Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Datblygiad a Rheoli
Dydd Iau, 19eg Gorffennaf, 2018 14:00

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mark Anthony Galvin  Senior Democratic Services Officer - Committees

Eitemau
Rhif Eitem

135.

Ymddiheuriadau Am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

 

 

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan yr Aelodau canlynol:-

 

Y Cynghorydd A Williams

Y Cynghorydd DK Edwards

Y Cynghorydd M Kearn

136.

Datgan Buddiannau

Derbyndatganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.  Dylaiaelodau cael rolau deuol o'r fath ddatgan buddiant personol mewn perthynas â'u haelodaeth o Gyngor Tref / Cymuned fath a rhagfarnllyd os ydynt wedi cymryd rhan yn yr ystyriaeth o eitem ar y Cyngor Tref / Cymuned a geir yn Adroddiadau y Swyddog isod.

 

Cofnodion:

Datganwyd y buddiannau canlynol:-

 

Y Cynghorydd A Williams – Buddiant ariannol yn eitem Agenda 9, gan fod ei mab yn aelod o Academi Pêl-droed Pen-y-bont. Gadawodd y Cynghorydd Williams y cyfarfod tra bod y cais hwn yn cael ei ystyried.

 

Y Cynghorydd N Burnett – Buddiant personol yn eitem Agenda 9, gan fod ei brawd yn byw frws nesaf i safle'r cais.

 

Y Cynghorydd JP Blundell  - Buddiant personol yn eitem Agenda 9 fel aelod o Gyngor Cymuned Trelales ond nid yw’n cymryd rhan mewn ystyried materion cynllunio.

137.

Ymweliadau Safle

I gadarnhau dyddiad dydd Mercher 29/08/2018 ar gyfer archwiliadau safle arfaethedig sy'n codi yn y cyfarfod, neu nodi cyn cyfarfod nesaf y Pwyllgor gan y Cadeirydd.

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                Cadarnhau dyddiad dydd Mercher 29 Awst 2018 ar gyfer archwiliadau safle arfaethedig yn y cyfarfod neu ei nodi cyn cyfarfod nesaf y Pwyllgor gan y Cadeirydd.

138.

Cymeradwyo Cofnodion pdf eicon PDF 69 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 07/06/2018 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                Cymeradwyo cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Rheoli Datblygu dyddiedig 7 Mehefin 2018 fel cofnod cywir a gwir, yn amodol ar ychwanegu’r Cynghorwyr R Stirman a N Burnett i’r rhestr o Ymddiheuriadau am Absenoldeb ar gyfer y cyfarfod.

139.

Siaradwyr Cyhoeddus

I gynghori aelodau enwau'r siaradwyr cyhoeddus rhestredig i siarad yn y cyfarfod heddiw (os o gwbl).

 

Cofnodion:

Rhif y Cais      Safle’r Cais                                             Gwrthwynebwr

 

P/18/163/FUL               Clwb Pêl-droed Pen-y-bont       G. Maddocks

                                     Parc Bryntirion                        54 Banc Yr Allt

                                     Llangewydd Road                  Bryntirion

                                     Pen-y-bont ar Ogwr

                                     CF31 4JU     

 

140.

Dalen Ddiwygio pdf eicon PDF 25 KB

Bod y Cadeirydd yn derbyn taflen gwelliant pwyllgor rheoli datblygu fel eitem frys yn unol â rhan 4 (paragraff 4) Rheolau Gweithdrefn y Cyngor, er mwyn caniatáu i'r Pwyllgor ystyried addasiadau angenrheidiol i adroddiad y Pwyllgor, felly ynghylch hwyr yn ystyried sylwadau a diwygiadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i gael eu lletya.

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                Bod y Cadeirydd yn derbyn Dalen Ddiwygio’r Pwyllgor Rheoli Datblygu fel eitem frys yn unol â Rhan 4 (paragraff 4) Rheolau Gweithdrefn y Cyngor, er mwyn caniatáu i’r Pwyllgor ystyried addasiadau angenrheidiol i adroddiad y Pwyllgor, a gallu ystyried sylwadau hwyr a diwygiadau y mae angen eu cynnwys.

