Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Y Cabinet Dros Faterion Rhieni Corfforaethol
Dydd Mercher, 29ain Mai, 2019 10:00

Lleoliad: Ystafelloedd Pwyllgor 2/3 - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mark Anthony Galvin  Senior Democratic Services Officer - Committees

Eitemau
Rhif Eitem

194.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

Cofnodion:

Derbyniwyd Ymddiheuriadau am Absenoldeb oddi wrth y Cynghorydd T Giffard.

195.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

Cofnodion:

Dim Datganiadau o Fuddiant

196.

Cymeradwyo Cofnodion pdf eicon PDF 63 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 06/03/2019

Cofnodion:

CYTUNWYD: Bod Cofnodion cyfarfod Pwyllgor Rhianta Corfforaethol y Cabinet, dyddiedig 6 Mawrth 2019, yn cael eu cymeradwyo fel cofnod gwir a chywir.

197.

Adolygiad Ymarfer Plant pdf eicon PDF 102 KB

I'w gefnogi gan Gyflwyniad

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Gofal Cymdeithasol Plant adroddiad, a ddarparodd wybodaeth i'r Pwyllgor yngl?n ag Adolygiad Ymarfer Plant diweddaraf Pen-y-bont ar Ogwr.

 

Yn dilyn y cyflwyniad hwn, rhoddodd y Rheolwr Gr?p, Diogelu a Sicrwydd Ansawdd gyflwyniad PowerPoint er budd yr Aelodau, a oedd yn ymdrin â meysydd allweddol canlynol yr adroddiad eglurhaol.

 

Yn 2013, disodlodd Adolygiadau Ymarfer Plant yr hyn a elwid yn Adolygiadau Achos Difrifol (AAD). Mae'r broses newydd hon yn deillio o adroddiad Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2009 - Gwella Arfer i Amddiffyn Plant yng Nghymru: Archwiliad o Rôl Adolygiadau Achos Difrifol. Roedd y gwaith hwn yn ganolog i ble'r ydym ni heddiw, gan ddod i'r casgliad bod angen gweithredu i ddisodli'r broses AAD a oedd wedi mynd yn aneffeithiol o ran gwella arfer a gweithio rhyngasiantaethol.

 

Mae'r canllawiau'n nodi’r trefniadau ar gyfer Adolygiadau Ymarfer Plant aml-asiantaeth pan fydd digwyddiad difrifol wedi digwydd lle mae cam-drin neu esgeuluso plentyn yn hysbys neu'n cael ei amau.

 

Pwrpas cyffredinol diwygio'r system adolygu yw hyrwyddo diwylliant cadarnhaol o ddysgu ac adolygu amddiffyn plant aml-asiantaeth mewn ardaloedd lleol. Mae'r Bwrdd Rhanbarthol Diogelu Plant yn gyfrifol am sicrhau bod adolygiadau'n cael eu cynnal yn effeithiol. Bydd adolygiadau yn y dyfodol am unrhyw blant ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn dod o dan Fwrdd Diogelu Plant Cwm Taf Morgannwg.

 

Adolygiadau Cryno: cynhelir Adolygiad Ymarfer Plant 'cryno' mewn achosion lle mae cam-drin neu esgeuluso plentyn yn hysbys neu'n cael ei amau ac mae'r plentyn:

 

 • wedi marw; neu
 • wedi dioddef anaf a allai fygwth ei fywyd; neu
 • nid oedd y plentyn ar y gofrestr amddiffyn plant nac yn blentyn y gofelir amdano ar unrhyw ddyddiad yn ystod y 6 mis cyn dyddiad y digwyddiad y cyfeirir ato uchod.

 

 

Adolygiadau Estynedig: cynhelir Adolygiad Ymarfer Plant 'estynedig ' mewn achosion lle mae cam-drin neu esgeuluso plentyn yn hysbys neu'n cael ei amau ac mae'r plentyn:

 

 • wedi marw; neu
 • wedi dioddef anaf a allai fygwth ei fywyd; neu
 • wedi dioddef niwed difrifol a pharhaol i’w iechyd neu ddatblygiad; ac
 • roedd y plentyn ar y gofrestr amddiffyn plant ac / neu yn blentyn y gofelir amdano (gan gynnwys unigolion o dan 18 oed sy’n ymadawyr gofal) ar unrhyw ddyddiad yn ystod y 6 mis cyn dyddiad y digwyddiad a gyfeirir ato uchod.

