Agenda a Chofnodion

Cabinet - Dydd Mawrth, 19eg Rhagfyr, 2023 14:30

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber - Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

269.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 274 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 21/11/2023

270.

Adolygu Polisi Gwirfoddolwyr pdf eicon PDF 125 KB

Dogfennau ychwanegol:

271.

Arolygiad ar y Cyd o Drefniadau Amddiffyn Plant (JICPA) Ym Mhen-y-bont ar Ogwr 12-16 Mehefin 2023 pdf eicon PDF 266 KB

Dogfennau ychwanegol:

272.

Polisi Atal a Rheoli Heintiau pdf eicon PDF 215 KB

Dogfennau ychwanegol:

273.

Datblygu Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2024 - 2028 pdf eicon PDF 157 KB

Dogfennau ychwanegol:

274.

Strategaeth y Rhaglen Cymorth Tai (Strategaeth Digartrefedd) 2022 - 2026 pdf eicon PDF 283 KB

Dogfennau ychwanegol:

275.

Polisi Gweithio Hybrid pdf eicon PDF 281 KB

276.

Adroddiad Gwybodaeth i'w Nodi pdf eicon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

277.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â pharagraff 2.4 (e) o'r Rheolau Trefn y Cabinet yn y Cyfansoddiad.

 

278.

Gwahardd y Cyhoedd

Nid yw’r eitemau canlynol i’w cyhoeddi gan eu bod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym Mharagraffau 14 o Ran 4 a Pharagraff 21 o Ran 5, Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywiad) Gorchymyn (Cymru) 2007.

 

Os bydd y Cabinet, yn dilyn cymhwyso prawf budd y cyhoedd, yn penderfynu yn unol â'r Ddeddf i ystyried yr eitemau hyn yn breifat, bydd y cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r cyfarfod yn ystod ystyriaeth o'r fath.

279.

Cymeradwyaeth Cofnodion wedi’u Eithrio

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion gwahardd cyfarfod y 21/11/2023