141.

Canllawiau’r Pwyllgor Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 72 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                Nodi crynodeb Canllawiau’r Pwyllgor Rheoli Datblygu fel y nodir yn yr adroddiad.

142.

P/17/1073/FUL – Tir Oddi Ar Saints Way, Penyfai - Datblygiad preswyl o 20 annedd gan gynnwys 20 annedd gan gynnwys 3 annedd fforddiadwy a mynediad, maes parcio, man agored, tirlunio, draenio a gwaith peirianneg cysylltiedig pdf eicon PDF 2 MB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                Cymeradwyo’r cais uchod, yn amodol ar y canlynol:

 

(A)  Bod yr ymgeisydd yn gwneud Cytundeb Adran 106 i adeiladu:-

 

TAI FFORDDIADWY

Y Perchennog/Datblygwr i adeiladu 3 uned tai fforddiadwy ar y safle yn unol â chynllun y cytunwyd arno’n ysgrifenedig rhwng y Perchennog, y Cyngor a Landlord Cymdeithasol cofrestredig enwebedig. Bydd y cynllun tai fforddiadwy yn cynnwys manylion am y mathau o unedau, lleoliad yn y safle, tenantiaeth fforddiadwy ac amserlen y gwaith adeiladu.

 

MAN AGORED CYHOEDDUS

Sefydlu ‘Cwmni Rheoli’ er mwyn cynnal a chadw'r man agored yn y dyfodol a gwneud gwaith tirlunio yn y datblygiad. Cytunir ar fanylion am y Cwmni Rheoli, gan gynnwys ariannu’r Cwmni Rheoli, a’r drefn gynnal a chadw yn ysgrifenedig gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol i sicrhau bod y gwaith cynnal a chadw’n cael ei wneud

am byth.

 

 (B)  Bod Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymunedol yn cael awdurdod cyflawn i gyhoeddi hysbysiad penderfyniad yn rhoi caniatâd amodol mewn perthynas â’r cynnig hwn ar ôl i’r ymgeisydd wneud y Cytundeb Adran 106 wedi’i nodi’n gynt, yn amodol ar yr Amodau sydd wedi’u cynnwys yn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau.

143.

P/18/163/FUL – Clwb Pêl-droed Pen-y-bont, Llangewydd Road, Pen-y-bont ar Ogwr – Darparu ail stondin (â 250 sedd) a phont teledu. pdf eicon PDF 1 MB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                Cymeradwyo’r cais uchod, yn amodol ar y canlynol:

 

(A)   Bod yr ymgeisydd yn gwneud Cytundeb Adran 106 i:-

 

(1)  Rhoi cyfraniad o £8,000 ar gyfer y cais am linellau melyn dwbl o gwmpas mynedfa’r safle, gyferbyn â mynedfa’r safle ac unrhyw ardaloedd y credir bod angen stopio cerbydau rhag parcio'n ddiwahân gan effeithio a llif y traffig.

(2)  Sicrhau na fydd caniatâd cynllunio P/17/744/FUL ei roi ar waith.

 

(B)   Bod y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedol yn cael awdurdod cyflawn i gyhoeddi hysbysiad penderfyniad yn rhoi caniatâd mewn perthynas â’r cynnig hwn ar ôl i’r ymgeisydd wneud y Cytundeb Adran 106 wedi’i nodi’n gynt, yn amodol ar yr Amodau sydd wedi’u cynnwys yn ei adroddiad.

  

144.

P/18/174/FUL – Safle Blaenorol Ysgol Gynradd Pencoed, Penprysg Road, Pencoed – Dymchwel Ysgol Gynradd Pencoed ac adeiladu 40 uned breswyl a gwaith cysylltiedig pdf eicon PDF 11 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                Nodi adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau mewn perthynas â’r uchod, gan nodi ymhellach y caiff adroddiad llawn ar y cais ei gyflwyno yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor Rheoli Datblygu ar 30 Awst 2018.

