Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Datblygiad a Rheoli
Dydd Iau, 3ydd Ionawr, 2019 14:00

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mr Mark Anthony Galvin  Senior Democratic Services Officer - Committees

Eitemau
Rhif Eitem

203.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

 

 

Cofnodion:

Ymddiheurodd yr Aelodau canlynol am eu habsenoldeb:-

 

Y Cyng. RJ Collins

Y Cyng. JC Spanswick

Y Cyng. MC Voisey

204.

Datgan Buddiant

Cofnodion:

Dim.

205.

Ymweliadau Safle

I gadarnhau dyddiad dydd Mercher 13/02/2019 ar gyfer archwiliadau safle arfaethedig sy'n codi yn y cyfarfod, neu nodi cyn cyfarfod nesaf y Pwyllgor gan y Cadeirydd.

 

Cofnodion:

PENDERFYNODD y Pwyllgor gynnal yr archwiliadau safle arfaethedig sy'n deillio o'r cyfarfod, neu y penderfyna'r Cadeirydd eu cynnal cyn cyfarfod nesaf y Pwyllgor, ar ddydd Mercher, Chwefror 13 2019.

206.

Cymeradwyo Cofnodion pdf eicon PDF 58 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 22/11/18 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:       Bod cofnodion y Pwyllgor Rheoli Datblygu dyddiedig 22 Tachwedd 2018 yn gywir.

207.

Siaradwyr Cyhoeddus

Cofnodion:

Nid chafwyd dim Siaradwyr Cyhoeddus.

208.

Taflen Ddiwygiadau pdf eicon PDF 16 KB

Bod y Cadeirydd yn derbyn taflen gwelliant pwyllgor rheoli datblygu fel eitem frys yn unol â rhan 4 (paragraff 4) Rheolau Gweithdrefn y Cyngor, er mwyn caniatáu i'r Pwyllgor ystyried addasiadau angenrheidiol i adroddiad y Pwyllgor, felly ynghylch hwyr yn ystyried sylwadau a diwygiadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i gael eu lletya.

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:       Bod y Cadeirydd yn derbyn Taflen Ddiwygiadau'r Pwyllgor Rheoli Datblygu fel eitem frys, yn unol â Rhan 4 (Paragraff 4) o Reolau Trefniadaeth y Cyngor, a hynny er mwyn caniatáu i'r Pwyllgor roi sylw i'r newidiadau angenrheidiol i Adroddiad y Pwyllgor, fel y gellir ystyried y sylwadau a'r diwygiadau a wnaed yn hwyr y bydd yn rhaid eu cynnwys.

209.

Canllawiau'r Pwyllgor Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 81 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:       Nodi crynodeb o Ganllawiau'r Pwyllgor Rheoli Datblygu fel yr amlinellir yn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau.

210.

P/16/609/FUL Tir rhwng 47 a 49, Woodland Avenue, Porthcawl pdf eicon PDF 1 MB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:       Gohirio'r cais er mwyn i'r Swyddogion gael rhagor o wybodaeth oddi wrth yr ymgeisydd am y bobl eraill sy'n defnyddio'r adeilad presennol a beth fydd hyd a lled y gwelliannau y bwriedir eu gwneud i Neuadd Eglwys y Bedyddwyr Gilgal, lle bydd Gr?p y Sgowtiaid yn cael ei symud:-

 

Cynnig

 

Dymchwel yr adeiladau presennol a chodi 10 annedd a gwaith cysylltiol.

211.

P/18/291/FUL Tir yn Chapel Street, Pontycymer pdf eicon PDF 1 MB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD: (1) O ystyried y cais uchod, y caiff Cytundeb Adran 106 ei lunio â'r ymgeisydd a chytunwyd y bydd yr ymgeisydd yn cyfrannu £4,160 tuag at uwchraddio'r cyfleusterau chwarae i blant a'r cyfleusterau chwaraeon awyr agored presennol:-

 

Cynnig

 

Codi 4 t? rhes (2 d? 2 ystafell wely a 2 d? 4 ystafell wely) â gerddi a llefydd parcio cysylltiol. 

 

                               (2) Y dirprwyir pwerau i'r Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau gyflwyno rhybudd o benderfyniad a fydd yn cymeradwyo'r cais hwn ar ôl llunio Cytundeb Adran 106 â'r ymgeisydd, yn ddibynnol ar yr Amodau sydd wedi'u cynnwys yn yr adroddiad hwn.

212.

Apeliadau

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:(1) Nodi'r apeliadau a amlinellir yn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau, a ddaeth i law ers cyflwyno ei adroddiad diwethaf i'r Pwyllgor.

 

                               (2) Bod yr Arolygydd a benodwyd gan Weinidogion Cymru i benderfynu ynghylch yr Apeliadau canlynol wedi gorchymyn y dylid eu gwrthod:-

 

Rhif Cod                     Testun yr Apeliadau

A/18/3210092 (1838)  Newid defnydd o weithdy/stordai diffaith i ddosbarthiad defnydd D2 - stiwdio hyfforddi personol â llefydd parcio: Drws nesaf i Seaview Farm, Heol Goedeg, Cefn Cribwr.

 

D/18/3213525 (1842)  Codi estyniad un llawr i'r cefn, 20 Bredenbury Gardens, Porthcawl.

 

(3)  Bod yr Arolygydd a benodwyd gan Weinidogion Cymru i benderfynu ynghylch yr Apêl ganlynol wedi gorchymyn y dylid ei chaniatáu ac y dylid cyflwyno Tystysgrif Datblygu Cyfreithlon:-

 

Rhif Cod                      Testun yr Apêl

X/18/3209991              Tystysgrif Cyfreithlondeb at ddefnydd presennol darn o dir drws nesaf i'r annedd a'r ardd ddomestig: Gwarycoed, Pant y Pyllau, Coety.

213.

Cofnod Hyfforddiant pdf eicon PDF 6 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:            Nodi'r sesiynau hyfforddi yr awgrymwyd y dylai’r Aelodau eu cael ac fel y nodwyd yn Adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau. Bwriedir cynnal y sesiynau hyn ar rai dyddiadau yn fuan cyn cyfarfodydd y Pwyllgor Rheoli Datblygu.

214.

Enwebu a phenodi aelod newydd i wasanaethau ar yr Is-bwyllgor Hawliau Tramwy pdf eicon PDF 62 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio adroddiad a alluogai'r Pwyllgor Rheoli Datblygu i enwebu a phenodi Aelod newydd i gymryd lle’r Cyng. Tim Thomas ar yr Is-bwyllgor Hawliau Tramwy. Gofynnwyd i'r Cyng. James Radcliffe ymgymryd â'r swyddogaeth honno er mwyn cynnal cydbwysedd gwleidyddol ar y corff penodol hwn.

 

Cafwyd cadarnhad oddi wrth y Swyddog Cyfreithiol bod y camau uchod yn angenrheidiol, a hynny am nad oedd y Cyng. Thomas yn Aelod o'r Is-bwyllgor Hawliau Tramwy mwyach am ei fod yn rhoi'r gorau i fod yn aelod o'r Pwyllgor Rheoli Datblygu. Felly, rhaid oedd cael Aelod newydd i wasanaethau ar y Pwyllgor Rheoli Datblygu (h.y. y Cyng. Radcliffe) ac ar yr Is-bwyllgor Hawliau Tramwy.

 

PENDERFYNWYD:         Rhoi caniatâd i'r Cyng. James Radcliffe gymryd lle’r Cyng. Tim Thomas fel Aelod o'r Is-bwyllgor Hawliau Tramwy.

215.

Materion Brys

Cofnodion:

Dim.