Agenda a Phenderfyniadau

Pwyllgor Y Cabinet Cydraddoldeb
Dydd Llun, 24ain Awst, 2020 10:00

Lleoliad: o bell trwy Skype for Business

Cyswllt: Mark Anthony Galvin  Senior Democratic Services Officer - Committees

Nodyn: Nodyn: Sylwch: Yn sgil yr angen i gadw pellter cymdeithasol, ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Yn hytrach, bydd hwn yn gyfarfod rhithwir a bydd Aelodau'r Pwyllgor a Swyddogion yn mynychu o bell. Bydd y cyfarfod yn cael ei recordio i’w ddarlledu ar wefan y Cyngor ar ol i’r cyfarfod orffen. Os oes gennych unrhyw gwestiwn am hyn, cysylltwch â cabinet_committee@bridgend.gov.uk neu ffoniwch 01656 643147 / 643148. 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 99 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 21/11/19

 

4.

Diweddariad ar Waith Cydraddoldebau Mewn Ysgolion pdf eicon PDF 125 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Defnyddio'r Enw Picton mewn Enwau Strydoedd ac Adeiladau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr pdf eicon PDF 270 KB

6.

Adroddiad Cynllun Gweithredu'r Cyllun Cydraddoldeb Strategol 2018 - 2019 pdf eicon PDF 98 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Diweddaru ar Weithredu Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 a Safonau'r Gymraeg pdf eicon PDF 94 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg 2019-2020 pdf eicon PDF 81 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Rhaglen Gwaith 2020 - 2021 pdf eicon PDF 80 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.