Agenda

Pwyllgor Y Cabinet Cydraddoldeb - Dydd Mawrth, 27ain Gorffennaf, 2021 10:00

Lleoliad: o bell trwy Timau Microsoft

Cyswllt: Democratic Services 

Nodyn: Nodyn: Sylwch: Yn sgil yr angen i gadw pellter cymdeithasol, ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Yn hytrach, bydd hwn yn gyfarfod rhithwir a bydd Aelodau a Swyddogion yn mynychu o bell. Bydd y cyfarfod yn cael ei recordio i’w ddarlledu ar wefan y Cyngor cyn gynted ag sy'n ymarferol ar ôl y cyfarfod. Os oes gennych unrhyw gwestiwn am hyn, cysylltwch â cabinet_committee@bridgend.gov.uk neu ffoniwch 01656 643147 / 643148. 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd ganCyngor o 1 Medi 2008.

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 223 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 08/03/21

 

4.

Adroddiad diweddaru Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol Cymru Gyfan pdf eicon PDF 126 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Strategaeth Gymraeg Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 2021-2026 pdf eicon PDF 158 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Datganiad Polisi Amrywiaeth a Chynhwysiant Cydraddoldeb pdf eicon PDF 136 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb yn y Gweithlu (2020/21) pdf eicon PDF 132 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Cynllun Gweithredu'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol (diweddariad ar waith a wnaed gan Gyfarwyddiaethau yn ystod y 12 mis diwethaf) pdf eicon PDF 349 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg 2020/2021 pdf eicon PDF 178 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Adroddiad Adolygiad Blynyddol Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb pdf eicon PDF 297 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Adroddiad diweddaru ar weithredu Safonau'r Gymraeg pdf eicon PDF 134 KB

12.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.