Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Datblygiad a Rheoli
Dydd Iau, 7fed Mehefin, 2018 14:00

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrew Rees  Senior Democratic Services Officer - Committees

Eitemau
Rhif Eitem

118.

Mr Tony Godsall

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

 

 

Cofnodion:

Cyhoeddodd y Cadeirydd y byddai Mr Tony Godsall, Rheolwr Traffig a Thrafnidiaeth yn bresennol yn ei gyfarfod Pwyllgor olaf cyn iddo ymddeol. 

 

Diolchodd Aelodau o’r Pwyllgor Mr Godsall am ei wasanaeth i’r awdurdod ers 1999 ac yn benodol ei gyngor i'r Pwyllgor a dymunodd yn dda iddo am ymddeoliad hir a hapus.  Ymatebodd Mr Godsall trwy ddiolch i’r Pwyllgor am ei gymorth ac am dderbyn ei gyngor.       

119.

Datgan Buddiannau

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.  Dylai aelodau cael rolau deuol o'r fath ddatgan buddiant personol mewn perthynas â'u haelodaeth o Gyngor Tref / Cymuned fath a rhagfarnllyd os ydynt wedi cymryd rhan yn yr ystyriaeth o eitem ar y Cyngor Tref / Cymuned a geir yn Adroddiadau y Swyddog isod.

 

Cofnodion:

Datganwyd y Buddiannau canlynol:

 

Datganodd y Cynghorydd DRW Lewis fuddiant personol mewn eitem agenda 8 – Cais Cynllunio P/17/1073/FUL gan fod ganddo berthnasau sy’n byw‘n agos i safle’r cais.

 

Datganodd y Cynghorydd JP Blundell fuddiant personol yn eitem agenda 9 – Cais Cynllunio P/17/824/FUL fel aelod o Gyngor Cymuned Trelales ond nid yw’n cymryd rhan mewn ystyried materion cynllunio.

 

Datganodd y Cynghorydd JE Lewis fuddiant personol mewn eitem agenda 8 – Cais Cynllunio P/17/1073/FUL gan fod ganddi berthnasau sy’n byw‘n agos i safle’r cais.   

120.

Ymweliadau Safle

I gadarnhau dyddiad dydd Mercher 18/07/18 ar gyfer archwiliadau safle arfaethedig sy'n codi yn y cyfarfod, neu nodi cyn cyfarfod nesaf y Pwyllgor gan y Cadeirydd.

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:        Cadarnhau dyddiad dydd Mercher 18 Mehefin 2018 ar gyfer archwiliadau safle arfaethedig yn y cyfarfod neu ei nodi cyn cyfarfod nesaf y Pwyllgor gan y Cadeirydd.

121.

Cymeradwyo Cofnodion pdf eicon PDF 62 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 26/04/18

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:        Bod Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Rheoli Datblygiadau ar 26 Ebrill 2018, yn cael eu cymeradwyo fel cofnod gwir a chywir.

122.

Siaradwyr Cyhoeddus

I gynghori aelodau enwau'r siaradwyr cyhoeddus rhestredig i siarad yn y cyfarfod heddiw (os o gwbl).

 

Cofnodion:

Rhestrwyd y siaradwyr cyhoeddus canlynol i siarad yn y cyfarfod:-

 

Cais Cynllunio Rhif                Siaradwr

 

P/17/1073/FUL                               Cynghorydd  A Hussain (Gwrthwynebwr)

P/17/1073/FUL                               Mrs K Lang (Gwrthwynebwr)

P/17/1073/FUL                               Mr L Grattarola (ar ran yr ymgeisydd)

123.

Dalen Ddiwygio pdf eicon PDF 42 KB

Bod y Cadeirydd yn derbyn taflen gwelliant pwyllgor rheoli datblygu fel eitem frys yn unol â rhan 4 (paragraff 4) Rheolau Gweithdrefn y Cyngor, er mwyn caniatáu i'r Pwyllgor ystyried addasiadau angenrheidiol i adroddiad y Pwyllgor, felly ynghylch hwyr yn ystyried sylwadau a diwygiadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i gael eu lletya.

