Agenda

Cyngor - Dydd Mercher, 21ain Gorffennaf, 2021 15:00

Lleoliad: remotely - via Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Democratic Services 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 362 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 19/05/21 and 23/06/21

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

I dderbyn cyhoeddiadau oddi wrth:

(i) Maer (neu’r person sy’n llywyddu)

(ii) Aelodau’r Cabinet

(iii) Prif Weithredwr

5.

Derbyn cyhoeddiadau gan yr Arweinydd

6.

Adolygiad o Dargedau'r Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2021-22 Yn dilyn Effaith Covid-19 pdf eicon PDF 134 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Canlyniad y Rhaglen Gyfalaf 2020-21 ac Adroddiad Diweddaru Chwarter 1 2021-22 pdf eicon PDF 456 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad blynyddol ar Reoli'r Trysorlys 2020/21 pdf eicon PDF 428 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Strategaeth Ddysgu a Datblygu Aelod Etholedig pdf eicon PDF 146 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd pdf eicon PDF 141 KB

11.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Safonau pdf eicon PDF 147 KB

12.

Amrywiaeth mewn Democratiaeth pdf eicon PDF 367 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Adolygiad o Balans gwleidyddol - Newidiadau i Aelodaeth Pwyllgorau pdf eicon PDF 226 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

Derbyn y Cwestiynau canlynol gan:

 

Gellid gwario hyd at £20 miliwn dros y 2 flynedd nesaf i wella ymddangosiad siopau, cefnogi a chychwyn busnesau, sybsideiddio prisiau bysiau a chynyddu casgliadau biniau yn Abertawe. Bydd pob ward yn Abertawe yn cyfranogi o becyn cymorth. Bydd Cyngor Abertawe yn cael ei alluogi gan danwariant y Cyngor yn 2020-2021. Yn lle hynny, ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mae cynnydd o 3.9% yn y dreth Gyngor yn 2021-2022, heb unrhyw fudd i wardiau na thrigolion y fwrdeistref.

 

A oes modd i’r Arweinydd roi gwybod i’r Cyngor am ei gynlluniau, os oes ganddo rai, ar gyfer cynorthwyo trigolion ein Bwrdeistref a pha etifeddiaeth yr hoffai ei gadael ar ei ôl ar ddiwedd ei dymor yn 2022?

 

15.

Eitem Dadl Chwarterol - Blaenoriaethau Addysg Ôl-Gynnwys a Chefnogaeth i Deuluoedd

16.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.