Agenda

Cyngor
Dydd Mercher, 10fed Mawrth, 2021 15:00

Lleoliad: remotely - via Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Democratic Services 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb:

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

3.

Derbyn cyhoeddiadau gan:

(i) Maer (neu’r person sy’n llywyddu)

(ii) Aelodau’r Cabinet

(iii) Prif Weithredwr

4.

Derbyn cyhoeddiadau gan yr Arweinydd

5.

Derbyn y cwestiwn canlynol gan gynrychiolydd o'r Gr┼Áp 'Save Our Fields' i'r Aelod Cabinet - Cymunedau

 

Roeddem wrth ein bodd bod aelodau o Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn sgil astudiaeth ddichonoldeb Bryn Bragle, wedi cydnabod yn gyhoeddus werth mannau gwyrdd i les eu trigolion a'u cymunedau. Mae'r Cynghorydd David wedi cydnabod "gwerth y man gwyrdd agored cyhoeddus hwnnw i gymuned Bragle"; mae'r Cynghorydd Smith wedi cydnabod mai ei "agwedd bob amser yw diogelu mannau agored" ac mae'r Cynghorydd Burnett hyd yn oed wedi mynd mor bell â dweud y bydd y gwaith helaeth sydd wedi'i wneud yn sicrhau cadwraeth Bryn Bragle fel man agored gwyrdd. "

 

Mae Erthygl 11.01 o Gyfansoddiad y Cyngor yn caniatáu i'r Cyngor ymgymryd â threfniadau ar y cyd â chyrff eraill er mwyn hybu llesiant, a'r pwerau hyn yn cael eu rhoi gan Ddeddf Llywodraeth Leol 2000.

 

I gydnabod y pwerau hyn, y rôl hanfodol y mae mannau gwyrdd yn ei chwarae yn ein lles emosiynol a chorfforol, yn enwedig yn anterth pandemig byd-eang, ac ymrwymiad presennol CBSP i beidio â datblygu ar Fryn Bragle, a yw'r Aelod Cabinet yn cytuno i ddilyn addewid y Cynghorydd Burnet i gadw Bryn Bragle fel man agored gwyrdd a dechrau'r broses o weithio gyda Meysydd Chwarae Cymru ar unwaith i ddiogelu, yn gyfreithiol, Bryn Bragle a'r man agored gwyrdd yn Channel View a Foxfields drwy Weithred o Ymroddiad?

           

 

6.

Datganiad Polisi Cyflog - 2021/2022 pdf eicon PDF 79 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Prosiect Rhwydwaith Gwres Tref Pen-y-bont ar Ogwr Cam 1 pdf eicon PDF 114 KB

8.

Canllawiau Cynllunio Atodol Cyfleusterau Addysgol a Datblygiad Preswyl pdf eicon PDF 140 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Trafodion Partïon Cysylltiedig 2020-21 a Datganiad o Gyfrifon pdf eicon PDF 338 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Adroddiad Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 2021-22 pdf eicon PDF 85 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

I dderbyn y cwestiynau canlynol gan:

Y Cynghorydd Altaf Hussain i'r Arweinydd

 

Yng Nghymru, mae 60% o'r boblogaeth oedolion ac 1 o bob 8 plentyn 4-5 oed dros bwysau neu'n ordew, ac mae'r ffigur hwn yn cynyddu bob blwyddyn.  Ceir tystiolaeth gyson bod gordewdra (pwysau gormodol) yn gysylltiedig â risg uwch o COVID-19 yn ogystal â'r risg o glefydau fel diabetes math 2, clefyd y galon, canser a chlefydau anadlol sydd eu hunain yn cynyddu'r risg o gymhlethdodau mewn rhywun sy'n contractio COVID-19.  Gan wybod mai pwysau gormodol yw un o'r ychydig ffactorau risg y gellir eu hatal ar gyfer COVID-19, a allai'r Arweinydd roi gwybod i ni pa fesurau y mae'n eu cymryd i helpu'r trigolion hynny sy'n byw gyda gormod o bwysau neu ordewdra i golli pwysau mewn modd cynaliadwy, ynghyd ag ymyriadau i atal cynnydd mewn pwysau a lleihau'r risg o COVID-19 yn ein Bwrdeistref?

 

Y Cynghorydd Tim Thomas i'r Aelod Cabinet - Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

 

O’i gymharu ag awdurdodau lleol eraill, pa mor dda mae plant sydd mewn gofal yn llwyddo’n academaidd ac mewn ffyrdd eraill yn yr ysgol?

 

Y Cynghorydd Matthew Voisey i'r Arweinydd

 

pam mae'r weinyddiaeth Lafur hon yn gwahaniaethu yn erbyn rhai gweithwyr allweddol, drwy beidio â chaniatáu i'r rhai yn y sector preifat gael mynediad at ddarpariaethau gofal plant yn ystod y cyfyngiadau symud presennol hyn, o ystyried y rhain yw'r union weithwyr y mae'r blaid Lafur yn honni eu bod yn gofalu amdanynt, gweithwyr rhan-amser a'r rhai sydd ar isafswm cyflog neu'n agos at hynny?"

 

 

 

12.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.