Agenda

Cabinet - Dydd Mawrth, 20fed Gorffennaf, 2021 14:30

Lleoliad: o bell trwy Timau Microsoft

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Nodyn: Nodyn: Sylwch: Yn sgil yr angen i gadw pellter cymdeithasol, ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Yn hytrach, bydd hwn yn gyfarfod rhithwir a bydd Aelodau'r Cyngor a Swyddogion yn mynychu o bell. Bydd y cyfarfod yn cael ei recordio i’w ddarlledu ar wefan y Cyngor cyn gynted ag sy'n ymarferol ar ôl y cyfarfod. Os oes gennych unrhyw gwestiwn am hyn, cysylltwch â cabinet_committee@bridgend.gov.uk neu ffoniwch 01656 643147 / 643148. 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 431 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 18/05/21 a 22/06/21

Dogfennau ychwanegol:

4.

Monitro Cyllideb 2021-22 Rhagolwg Refeniw Chwarter 1 pdf eicon PDF 638 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Canlyniad y Rhaglen Gyfalaf 2020-21 ac Adroddiad Diweddaru Chwarter 1 2021-22 pdf eicon PDF 456 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adolygiad o Dargedau'r Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2021-22 Yn dilyn Effaith Covid-19 pdf eicon PDF 133 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Ail-Gomisiynu Gofal a Chefnogaeth Rheoledig Gartref pdf eicon PDF 276 KB

8.

Cynllun Adfywio Glannau Porthcawl: Gorchymyn Prynu Gorfodol Arfaethedig pdf eicon PDF 479 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Pont Ffordd Pencoed a Chroesfan Reilffordd Pencoed pdf eicon PDF 214 KB

10.

Atal y Rheolau Gweithdrefn Contract ar gyfer Bysiau Bach a Thacsis Trafnidiaeth Cartref i Ysgol pdf eicon PDF 284 KB

11.

Polisïau Adnoddau Dynol pdf eicon PDF 133 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Adroddiadau Gwybodaeth i'w Nodi pdf eicon PDF 264 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â pharagraff 2.4 (e) o'r Rheolau Trefn y Cabinet yn y Cyfansoddiad.