Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Datblygiad a Rheoli
Dydd Iau, 16eg Ionawr, 2020 14:00

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michael Pitman 

Eitemau
Rhif Eitem

343.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.  Dylai aelodau cael rolau deuol o'r fath ddatgan buddiant personol mewn perthynas â'u haelodaeth o Gyngor Tref / Cymuned fath a rhagfarnllyd os ydynt wedi cymryd rhan yn yr ystyriaeth o eitem ar y Cyngor Tref / Cymuned a geir yn Adroddiadau y Swyddog isod.

Cofnodion:

Gwnaed y datganiadau o fuddiant canlynol:

 

Datganodd y Cynghorydd C Spanswick fuddiant personol yn eitem 8 yr agenda – P/19/531/FUL fel aelod o Gyngor Cymuned Bracla ond nid yw'n cymryd rhan wrth ystyried ceisiadau cynllunio.   

344.

Ymweliadau Safle

I gadarnhau dyddiad dydd Mercher 26/02/2020 ar gyfer archwiliadau safle arfaethedig sy'n codi yn y cyfarfod, neu nodi cyn cyfarfod nesaf y Pwyllgor gan y Cadeirydd.

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:  Cytuno ar ddydd Mercher 26 Chwefror 2020 fel y dyddiad ar gyfer yr archwiliadau safle arfaethedig a drafodwyd yn y cyfarfod, neu a adnabuwyd cyn cyfarfod nesaf y Pwyllgor gan y Cadeirydd.

345.

Derbyn y Cofnodion pdf eicon PDF 85 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 05/12/2019 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:             Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Rheoli Datblygiadau a gynhaliwyd ar 5 Rhagfyr 2019 fel rhai cywir.

346.

Siaradwyr Cyhoeddus

I gynghori aelodau enwau'r siaradwyr cyhoeddus rhestredig i siarad yn y cyfarfod heddiw (os o gwbl).

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw siaradwyr cyhoeddus. 

347.

Taflen Ddiwygio pdf eicon PDF 360 KB

Bod y Cadeirydd yn derbyn taflen gwelliant pwyllgor rheoli datblygu fel eitem frys yn unol â rhan 4 (paragraff 4) Rheolau Gweithdrefn y Cyngor, er mwyn caniatáu i'r Pwyllgor ystyried addasiadau angenrheidiol i adroddiad y Pwyllgor, felly ynghylch hwyr yn ystyried sylwadau a diwygiadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i gael eu lletya.

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:             Y byddai'r Cadeirydd yn derbyn Taflen Ddiwygio'r Pwyllgor Rheoli Datblygiadau fel eitem frys, yn unol â Rhan 4 (paragraff 4) o Reolau Gweithdrefnol y Cyngor, er mwyn caniatáu i'r Pwyllgor ystyried addasiadau angenrheidiol i adroddiad y Pwyllgor er mwyn cymryd i ystyriaeth sylwadau a diwygiadau hwyr y mae angen eu cynnwys.

348.

Canllawiau'r Pwyllgor Rheoli Datblygiadau pdf eicon PDF 81 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:             Nodi'r crynodeb o Ganllawiau'r Pwyllgor Rheoli Datblygiadau a nodwyd yn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau.

349.

P/19/531/FUL - Tŷ Gwyn, Briary Way, Bracla, CF31 2PT pdf eicon PDF 785 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:            (1) Caniatáu'r cais cynllunio canlynol, yn unol â'r Amodau sydd wedi eu cynnwys yn adroddiad y Rheolwr Gr?p, Gwasanaethau Cynllunio a Datblygu.

 

Cynnig

 

Cadw estyniad dau lawr gydag ychwanegiad dormer, codi estyniad un llawr a gwaith mewnol cysylltiedig. 

 

(2) Y byddai Rheolwr Gr?p Gwasanaethau Cynllunio a Datblygu yn ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am newid mewn deddfwriaeth gynllunio mewn perthynas â darparu lle amwynder mewn cartrefi gofal.

350.

Apeliadau pdf eicon PDF 729 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:           (1) Nodi'r Apeliadau sydd wedi eu derbyn ers cyfarfod olaf y Pwyllgor, fel yr amlinellir yn adroddiad y Rheolwr Gr?p, Gwasanaethau Cynllunio a Datblygu.

 

Rhif y Cod:                       Testun yr Apêl:

 

A/19/3240278 (1881)   Cadw cynhwysydd dur (a ddefnyddiwyd ar gyfer busnes danfon bwyd) am gyfnod dros dro West Winds, Priory Oak, Pen-y-bont ar Ogwr

 

A/19/3241246 (1882)   Tir ar gyfer uned i'w osod ar gyfer gwyliau hunangynhwysol pren gyferbyn â Fferm Penylan, Abercynffig

 

Heb ddechrau gan yr        Eiddo mewn cyflwr adfeiliedig 2 Heol Ewenni

Arolygiaeth Gynllunio  Pen-y-bont ar Ogwr

(1883)

 

                               (2) Y nodir bod yr Arolygydd a benodwyd gan Weinidogion Cymru i benderfynu'r apêl ganlynol wedi ei ddiswyddo ac mae'r hysbysiad gorfodi'n cael ei gadarnhau

 

Rhif y Cod                          Testun yr Apêl

 

A/19/3235650 (1868)  Gwaith anawdurdodedig 4 Hendre Avenue, Cwm Ogwr

 

(3) Y nodir bod yr Arolygydd a benodwyd gan Weinidogion Cymru i benderfynu'r apêl ganlynol wedi ei Ddiswyddo:-

 

Rhif y Cod                          Testun yr Apêl

 

A/19/3237153 (1872)  Amlinelliad o gais am hyd at 24 o anheddau a thir gweithfeydd cysylltiedig oddi ar Heol Tondu, Pen-y-bont ar Ogwr

351.

