Agenda a Phenderfyniadau

Cyngor - Dydd Mercher, 7fed Chwefror, 2024 16:00

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB /remotely via Microsoft Teams

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

3.

Cyflwyniad gan Brif Weithredwr Cymoedd i'r Arfordir (V2C) pdf eicon PDF 107 KB

4.

I dderbyn cyhoeddiadau oddi wrth:

(i) Maer (neu’r person sy’n llywyddu)

(ii) Aelodau’r Cabinet

(iii) Prif Weithredwr

5.

Derbyn cyhoeddiadau gan yr Arweinydd

6.

Diweddariad Rhaglen Gyfalaf Chwarter 3 2023-24 pdf eicon PDF 177 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Gwybodaeth i'w Nodi pdf eicon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Derbyn y Cwestiynau canlynol gan:

 

 

Cynghorydd Graham Walter i’r Aelod Cabinet dros Dai, Cynllunio ac Adfywio

 

A all yr Aelod Cabinet roi diweddariad os gwelwch yn dda ar Bafiliwn y Grand ym Mhorthcawl, o ran y camau a gyflawnwyd hyd yma gyda Chynllunio, Tendrau, Amserlenni ac Ariannu.

 

Cynghorydd Tim Thomas i’r Aelod Cabinet dros Newid yn yr Hinsawdd a’r Amgylchedd

 

Tra bu’r tywydd a achoswyd gan Storm Henk yn anarferol, mae’n bosib y bydd tywydd garw o’r fath yn digwydd yn amlach oherwydd newid yn yr hinsawdd.  Pa weithrediadau a chynlluniau a roddwyd ar waith gan yr Aelod Cabinet dros Newid yn yr Hinsawdd, i ddiogelu cymunedau yn y Fwrdeistref Sirol rhag llifogydd.

 

Cynghorydd Mark John i’r Aelod Cabinet dros Newid yn yr Hinsawdd a’r Amgylchedd

 

A oes gan yr Awdurdod hwn y cyfrifoldeb dros drwsio arwyddion a ddygwyd, rhai a ddifrodwyd gan fandaliaid a’r rhai sydd wedi symud a newid cyfeiriad.

 

 

 

 

 

 

 

9.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.