Agenda

Cyngor
Dydd Mercher, 11eg Mawrth, 2020 15:00

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mark Anthony Galvin  Senior Democratic Services Officer - Committees

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

3.

I dderbyn cyhoeddiadau oddi wrth:

(i) Maer (neu’r person sy’n llywyddu)

(ii) Aelodau’r Cabinet

(iii) Prif Weithredwr

4.

Derbyn cyhoeddiadau gan yr Arweinydd

5.

Datganiad Polisi Tâl - 2020/2021 pdf eicon PDF 68 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Panel Taliadau Annibynnol Cymru 2020-2021 pdf eicon PDF 85 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Gwybodaeth i'w Nodi pdf eicon PDF 65 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

I dderbyn y cwestiynau dilynol i'r Gweithrediaeth:

CwestiwnI’r Dirprwy Arweinydd wrth Cynghorydd MC Voisey

 

1.    Faint o achosion llys, (dirwyon, gorchmynion atafaelu enillion ac ati) a'r defnydd o feilïaid a ddefnyddiwyd gan CBS Pen-y-bont ar Ogwr yn ystod y 12 mis diwethaf er mwyn adennill y dreth gyngor sydd heb ei thalu, a faint a adenillwyd drwy gamau o'r fath?

 

CwestiwnI’r Arweinydd wrth Cynghorydd A Hussain

 

2.    A allai'r Arweinydd roi gwybod i'r Cyngor pa drafodaeth os o gwbl a gafodd ef â Llywodraeth Cymru a'r Bwrdd Iechyd pan wnaethant benderfynu israddio'r Gwasanaeth Damweiniau ac Achosion Brys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg ac, os bydd hynny’n digwydd, sut y mae Ysbyty Tywysoges Cymru yn mynd i ymdopi?

 

 

9.

Hysbysiad o Gynnig a gynigiwyd gan y Cynghorydd RE Young

 

 

     Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cydnabod y dystiolaeth wyddonol ysgubol o newid ym mhatrymau’r tywydd fel y dangoswyd gan y glaw a'r llifogydd digyffelyb a welwyd yn ddiweddar, yn lleol a thrwy'r DU gyfan hefyd, ac mae o'r farn fod hyn yn dystiolaeth bellach i gynhesu byd-eang, ac felly'n credu'n bendant fod argyfwng hinsawdd yn bodoli erbyn hyn, ac oherwydd hynny’n galw ar Lywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru i ddarparu’r canlynol ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

 

a.    y pwerau a'r adnoddau angenrheidiol i wneud Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn niwtral o ran carbon

 

b.   lefelau o adnoddau ar raddfa i ymateb i'r heriau a wynebir a phrosesau ar gyfer cael gafael ar yr adnoddau hynny fydd yn ei gwneud yn bosibl gweithredu ar y cyfle cyntaf

 

i)        Sefydlu mecanweithiau ymgysylltu priodol er mwyn gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol

 

ii)       Ymgymryd ag adolygiad ar draws Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr o’r camau presennol ar gyfer ymateb i argyfwng yn yr hinsawdd

 

iii)      Datblygu Strategaeth Ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd a chynllun gweithredu wedi ei flaenoriaethu sy’n esbonio camau sydd i’w cymryd yn y tymor byr, canolig a hir.

 

10.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.