Agenda a Phenderfyniadau

Cyngor - Dydd Mercher, 20fed Medi, 2023 16:00

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB /remotely via Microsoft Teams

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datganiadau o Fuddiannau

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

3.

Cymeradwyo Cofnodion pdf eicon PDF 360 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 19/07/23.

 

4.

Derbyn cyhoeddiadau:

(i) Maer (neu’r person sy’n llywyddu)

(ii) Aelodau’r Cabinet

(iii) Prif Weithredwr

5.

Derbyn cyhoeddiadau gan yr Arweinydd

6.

Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Cymdeithasol 2022/23 pdf eicon PDF 269 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynllun Cynaliadwyedd 3 Blynedd i Wella’r Canlyniadau ar gyfer Gwasanaethau Plant a Theuluoedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr pdf eicon PDF 353 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Premiwm Treth Gyngor ar Ail Gartrefi pdf eicon PDF 185 KB

9.

Trefniadau Trosolwg a Chraffu Cydbwyllgor Corfforaethol De-ddwyrain Cymru pdf eicon PDF 231 KB

10.

Penodi Cynrychiolwyr Cofrestredig i'r Pwyllgorau Pwnc Trosolwg a Chraffu pdf eicon PDF 214 KB

11.

Adroddiad Gwybodaeth i’w Nodi pdf eicon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Cwestiynau gan yr Aelodau i’r Weithrediaeth

Cyng Melanie Evans i'r Dirprwy Arweinydd ac Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd.

 

Os gwelwch yn dda, a all Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd ddweud wrthyf pa effaith yr ydym yn disgwyl ei gweld ar ein plant a'n pobl ifanc pan fydd ein canolfan asesu a phreswyl newydd yn agor ym Mrynmenyn ac, o ystyried Strategaeth Ariannol Tymor Canolig y Cyngor, ydy hi'n ystyried bod hyn yn ddefnydd da o arian?

 

Cyng Steven Bletsoe i'r Aelod Cabinet - Addysg

 

A allai Aelod y Cabinet dros Addysg ddweud wrthyf faint o ysgolion ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sydd wedi cyflwyno “cyllideb ddiffyg” ar gyfer blwyddyn ariannol 2023-24 i’r Awdurdod Lleol a hefyd i ddarparu gwybodaeth berthnasol i mi ynghylch sut mae’r Awdurdod yn gweithio gyda nhw i sicrhau na fu unrhyw ddiswyddiadau staff ac na ddilëwyd darpariaeth addysg o ganlyniad i’r cyllidebau hyn.

 

Cyng Ian Williams i'r Aelod Cabinet - Addysg

 

Concrit awyredig awtoclafiedig cyfnerth (RAAC). Faint o'r ysgolion oddi mewn i’r fwrdeistref sydd wedi'u hadeiladu gan ddefnyddio'r deunydd uchod. Rhestrwch nhw gan nodi oedran yr adeiladau a pha fesurau sy'n cael eu cymryd i sicrhau eu bod yn ddiogel?

 

Cyng Tim Thomas i Aelod y Cabinet – y Newid yn yr Hinsawdd a'r Amgylchedd.

 

Pa effaith gaiff y terfyn cyflymder diofyn o 20m.y.a. ar y fwrdeistref sirol?

 

13.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.