Agenda

Cyngor - Dydd Mercher, 17eg Ebrill, 2024 16:00

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB /remotely via Microsoft Teams

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 187 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 28/02/2024

 

4.

Cyflwyniad i'r Cyngor gan Gynrychiolwyr BAVO pdf eicon PDF 107 KB

5.

I dderbyn cyhoeddiadau oddi wrth:

(i) Maer (neu’r person sy’n llywyddu)

(ii) Aelodau’r Cabinet

(iii) Prif Weithredwr

6.

Derbyn cyhoeddiadau gan yr Arweinydd

7.

Polisi Maint Cynghorau Tref a Chymuned Ebrill 2024 pdf eicon PDF 245 KB

8.

Rhaglen Moderneiddio Ysgolion - Ysgol Gyfun Bryntirion - Estyniad pedair ystafell ddosbarth, Gwaith Priffyrdd pdf eicon PDF 240 KB

9.

Cynllun Cyflawni'r Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2024-2025 pdf eicon PDF 519 KB

10.

Polisi'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd pdf eicon PDF 212 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Adroddiad Gwybodaeth i'w Nodi pdf eicon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Derbyn y Cwestiynau canlynol gan:

Cwestiwn gan y Cynghorydd T Thomas i'r Aelod Cabinet – Newid Hinsawdd a'r Amgylchedd

 

Pa gynnydd y mae’r Aelod Cabinet wedi’i wneud o ran gwella parciau chwarae plant yn y Fwrdeistref Sirol?

 

Cwestiwn gan y Cynghorydd S Bletsoe i’r Aelod Cabinet - Tai, Cynllunio ac Adfywio

 

Cyhoeddwyd Uwchgynllun Adfywio Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr ym mis Rhagfyr 2021, gan ddatgan ei fod yn “nodi cyfres o brosiectau uchelgeisiol y gellir eu cyflawni” er mwyn gwireddu’r weledigaeth gyffredinol ac adfywio canol tref Pen-y-bont ar Ogwr dros y 10 mlynedd nesaf.

 

Mae 28 mis wedi mynd heibio ers cyhoeddi Uwchgynllun Adfywio Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n rhoi manylion nifer o brosiectau tymor byr, tymor canolig a thymor hir cyraeddadwy y mae’n gobeithio eu cyflawni.

 

Ym marn yr Aelod Cabinet, pa rai o’r prosiectau hyn fydd yn cael eu cyflawni yn ystod cyfnod 10 mlynedd yr uwchgynllun?

13.

Hysbysiad o Gynnig a gynigiwyd gan y Cynghorydd

Cynnig i’w Drafod: Tuag at system fwy cynaliadwy a gwydn o gyllido llywodraeth leol

 

Mae’r Cyngor yn:

 

           Nodi bod methiant cyson, sylweddol wedi bod i gyllido llywodraeth leol yn gywir;

 

           Nodi bod sefyllfa cyllideb Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn y dyfodol yn heriol, ac y bydd gostyngiadau sylweddol pellach i'r gyllideb yn debygol iawn dros gyfnod y strategaeth ariannol tymor canolig, a fydd yn cael effaith negyddol ar ddarpariaeth gwasanaethau craidd a llesiant ein trigolion;

 

           Galw ar y llywodraeth ganolog i weithredu fformiwla gyllido decach a symlach sy’n rhoi diwedd ar y gyfres o setliadau un flwyddyn ad hoc a cheisiadau cystadleuol wedi’u clustnodi;

 

           Galw ar y llywodraeth ganolog i ystyried dichonoldeb symud tuag at system fwy cynaliadwy a gwydn o gyllido llywodraeth leol, sy’n:

 

(1)       ailddosbarthu cyllid rhwng awdurdodau lleol yn fwy unol ag asesiad o anghenion; ac

(2)        yn neilltuo canran osodedig o refeniw treth genedlaethol i awdurdodau lleol.

 

           Galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu Comisiwn sefydlog ffurfiol i weithredu fel cyswllt rhwng llywodraeth leol a llywodraeth ganolog er mwyn ystyried unrhyw bolisïau sy’n datblygu gan y llywodraeth ganolog a fyddai’n effeithio ar alluoedd llywodraeth leol, a sicrhau bod yr holl ymrwymiadau deddfwriaethol cenedlaethol yn cael eu hariannu’n llawn.

 

 

Rhybudd o Gynnig:

Nodweddion Gwarchodedig ar gyfer Pobl â Phrofiad o fod mewn Gofal. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cydnabod bod y Pwyllgor Addysg, Plant a Phobl Ifanc a sefydlwyd gan Senedd Cymru wedi argymell y dylai profiad o fod mewn gofal ddod yn nodwedd warchodedig yn neddfwriaeth y DU. Mae hefyd wedi llofnodi’r Siarter Rhianta Corfforaethol yng Nghymru a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru, sy’n gwahodd sefydliadau eraill y sector cyhoeddus i ddod yn Rhiant Corfforaethol i blant a phobl ifanc yng Nghymru sydd â phrofiad o fod mewn gofal. Mae'r cynnig hwn yn ymestyn ymrwymiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i blant a phobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal ymhellach, i gynnwys yr egwyddorion, blaenoriaethau ac addewidion a geir yn Strategaeth Rhianta Corfforaethol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r cyngor hwn yn cydnabod bod:

 

Pobl sydd â phrofiad o fod mewn gofal yn wynebu rhwystrau sylweddol sy’n effeithio arnynt drwy gydol eu hoes;

• Er bod llawer o bobl sydd â phrofiad o fod mewn gofal yn gallu bod yn gadarn, yn rhy aml ni fydd cymdeithas yn ystyried eu hanghenion;

Bydd pobl sydd â phrofiad o fod mewn gofal yn aml yn wynebu gwahaniaethu a stigma o ran cartrefu, iechyd, addysg, perthnasoedd, cyflogaeth a’r system cyfiawnder troseddol;

Mae’n bosib y bydd pobl sydd â phrofiad o fod mewn gofal yn gweld bod y cymorth yn anghyson mewn gwahanol ardaloedd daearyddol;

Fel rhieni corfforaethol, mae gan gynghorwyr gydgyfrifoldeb i ddarparu’r gofal a mesurau diogelu gorau posib i’r plant sydd dan ein gofal ni fel awdurdod  ...  view the full Agenda text for item 13.

14.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.