Agenda a Chofnodion

Cabinet
Dydd Mawrth, 14eg Ionawr, 2020 14:30

Lleoliad: Ystafelloedd Pwyllgor 1/2/3 - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mrs Julie Ellams  Democratic Services Officer

Eitemau
Rhif Eitem

454.

Datgan Buddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

Cofnodion:

Dim.

455.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2020-21 hyd 2023-24 pdf eicon PDF 762 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Adran 151 ddrafft o Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2020-21 hyd 2023-24, a nodai flaenoriaethau gwariant y Cyngor, yr amcanion buddsoddi allweddol a'r rhannau o'r gyllideb lle targedwyd arbedion angenrheidiol. Roedd y Strategaeth hefyd yn cynnwys rhagolygon ariannol ar gyfer 2020-2024, a drafft manwl o Gyllideb Refeniw 2020-21.  Roedd tri amcan llesiant y Cyngor a oedd wedi'u cynnwys yn y Cynllun Corfforaethol wedi llywio'r SATC.

 

Dywedodd y Swyddog Adran 151 Dros Dro wrth y Cabinet am y Trosolwg Ariannol Corfforaethol, lle'r oedd y Cyngor wedi sicrhau £68m o ostyngiadau cyllidebol dros y 10 mlynedd diwethaf, a oedd yn cynrychioli 30% o gyllideb y Cyngor yn 2009-10.  Dywedodd fod cyllideb refeniw net y Cyngor wedi'i chynllunio ar £286.885m ar gyfer 2020-21, ond bod gwariant cyffredinol yn uwch na hynny.  O ystyried gwariant a gwasanaethau a ariennir drwy grantiau a ffioedd a thaliadau penodol, tua £420 miliwn fydd cyllideb gros y Cyngor yn 2020-21, gyda'r Cyngor yn chwarae rhan sylweddol iawn yn economi'r Fwrdeistref Sirol. Daw'r rhan fwyaf o gyllid refeniw y Cyngor oddi wrth Lywodraeth Cymru, drwy'r Grant Cynnal Refeniw a chyfran o Ardrethi Annomestig. Mae casgliadau'r Dreth Gyngor, grantiau eraill a ffioedd a thaliadau yn ychwanegu at hyn, a'r Dreth Gyngor sydd i gyfrif am bron i 30% o'r gyllideb.  Tynnodd y Swyddog Adran 151 Dros Dro at y pwysau ar gyllideb y Cyngor, sef newidiadau deddfwriaethol a demograffig a chynnydd yn niferoedd y disgyblion yn ysgolion y Cyngor.

 

Rhoddodd y Swyddog Adran 151 Dros Dro drosolwg i'r Cabinet o'r modd y cynigiwyd neilltuo'r gyllideb i bob un o'i feysydd gwasanaeth allweddol:-

 

·         Addysg

·         Gofal Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

·         Tir y Cyhoedd

·         Cefnogi'r Economi

·         Gwasanaethau Eraill

 

Dywedodd y Swyddog Adran 151 Dros Dro fod SATC y Cyngor wedi'i gosod yng nghyd-destun cynlluniau'r DU ar gyfer yr economi a gwariant cyhoeddus, a blaenoriaethau a rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru.  Roedd y SATC yn cynnwys yr egwyddorion a fydd yn rheoli'r strategaeth a rhagolygon ariannol pedair blynedd; y rhaglen gyfalaf ar gyfer 2019-20 hyd 2029-30 sy'n gysylltiedig â meysydd â blaenoriaeth ar gyfer buddsoddiad cyfalaf a'r Strategaeth Cyfalaf a'r Strategaeth Rheoli Trysorlys a'r Asesiad Risg Corfforaethol. Hysbysodd y Swyddog Adran 151 Dros Dro y Cabinet fod Canghellor y Trysorlys ym mis Medi 2019 wedi cynnal Cylch Gwariant blwyddyn ar frys, gan gyhoeddi cynnydd yng ngwariant y llywodraeth.  Mewn ymateb i hyn, roedd y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd wedi cyhoeddi y byddai cyllideb refeniw Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 yn cynyddu 2.3% neu £593 miliwn.  Roedd y cylch gwariant hefyd yn cynnwys cynnydd o £18 miliwn i gyllideb cyfalaf Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21.  Oherwydd natur y cylch gwariant, hysbysodd y Swyddog Adran 151 Dros Dro y Cabinet nad oedd y gyllideb a bennwyd gan Lywodraeth Cymru ond yn cynnwys cyllideb refeniw blwyddyn, a'i bod yn neilltuo dyraniadau ychwanegol at yr hyn a gyhoeddwyd yn flaenorol yn y cynlluniau cyfalaf dangosol ar gyfer 2020-21.

 

Hysbysodd y Swyddog Adran 151 Dros Dro y Cabinet ynghylch Setliad Dros Dro Llywodraeth Cymru ar gyfer Llywodraeth Leol  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 455.

456.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â pharagraff 2.4 (e) o'r Rheolau Trefn y Cabinet yn y Cyfansoddiad.

 

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw eitemau brys.