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:        Bod y Cadeirydd yn derbyn Dalen Ddiwygio’r Pwyllgor Rheoli Datblygiadau fel eitem frys yn unol â Rhan 4 (paragraff 4) Rheolau Gweithdrefn y Cyngor, er mwyn caniatáu i’r Pwyllgor ystyried addasiadau angenrheidiol i adroddiad y Pwyllgor, a gallu ystyried sylwadau hwyr a diwygiadau y mae angen eu cynnwys.

124.

P/17/1073/FUL – Tir oddi ar All Saints Way Penyfai pdf eicon PDF 1 MB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:      Bod y cais canlynol yn cael ei ohirio oherwydd nad oedd y Pwyllgor yn fodlon cymeradwyo’r cais ar sail y wybodaeth o'u blaenau ac yn gofyn am ragor o wybodaeth ar ddraenio a sefydlogrwydd tir yn cael ei adrodd i gyfarfod nesaf y Pwyllgor i'w ystyried.  

 

                            Cynnig

 

                            Datblygiad preswyl o 20 annedd gan gynnwys 3 annedd fforddiadwy a mynediad, maes parcio, man agored, tirlunio, draenio a gwaith peirianneg cysylltiedig

 

Cafodd amodau 5,6 a 7 eu diwygio fel a ganlyn:

 

Dylai amodau 5, 6 a 7 sy’n perthyn i ddileu hawliau datblygiad a ganiateir gyfeirio at y Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygiad a Ganiateir Cyffredinol) 1995 fel y’i diwygiwyd ar gyfer Cymru) yn hytrach na Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygiad a Ganiateir Cyffredinol)(Diwygio)(Cymru) 2013.        

125.

P/17/824/FUL - Ar Graig, Trelales pdf eicon PDF 887 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:      Caniatáu’r cais canlynol yn amodol ar yr amodau sydd yn adroddiad Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymunedau:

 

                           Cynnig

 

                           Newid defnydd y tir o ddefnydd preswyl i ddefnydd cymysg ar gyfer preswyl a busnes bridio c?n a chodi adeilad newydd ar gyfer cyfleuster bridio c?n

 

                           Cafodd amod 7 ei ddiwygio fel a ganlyn:

 

                           Dylai amod 7, sy’n perthyn i ddileu hawliau datblygiad a ganiateir gyfeirio at y Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygiad a Ganiateir Cyffredinol) 1995 fel y’i diwygiwyd ar gyfer Cymru) yn hytrach na Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygiad a Ganiateir Cyffredinol)(Diwygio)(Cymru) 2013.    

126.

P/18/63/FUL – Tir oddi ar Ddyffryn Madoc, Maesteg pdf eicon PDF 1 MB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:      Caniatáu’r cais canlynol yn amodol ar yr amodau sydd yn adroddiad Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymunedau:

 

                           Cynnig

                          

                           Codi ysgubor amaethyddol

127.

Apeliadau pdf eicon PDF 14 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd Rheolwr Datblygu a Rheoli Adeiladu adroddiad ar yr apeliadau a dderbyniwyd ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD:       Y nodir yr apeliadau canlynol a dderbyniwyd ers y cyfarfod diwethaf :-

 

Rhif y Cod                      Testun yr Apêl

 

A/18/3200227 (1828) Trawsnewid 3 garej cloi i fyny yn siop fach; garejys y tu ôl i 67 John Street, Porthcawl  

 

A/18/3200555 (1829) Annedd newydd, tir oddi ar Albany Road, Pontycymmer

 

D/18/3201727 (1830) Cadw decin yng nghefn yr eiddo 9 Bryn Cottages, Pontyrhyl   

 

A/18/3200555 (1829) Annedd newydd tair ystafell wely, tir oddi ar 49 Albany Road, Pontycymmer

128.