145.

Apeliadau pdf eicon PDF 888 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:         (1)   Nodi Apeliadau wedi’u derbyn ers adroddiad diwethaf y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau i’r Pwyllgor Rheoli Datblygu, fel y nodir yn yr adroddiad.

 

(2)    Bod yr Archwilwyr a benodwyd gan Weinidogion Cymru i bennu’r Apeliadau canlynol, wedi cyfarwyddo fod eu bod yn cael eu GWRTHOD:-

 

Rhif Cod                     Testun yr Apêl

 

A/18/3197583 (1821)  Trosi’n rhannol yr adeilad allanol presennol yn 1 llety gwyliau gosod gydag addasiadau allanol cysylltiedig (ail-gyflwyniad), The Coppings, Bryncethin, Pen-y-bont ar Ogwr.

 

A/18/3197604 (1822)   Annedd deulawr ar wahân gyda 2 ystafell wely (ailgyflwyno gwrthod blaenorol) 2 Heol y Berllan, y Pîl.

 

A/18/3197570              Cynnwys tir amaeth yng nghwrtil              

 (Apêl)                           aneddiadau, tir yng nghefn 51, 53 a 55 y Stryd Fawr

A/18/3197606              Trelales.

 (Apêl B)

A/19/3197617

 (Apêl C)

           

D/18/3201727 (1830) Cadw decin yng nghefn yr eiddo 9 Bryn Cottages, Pontyrhyl

146.

Newidiadau Arfaethedig i’r System Orfodi Cynllunio yng Nghymru - Diweddariad pdf eicon PDF 12 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau adroddiad ynghylch y sefyllfa ddiweddaraf mewn perthynas â nifer o newidiadau arfaethedig i’r System Orfodi Cynllunio yng Nghymru.

 

Trwy wybodaeth gefndirol, cynghorodd Rheolwr y Gr?p Datblygu yr Aelodau, yn dilyn nifer o bryderon wedi’u codi gan ASau, ACau ac Aelodau ar effeithioldeb y system orfodi cynllunio, gofynnwyd CBSP greu rhestr o welliannau posibl i’r system orfodi cynllunio a fyddai roi mwy o gryfder i’r awdurdodau cynllunio lleol i ddatblygu rheoli’n effeithiol ac yn gyflym.

 

Rhoddwyd yr adroddiad amlinelliad o’r system orfodi gyfredol, a nifer awgrymedig o newidiadau a gwelliannau i orfodi cynllunio, a chafodd y rhain eu grwpio dan y penawdau wedi'u cynnwys ym mharagraff 3.2 yr adroddiad.

 

Aeth ymlaen i ddweud bod nifer o Aelodau a Swyddogion allweddol wedi mynd i gyfarfod ar 11 Mehefin 2018 gydag Ysgrifennydd y Cabinet, AS Ogwr a swyddog o Adran Gynllunio Llywodraeth Cymru. Roedd Ysgrifennydd y Cabinet yn cydymdeimlo â’r heriau y mae Pen-y-bont ar Ogwr ac awdurdodau cynllunio lleol eraill yn eu hwynebu o ran gorfodi cynllunio defnydd tir, ac yn benodol, lle mae materion amwynder ac amgylcheddol sylweddol sy'n codi o weithgareddau anawdurdodedig.

 

Nododd Ysgrifennydd y Cabinet na fyddai unrhyw newidiadau deddfwriaethol yn debygol, o ystyried llwyth gwaith heriol sy’n wynebu’r Senedd Genedlaethol, fodd bynnag, gallai fod modd edrych ar sut mae’r system gyfredol yn gweithredu, er mwyn annog defnydd mwy effeithiol o bwerau cyfredol a gweithio callach rhwng yr awdurdodau gorfodi.

