Agenda

Arbennig, Panel Apeliadau
Dydd Mercher, 24ain Gorffennaf, 2019 17:00

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mark Anthony Galvin  Senior Democratic Services Officer - Committees

Nodyn: To begin at 4:00pm or immediately after Council, whichever is first 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Gwahardd y Cyhoedd

Nid oedd y cofnodion sy'n ymwneud â'r eitemau canlynol yn cael eu cyhoeddi, gan fod eu bod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 14 a 16 o Ran 4 a Pharagraff 21 o Ran 5, Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i newidiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Cymru) 2007 (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio).

 

Os, yn dilyn cymhwyso'r prawf budd y cyhoedd yn yr Is-Bwyllgor yn penderfynu yn unol â'r Ddeddf i ystyried yr eitemau hyn yn breifat, bydd y cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r cyfarfod yn ystod ystyriaeth o'r fath.  

2.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 48 KB

I gymeradwyo cofnodion y Panel Apeliadau o'r dyddiadau canlynol:

 

3 Awst 2017

5 Rhagfyr 2017

Dogfennau ychwanegol: