

Nodi Blaenraglenni Gwaith y Cyngor a Throsolwg a Chraffu ar gyfer yr un cyfnod ag uchod, a ddangosir yn Atodiad 2 ac Atodiad 3 yr adroddiad, yn y drefn honno.

685.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â pharagraff 2.4 (e) o'r Rheolau Trefn y Cabinet yn y Cyfansoddiad.

 

Cofnodion:

Dim