Agenda

Pwyllgor Y Cabinet Cydraddoldeb
Dydd Iau, 21ain Tachwedd, 2019 09:30

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michael Pitman 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2.

Datgan Buddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2014.

3.

Cymeradwyo'r Cofnodion pdf eicon PDF 90 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 26/03/2019 a 04/07/2019

Dogfennau ychwanegol:

4.

Y Diweddaraf am yr Arolwg Cydlyniant Cymunedol a rôl y Swyddog Cydlyniant Cymunedol o fewn CBSPO. pdf eicon PDF 81 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad diweddaru ar weithredu Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 a Safonau'r Gymraeg pdf eicon PDF 98 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad diweddaru blynyddol ar y cynnydd a wnaed o ran cyflawni'r amcanion yn y Strategaeth Pum Mlynedd ar gyfer Safonau'r Gymraeg pdf eicon PDF 133 KB

7.

Adroddiad blynyddol ar waith Fforwm Cydlyniant Cymunedol a Chydraddoldeb Pen-y-bont ar Ogwr pdf eicon PDF 95 KB

8.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.