Ymateb CBSP i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Bolisi Cynllunio Cymru Drafft (Rhifyn 10) pdf eicon PDF 229 KB

Cofnodion:

Cyfeiriodd y Rheolwr Rheoli Datblygu ac Adeiladu at gyfarfod y Pwyllgor ar 15 Mawrth 2018 lle yr adroddwyd ar gynigion Llywodraeth Cymru i adolygu Polisi Cynllunio Cymru yng ngoleuni Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

 

Adroddodd bod y cyfnod ymgynghori ar y Polisi Cynllunio Cymru Drafft: Rhifyn 10 wedi dod i ben ar 18 Mai 2018. Ceisiodd yr ymgynghoriad farn ar strwythur newydd Polisi Cynllunio Cymru, cysyniad gwneud lle a gofynion polisi newydd neu wedi’i ddiwygio a 36 o gwestiynau penodol sy’n perthyn i'r ddogfen ddrafft.  Amlinellodd yr ymatebion a gyflwynwyd gan y Awdurdod Cynllunio Lleol a’r Tîm Gwarchod a Dylunio Adeiladau.

 

PENDERFYNWYD:       Y dylid nodi cynnwys yr adroddiad a Polisi Cynllunio Cymru Drafft (Rhifyn 10).          

129.

Atodlen 3 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr – Defnydd Rheoli Llifogydd a Dŵr - Defnydd Mandadol o SDCau ar Ddatblygiadau a'u Cymeradwyo a'u Mabwysiadau gan Gorff Cymeradwyo SUDS (Yr SAB) pdf eicon PDF 17 KB

Cofnodion:

Adroddodd y Rheolwr Rheoli Datblygu ac Adeiladu fod Llywodraeth Cymru yn cynnig amcan polisi er mwyn cyflawni SAB (Systemau Draenio Cynaliadwy) mewn datblygiadau newydd a gaiff eu cynnal a’u cadw dros oes y datblygiadau maent yn eu gwasanaethu.  Dywedodd, ar gyfer pob datblygiad newydd o 7 Ionawr 2019, bydd rhaid systemau draenio d?r wyneb gael ei gymeradwyo gan SAB. Mae Gweinidogion Cymru yn disgwyl i SABs geisio gostyngiad o ran, neu wanhau sylweddol o ran cyfeintiau d?r wyneb yn cyrraedd carthffosydd cyhoeddus a systemau cyfunedig ar ran o’r nod o ‘ Sicrhau Sefydlogrwydd a Gwydnwch systemau draenio’ mewn ffordd gynaliadwy.  

 

Adroddodd y Rheolwr Rheoli Datblygu ac Adeiladu hefyd y bydd y Broses Cymeradwyo SuDs hefyd ar wahân o, ond yn digwydd ar yr un pryd ?'r

Cynllun cynllunio ond ni fyddai’r datblygwr yn gallu dechrau gwaith hyd nes bod y ddwy ffurf ar gymeradwyaeth yn cael eu sicrhau  Dywedodd y cafodd y Gorchymyn Cychwyn ei lofnodi ar 1 Mai 2018 ac y bydd yn dod yn gyfraith ar 7 Ionawr 2019.  Dywedodd bod llifogydd d?r wyneb yn broblem ddifrifol a nodir yn y Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol fel achos pwysig ar gyfer llifogydd mewn cartrefi a'r effaith ar ddinasyddion, cymunedau a chost i economi Cymru yn sylweddol.  Mae perygl o lifogydd yn codi oherwydd newid yn yr hinsawdd a threfoli.  Dywedodd fod y cyfrifoldeb dros gyflawni swyddogaethau SAB ar y 22 Awdurdod Lleol yng Nghymru ochr yn ochr â’u dyletswyddau fel Awdurdodau 

Llifogydd Lleol Blaen (LLFA)  

 

Adroddodd y Rheolwr Rheoli Datblygu ac Adeiladu bod Atodlen 3 Deddf Deddf Rheoli Llifogydd a D?r 2010 (Deddf 2010) yn darparu

fframwaith ar gyfer cymeradwyo a mabwysiadu systemau d?r wyneb sy’n gwasanaethu datblygiadau newydd.  Nid yw’n gymwys yn ôl-syllol i ôl-ffitio systemau draenio presennol.  Dywedodd fod Llywodraeth Cymru wedi ymgynghori o fis Mai tan fis Awst 2017 a dilynodd ymgynghorydd pellach ar yr Offerynnau Statudol i gyflawni hyn y cyhoeddiad ym mis Tachwedd 2017 gan yr Ysgrifennydd Cabinet o’r bwriad i gyflwyno gofynion Atodlen 3 ar gyfer datblygiadau newydd.  

