Agenda

Cyngor
Dydd Mercher, 26ain Chwefror, 2020 15:00

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Democratic Services  Mark Anthony Galvin

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb:

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

3.

Cadarnhau Cofnodion pdf eicon PDF 139 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 22/01/20

 

4.

Derbyn cyhoeddiadau gan:

(i) Maer (neu’r person sy’n llywyddu)

(ii) Aelodau’r Cabinet

(iii) Prif Weithredwr

(iv) Swyddog Monitro

5.

Derbyn cyhoeddiadau gan yr Arweinydd

6.

Cyflwyniad gan Awdurdod Tân ac Achub De Cymru pdf eicon PDF 68 KB

7.

Adolygu Cynllun Corfforaethol 2018-2022 ar gyfer 2020-21 pdf eicon PDF 76 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2020-21 i 2023-24 pdf eicon PDF 151 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Treth Gyngor 2020-21 pdf eicon PDF 123 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Rheoli'r Trysorlys a Strategaethau Cyfalaf o 2020-21 Ymlaen pdf eicon PDF 294 KB

11.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.