 

Esboniodd ymhellach fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cyhoeddi Adolygiad Ymarfer Plant ar 17 Ebrill 2019. Dechreuodd yr adolygiad ym mis Ionawr 2018 ac fe’i comisiynwyd gan Fwrdd Diogelu Plant Bae’r Gorllewin yn dilyn nodi pryderon lle bodlonwyd y meini prawf uchod ar gyfer ‘adolygiad cryno’. Mae'r adolygiad hwn yn ymwneud â phlentyn 9 wythnos oed a fu farw yn ystod y nos wrth gyd-gysgu â'i rieni.

 

Testun yr adolygiad hwn oedd plentyn 9 wythnos oed a fu farw ym mis Tachwedd 2017 wrth gyd-gysgu â'i rieni. Yn dilyn archwiliad post mortem amhendant a chwest crwner a ddaeth i gasgliad ‘dyfarniad agored’, ystyriwyd bod y farwolaeth o ganlyniad i Syndrom Marwolaeth Sydyn Babanod (SIDS).

 

Rhwng 2008 a 2017, derbyniwyd  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 197.

198.

Dulliau o Ymgynghori ac Ymgysylltu ag Ymadawyr Gofal pdf eicon PDF 123 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant adroddiad a ddarparodd ddiweddariad i'r Pwyllgor yngl?n â'r dulliau a ddefnyddir gan yr awdurdod lleol i ymgysylltu ac ymgynghori ag ymadawyr gofal. Yn ogystal, darparodd yr adroddiad ddiweddariad ar y digwyddiad Ymgysylltu â'r Arolygiaeth Gofal a gynhaliwyd gydag ymadawyr gofal ym mis Tachwedd 2018.

 

Ar y cyd â'r eitem hon, roedd cynrychiolwyr o Voices From Care Cymru (VFCC) yn bresennol yn y cyfarfod i roi cyflwyniad PowerPoint. Mae’r sefydliad hwn yn darparu digwyddiadau wedi'u trefnu i hyrwyddo ymgysylltu â phobl ifanc, yn enwedig y rheiny sydd mewn gofal / sy’n gadael gofal. Yn ogystal, cefnogir y sefydliad gan Gr?p Cynghori sy’n weithredol mewn gwahanol ranbarthau yng Nghymru, ac mae nifer o aelodau’r gr?p hwn yn ymadawyr gofal.

 

Gwahoddwyd y Cadeirydd Ms Deborah Jones, Prif Weithredwr VFCC, a Chris Dunn, Rheolwr Rhaglenni VFCC, i gyflwyno eu cynnig.

 

Rhoddodd y cyflwyniad sylw i’r themâu canlynol:

 

Cyflwyniad:

 

·       Mae’r sefydliad yn gweithio gyda phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal ledled Cymru;

·       Arweinir y sefydliad gan bobl ifanc;

·       Mae’r sefydliad yn darparu cyfleoedd i bobl ifanc ddylanwadu ar benderfyniadau am eu bywydau, a hefyd bywydau pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal yn genedlaethol;

·       Nod y sefydliad yw datblygu cymuned gref o bobl sydd â phrofiad o ofal;

·       Mae gwasanaethau’r sefydliad yn cynnwys cyfranogiad, dylanwadu a llesiant;

·       Lleolir y sefydliad yng Nghaerdydd. Cafodd ei sefydlu ym 1990 ac mae’n cyflogi 13 o staff.

 

Gwerthoedd y Sefydliad:

 

Cael ei arwain gan bobl ifanc

 

Mae popeth y mae VFCC yn ei wneud yn cael ei arwain gan blant â phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal. Mae Bwrdd Ymddiriedolwyr VFCC yn cynnwys pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol, ac rydym yn ymgynghori yn aml â phlant â phobl ifanc ar faterion sy’n bwysig iddyn nhw.

 

Cydraddoldeb i bawb sydd mewn gofal

 

Credwn y dylai plant â phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal gael yr un cyfleoedd â’u cyfoedion sydd heb unrhyw brofiad o ofal. Ni ddylent wynebu stigma, anffafriaeth a rhwystrau mewn bywyd oherwydd eu profiad o ofal.

 

Creu Teulu Gofal

 

Mae VFCC yn darparu cyfleoedd i blant â phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal i gwrdd, tyfu, dysgu a datblygu perthnasoedd hirhoedlog.

 

Bod yn Ddyheadol

 

Mae VFCC eisiau i blant â phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal i fod yn bopeth y gallant fod. Rydym ni eisiau eu hysbrydoli nhw a meithrin eu potensial.

 

Dathlu’r Unigolyn 

 

Mae VFCC yn sefydliad unigryw ac rydym yn cydnabod ac yn dathlu unigolrwydd ac amrywiaeth y plant a’r bobl ifanc rydym yn gweithio gyda nhw. Mae cefndiroedd, profiadau a safbwyntiau gwahanol y plant a’r bobl ifanc sydd â phrofiad o ofal yn ein helpu ni i ddatblygu fel sefydliad ac i gynrychioli’r boblogaeth gofal ehangach yn well.