 

PENDERFYNWYD:       Bod y Pwyllgor yn nodi cynnwys yr adroddiad a gweithredu Atodlen 3 Deddf 2017 fel cyfraith o 7 Ionawr 2019 ymlaen.   

130.

Gorfodi a Hysbysebion pdf eicon PDF 8 KB

Cofnodion:

Adroddodd y Rheolwr Rheoli Datblygu ac Adeiladu fod arddangos hysbysebion yn destun proses gydsynio ar wahân o fewn y

system gynllunio a chânt eu rheoli gan gyfeirio at eu heffaith ar amwynder a diogelwch cyhoeddus yn unig ac yn bennaf mae wedi’i ddisgrifio yn bennaf yn Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Rheoli Hysbysebion) 1992.  

 

Dywedodd wrth y Pwyllgor yn 2017; ymchwiliodd y Swyddog Gorfodi 51 o achosion lle y bu hysbysebion yn cael eu harddangos heb y cydsyniad priodol.  Dywedodd fod hyn yn drosedd a dywedwyd wrth y cwmnïau perthnasol eu bod yn mynd yn groes i'r Rheoliadau Hysbysebu gyda Rhybudd yn cael ei gyhoeddi hefyd.  Ym mwyafrif yr achosion dilëwyd yr hysbysebion, fodd bynnag, lle na chawsant eu dileu, cafodd y mater ei gyfeirio ar yr Adran Gyfreithio er mwyn eu herlyn.  Amlinellodd ganlyniadau'r erlyniadau a gymerwyd gan Adran y Gyfraith ym mis Mawrth 2018.

 

PENDERFYNWYD:       Bod yr adroddiad yn cael ei nodi.   

131.

Cofnod Hyfforddi pdf eicon PDF 5 KB

Cofnodion:

Adroddodd y Rheolwr Rheoli Datblygu ac Adeiladu ar log hyfforddi a ddiweddarwyd a dywedodd y caiff hyfforddiant yn y dyfodol ei drefnu'n fuan.

 

PENDERFYNWYD:       Nodi adroddiad Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymunedau.   

132.

Panel Ymweliadau â Safleoedd gan y Pwyllgor Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 59 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Gwasanaethau Gweithredol a Phartneriaethau adroddiad, gyda’r diben o’r Pwyllgor Rheoli Datblygu enwebu tri Aelod i ffurfio Panel Ymweliadau â Safleoedd y Pwyllgor, i gynnwys y Cadeirydd, yr is-Gadeirydd a thrydydd Aelod, a hefyd i enwebu Aelod wrth gefn i eistedd ar y Panel rhag ofn nad yw unrhyw un o'r tri Aelod Panel a enwebwyd ar gael.

 

PENDERFYNWYD:       Bod y Pwyllgor yn enwebu’r Aelodau canlynol i eistedd fel ei Panel Ymweliadau â Safleoedd:-

 

  • Cadeirydd y Pwyllgor Rheoli Datblygu
  • Is-gadeirydd y Pwyllgor Rheoli Datblygu
  • Y Cynghorydd C Webster (Trydydd Aelod)

Cynghorydd DRW Lewis (Aelod Wrth Gefn)

133.

Enwebu a Phenodi i’r Is-bwyllgor Hawliau Tramwy pdf eicon PDF 60 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Gwasanaethau Gweithredol a Phartneriaethau adroddiad, gyda'r pwrpas o enwebu a phenodi Aelodau i'r Is-bwyllgor Hawliau Tramwy.

 

PENDERFYNWYD:       Bod y Pwyllgor yn enwebu'r Aelodau canlynol i ffurfio’r is-Bwyllgor Hawliau Tramwy:-

 

·         Cadeirydd y Pwyllgor Rheoli Datblygu

·         Is-gadeirydd y Pwyllgor Rheoli Datblygu

·         Y Cynghorydd R Stirman

·         Y Cynghorydd C Webster

·         Y Cynghorydd DK Edwards

Y Cynghorydd T Thomas

134.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.

 

Cofnodion:

Nid oedd materion brys.