Agenda a Phenderfyniadau

Cyngor - Dydd Mercher, 13eg Mawrth, 2024 16:00

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB /remotely via Microsoft Teams

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 172 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 17/01/2024

 

4.

I dderbyn cyhoeddiadau oddi wrth:

(i) Maer (neu’r person sy’n llywyddu)

(ii) Aelodau’r Cabinet

(iii) Prif Weithredwr

5.

Derbyn cyhoeddiadau gan yr Arweinydd

6.

Pleidlais Sengl Drosglwyddadwy pdf eicon PDF 235 KB

7.

Datganiad Polisi Tâl - 2024/2025 pdf eicon PDF 213 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Mabwysiadu'r Cynllun Datblygu Lleol Newydd 2018-2033 pdf eicon PDF 340 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Trafodion Partïon Cysylltiedig 2023-24 ar gyfer Datganiad Cyfrifon pdf eicon PDF 272 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Protocol Diogelwch Personol Aelodau Etholedig pdf eicon PDF 294 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 2024/25 pdf eicon PDF 249 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Adroddiad Gwybodaeth i'w Nodi pdf eicon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Derbyn y Cwestiynau canlynol gan:

Cwestiwn gan y Cynghorydd R Penhale-Thomas i'r Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a'r Amgylchedd

 

A fyddai’r Aelod Cabinet yn amlinellu sut mae’r cyngor yn mynd i’r afael â ffrewyll tipio anghyfreithlon a baw c?n ar draws y fwrdeistref sirol?

14.

Hysbysiad o Gynnig a gynigiwyd gan y Cynghorydd

 

 

Cynnig i’w Drafod: Tuag at system fwy cynaliadwy a gwydn o gyllido llywodraeth leol

 

Mae’r Cyngor yn:

 

           Nodi bod methiant cyson, sylweddol wedi bod i gyllido llywodraeth leol yn gywir;

 

           Nodi bod sefyllfa cyllideb Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn y dyfodol yn heriol, ac y bydd gostyngiadau sylweddol pellach i'r gyllideb yn debygol iawn dros gyfnod y strategaeth ariannol tymor canolig, a fydd yn cael effaith negyddol ar ddarpariaeth gwasanaethau craidd a llesiant ein trigolion;

 

           Galw ar y llywodraeth ganolog i weithredu fformiwla gyllido decach a symlach sy’n rhoi diwedd ar y gyfres o setliadau un flwyddyn ad hoc a cheisiadau cystadleuol wedi’u clustnodi;

 

           Galw ar y llywodraeth ganolog i ystyried dichonoldeb symud tuag at system fwy cynaliadwy a gwydn o gyllido llywodraeth leol, sy’n:

 

(1)       ailddosbarthu cyllid rhwng awdurdodau lleol yn fwy unol ag asesiad o anghenion; ac

(2)        yn neilltuo canran osodedig o refeniw treth genedlaethol i awdurdodau lleol.

 

           Galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu Comisiwn sefydlog ffurfiol i weithredu fel cyswllt rhwng llywodraeth leol a llywodraeth ganolog er mwyn ystyried unrhyw bolisïau sy’n datblygu gan y llywodraeth ganolog a fyddai’n effeithio ar alluoedd llywodraeth leol, a sicrhau bod yr holl ymrwymiadau deddfwriaethol cenedlaethol yn cael eu hariannu’n llawn.

 

15.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.