Agenda a Phenderfyniadau

Cyngor - Dydd Mercher, 17eg Ionawr, 2024 16:00

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB /remotely via Microsoft Teams

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 193 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 18/10/2023 a 22/11/2023

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cyflwyniad gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru pdf eicon PDF 107 KB

5.

I dderbyn cyhoeddiadau oddi wrth:

(i) Maer (neu’r person sy’n llywyddu)

(ii) Aelodau’r Cabinet

(iii) Prif Weithredwr

 

6.

Derbyn cyhoeddiadau gan yr Arweinydd

7.

Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor 2024-25 pdf eicon PDF 256 KB

8.

Derbyn y Cwestiynau canlynol gan:

 

Cynghorydd Eugene Caparros i’r Aelod Cabinet – Newid Hinsawdd a’r Amgylchedd

 

Mae mannau gwyrdd a lleoedd i natur yn gynyddol bwysig i drigolion yn fy ward ac ar draws Pen-y-bont ar Ogwr gyfan. Mae CBS Pen-y-bont ar Ogwr wedi gwneud gwaith gwych yn hyrwyddo a gwella mynediad i fyd natur ac rwy’n cymeradwyo gwaith diweddar CBS Pen-y-bont ar Ogwr yn ymgysylltu â chyngor cymuned Bracla ar barhau â gwaith o’r fath yn ein hardal.

 

Fodd bynnag, rwy’n ymwybodol bod nifer fawr o goed wedi’u torri i lawr ym Mracla oherwydd coed ynn yn marw neu bryderon diogelwch eraill y mae trigolion (yn enwedig o amgylch Honeyysuckle Way) wedi’u canfod yn peri pryder. A allwch chi roi gwybod lle gall preswylwyr gael y wybodaeth ddiweddaraf am waith cynnal a chadw coed yn y dyfodol a chynghori ar uchelgeisiau BCBC ar gyfer ariannu plannu coed a gwelliannau i fannau gwyrdd yn y fwrdeistref?

 

Cynghorydd Ian Williams i'r Aelod Cabinet - Newid Hinsawdd a'r Amgylchedd

 

A oes modd, os gwelwch chi’n dda, i Aelod y Cabinet dros y Newid yn yr Hinsawdd a’r Amgylchedd amlinellu pa fesurau mae’r awdurdod hwn wedi eu cymryd i lobïo D?r Cymru (DCWW) i liniaru gollyngiadau pellach o’r Gwaith Trin Carthffosiaeth ym Merthyr Mawr, fydd yn cynyddu’n anochel gyda’r 2000 o dai ychwanegol a’r seilwaith cysylltiedig yn Fferm yr Ynys, Craig y Parcau a'r Cae Syrcas yn Nhrelales, sydd wedi eu cynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol, yn enwedig wrth ystyried bod problemau gydag ansawdd y d?r eisoes ar Draeth Newton a thraethau eraill gerllaw oherwydd d?r storm a gollyngiadau carthion?

 

Rwyf wedi anfon data a gafwyd gan DCWW atoch yn flaenorol drwy EIR er mwyn eich galluogi i lunio eich ymateb

 

9.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.