 

Mentrau Allweddol:

 

 1. Grwpiau Rhanbarthol;

 

 1. Grwpiau Cyfranogi Lleol;

 

 1. Grwpiau Ymgynghori Cenedlaethol;

 

 1. Proud to Be Me;

 

 1. Digwyddiad CareDay;

 

 1. Dathliad yr Haf;

 

 1. Prosiect When I Am Ready;

 

 1. Côr Sing Proud.

 

Mae VFCC wedi dylanwadu ar waith ym maes Perthnasoedd  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 198.

199.

Plant y Gofelir Amdanynt – Grŵp Technegol Cenedlaethol pdf eicon PDF 109 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant adroddiad er mwyn rhoi gwybod i’r Pwyllgor Cabinet am y gwaith sy’n cael ei wneud gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu cynlluniau lleihau disgwyliadau gyda phob awdurdod lleol ledled Cymru.

 

Yn ogystal, disgrifiodd yr adroddiad y broses sydd ar waith i fwrw ymlaen â hyn a'r gweithgarwch lleol sydd ar y gweill.

 

Cafwyd cyflwyniad ar y prif ddata lleol / canfyddiadau allweddol a gynhwysir yn y dogfennau fframwaith paratoadol a oedd yn Atodiad i'r adroddiad. Rhannwyd hyn â Llywodraeth Cymru.

 

Cadarnhaodd yr adroddiad, ym mis Mawrth 2018, fod 6,407 o blant yn derbyn gofal yng Nghymru. Roedd hyn yn gynnydd o 8% o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Dros y 15 mlynedd ddiwethaf, mae nifer y plant sy'n derbyn gofal wedi cynyddu 34%; ni ellir cysylltu’r cynnydd hwn â chyni ariannol yn unig.

 

Yn 2018, gostyngodd nifer y plant sy’n dechrau derbyn gofal 2%. Fodd bynnag, gostyngodd nifer y plant sy’n gadael y system ofal 10% yn ogystal.

 

Mae data cenedlaethol hefyd yn tynnu sylw at rai patrymau nodedig eraill. Er enghraifft, mae 24.6% o blant sy'n derbyn gofal yn cael eu lleoli y tu allan i'r sir (1,575) a 5% yn cael eu lleoli y tu allan i Gymru (320). Bydd rhesymau da pam mae rhai o'r plant hyn yn cael eu lleoli y tu allan i'r ardal (e.e. lleoliad gyda theulu neu ffrindiau neu ddatblygu dulliau rhanbarthol o ddarparu darpariaeth arbenigol), ond cydnabyddir bod eraill yn cael eu lleoli ymhellach i ffwrdd oherwydd nad oes darpariaeth addas yn lleol. Dechreuwyd mynd i'r afael â rhai o'r materion sylfaenol trwy'r Fframwaith Maethu Cenedlaethol, y Gr?p Gorchwyl a Gorffen Gofal Preswyl Plant a llinynnau gwaith eraill sy’n rhan o’r rhaglen Gwella Deilliannau i Blant. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru hefyd eisiau manteisio ar y cyfle hwn i archwilio gydag awdurdodau lleol y ffactorau sy'n dylanwadu ar wneud penderfyniadau o amgylch lleoli plant a phobl ifanc y tu allan i'r sir ac yn drawsffiniol, er mwyn sicrhau y gellir gosod mwy o blant yn agosach i'w cartref lle mae hynny er eu lles nhw. Cadarnhawyd bod mwy o blant yn derbyn gofal yng Nghymru nag yn Lloegr, fodd bynnag, nid oes tystiolaeth bendant a allai gadarnhau hyn yn llawn.

 

Dywedodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant, yr hoffai weld Llywodraeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol ledled Cymru i ddeall y cyd-destun y mae sefydliadau'n gweithio ynddo yn well ac i gyd-gynhyrchu cynlluniau lleihau disgwyliadau realistig a phwrpasol sy'n canolbwyntio ar leihau nifer y plant sydd mewn gofal, gan barhau i wella deilliannau’r rheini sydd eisoes mewn gofal neu sy'n gadael gofal. Bydd hyn yn galw am ddadansoddiad manwl o'r data presennol ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol er mwyn helpu i ddeall yn well y pwysau sydd o fewn y system a sut y gellir ei leddfu.

 

Cynhaliwyd ymweliad â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar 10 Mai 2019 lle cyfarfu swyddogion o Lywodraeth Cymru â'r Prif  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 199.

200.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.

 

Cofnodion:

Dim