 

Ychwanegodd Rheolwr y Gr?p Datblygu y byddai Gr?p Gorchwyl ei sefydlu’n cynnwys cynrychiolwyr o awdurdodau cynllunio lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru, Swyddogion Diogelu’r Cyhoedd a Llywodraeth Cymru, gyda’r cyfarfod cyntaf yn cael ei gynnal ar ddechrau’r Hydref. Ychwanegodd y byddai Aelodau'n cael y diweddaraf mewn adroddiad cynnydd pellach ar y mater hwn maes o law.

 

Canmolodd Aelodau o'r Pwyllgor Swyddogion am eu gwaith caled hyd yn hyn, a fyddai heb os yn parhau yn y dyfodol.

 

PENDERFYNWYD:                 Bod yr adroddiad yn cael ei nodi.

147.

Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru (RTPI) – Gwerth Cynllunio yng Nghymru pdf eicon PDF 1 MB

Cofnodion:

Cyflwynodd Rheolwr y Gr?p Datblygu adroddiad, a roddodd wybod i’r Aelodau o’r gwaith wedi’i wneud gan RTPI Cymru am werth cynllunio yng Nghymru a Phen-y-bont ar Ogwr.

 

Cadarnhaodd mai’r RTPI yw corff cynllunio blaenllaw’r DU ar gyfer cynllunio gofodol, cynaliadwy a chynhwysol, ac yw’r sefydliad cynllunio mwyaf yn Ewrop gyda mwy na 25,000 o aelodau. Ychwanegodd fod gan Cymru ei sefydliad Cenedlaethol ei hunain sef RTPI Cymru.

 

Deilliodd y pecyn cymorth wedi’i greu gan RTPI Cymru o ymgysylltu sylweddol gyda rhandeiliaid er mwyn deall yn llawn gwmpas y gwerthoedd y dylid eu mesur. Nododd adroddiad o’r enw Gwerth Cynllunio yng Nghymru fod cynllunio wedi cyfrannu £2.35 biliwn at gymdeithas Cymru yn 2016/17.

 

Gellir cyfartalu’r ffigur hwn fel a ganlyn: £122.4 miliwn o gyfraniadau datblygwyr at brojectau a seilwaith cyhoeddus, £2.47 miliwn o fuddion hamddenol trwy fannau agored, £750,000 o fuddion cymunedol a mwy na £17 miliwn o incwm ffioedd cynllunio.

 

Mae cymeradwyo caniatâd cynllunio a galluogi cwblhau datblygu wedi gwella gwerthoedd tir gan £2.2 biliwn ac felly’n hwyluso amgylchedd buddsoddi mwy cadarnhaol er mwyn darparu tai a seilwaith. Amcangyfrifir bod 29% o gartrefi wedi’u hadeiladu yn 2016/17 yn fforddiadwy.

 

Wrth ei wneud yn berthnasol i Ben-y-bont, mae'r pecyn cymorth yn nodi yr amcangyfrifir mai gwerth cynllunio

fydd £89.5 miliwn yn 2016/17. Amlinellwyd dadansoddiad llawn o’r budd hwn yn Atodiad A yr adroddiad hwn.

 

Gorffennodd Rheolwr y Gr?p Datblygu ei gyflwyniad, gan ddweud wrth yr Aelodau fod Cyfarwyddwr RTPO Cymru yn bwriadu siarad yn y sesiwn hyfforddi Aelodau nesaf cyn cyfarfod y Pwyllgor Rheoli Datblygu ar 30 Awst 2018.

 

PENDERFYNWYD:                  Bod yr adroddiad yn cael ei nodi.

148.

Cofnod Hyfforddi pdf eicon PDF 7 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                  Nodi adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau’n amlinellu sesiynau hyfforddi sydd i ddod i Aelodau ar faterion pynciol sy’n ymwneud â Rheoli Datblygu a Chynllunio.

149.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.

 

Cofnodion:

Dim.