Cyfarwyddyd Erthygl 4 a Gynigiwyd ar gyfer Ardal Gadwraeth Nant-y-moel (Dynodwyd 10 Awst 1973) pdf eicon PDF 4 MB

Cofnodion:

Adroddodd Arweinydd y Tîm Cadwraeth a Dylunio, Prosiectau Adfywio ac Amgylchedd Adeiledig bod Cyfarwyddyd Erthygl 4 (2) Brys wedi ei wneud mewn perthynas ag Ardal Gadwraeth Nant-y-moel i fynd i'r afael â bygythiad wrth law i gymeriad ac edrychiad yr Ardal Gadwraeth ac adnabod y rheolyddion ychwanegol uniongyrchol dros ddatblygiad a ganiateir o fewn yr Ardal Gadwraeth drwy gyflwyno Cyfarwyddyd Erthygl 4(2) ac wedi amlinellu camau nesaf y broses.

 

Rhoddodd wybod i'r pwyllgor bod swyddogion wedi cael gwybod am y gwaith anawdurdodedig mewn perthynas â dymchwel wal ffiniol blaen eiddo heb ei restru o fewn Ardal gadwraeth Nant-y-moel sydd nawr yn destun cais ar gyfer caniatâd Cynllunio a Chaniatâd Ardal Gadwraeth.  Dywedodd er bod y gwaith hwn yn cael ei ystyried yn anawdurdodedig gan fod y wal ffiniol sy'n wynebu'r briffordd yn fwy na 1m o uchder, bod llawer o'r waliau ffiniol cerrig presennol sy'n cyfrannu at gymeriad yr ardal yn is na metr mewn uchder, a bod modd ystyried eu haddasu neu eu dymchwel fel datblygiad a ganiateir.   Gall newidiadau cynyddol fel y rhain gael effaith negyddol ar gymeriad yr ardal ac felly, heb gyflwyno rheolyddion, mae perygl gwirioneddol y gallai'r ardal gael ei heffeithio'n sylweddol o safbwynt materol, y gellid colli gwerth y dreftadaeth adeiledig am byth.

 

Adroddodd Arweinydd y Tîm Cadwraeth a Dylunio, Prosiectau Adfywio ac Amgylchedd Adeiledig bod Cyfarwyddyd Erthygl 4(2) wedi ei wneud yn dilyn cael gwybod am y gwaith anawdurdodedig, sef dymchwel y rhan o'r wal ffiniol sy'n wynebu'r briffordd a thriniaeth ffiniol o achos hynny, sydd wedi cael effaith sylweddol ar gymeriad ac edrychiad yr ardal sy'n gosod sail anffodus i berchnogion adeiladau eraill ei ddilyn.  Dywedodd, oherwydd yr effaith sylweddol y mae triniaethau ffiniol yn eu cael ar gymeriad arbennig yr ardal, ei bod yn hanfodol bod y Cyfarwyddyd yn cael ei wneud cyn gynted â phosibl i gynnwys codi neu ddymchwel giât, ffens, wal neu ffordd arall o amgáu o fewn y cwrtil t? annedd sy'n wynebu priffordd neu fan agored.  Oherwydd y bygythiad wrth law i gymeriad yr ardal, gwnaed Cyfarwyddyd Erthygl 4 (2) a chyhoeddwyd Hysbysiad yn y papur newydd lleol a chyflwynwyd Hysbysiad i berchenogion a meddianwyr y mae'r Cyfarwyddyd yn ymdrin â hwy. Daeth y Cyfarwyddyd i effaith yn syth wedi cyflwyno a chyhoeddi'r Hysbysiad a chafodd perchnogion/meddianwyr y cyfle i wneud cynrychioliadau cyn i Aelodau dderbyn adroddiad pellach cyn cadarnhau'r Cyfarwyddyd. Bydd y Cyfarwyddyd yn terfynu ar ôl chwe mis oni bai ei fod wedi ei gadarnhau gan Aelodau.  Mae pamffled drafft wedi ei baratoi a'i anfon i gynorthwyo perchnogion a meddianwyr wrth ddeall goblygiad Cyfarwyddyd Erthygl 4.

 

PENDERFYNWYD:           Bod y Pwyllgor:

 

(1)   Wedi nodi bod Cyfarwyddyd wedi ei wneud dan Erthygl 4(2) Gorchymyn (Datblygiad a Ganiateir Cyffredinol) Cynlluniau Tref a Gwlad 1995 i ddileu hawliau datblygiadau a ganiateir perchnogion a phreswylwyr tai annedd o fewn Ardal Gadwraeth Nant-y-moel, dan y telerau a nodwyd yn Atodiad 2;

 

 Yn cytuno bod Aelodau yn derbyn adroddiad pellach a fydd yn cyflwyno unrhyw sylwadau a dderbynnir o ganlyniad i  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 351.

352.

Adroddiad Ymgynghori Strategaeth a Ffafrir Cynllun Datblygu Lleol pdf eicon PDF 31 MB

Cofnodion:

Adroddodd y Rheolwr Cynllunio Datblygiad ar Adroddiad Ymgynghori Strategaeth a Ffafrir y Cynllun Datblygu Lleol (LDP) i'w gyflwyno i'r Cyngor er mwyn cael ystyriaeth a nawdd. 

 

Adroddodd bod Rheoliad 15 o Reoliadau'r LDP yn gofyn i'r Cyngor gyhoeddi ei gynigion cyn adneuo (Strategaeth a Ffafrir) ar gyfer archwiliad ac ymgynghoriad cyhoeddus cyn pennu cynnwys ei LDP ar gyfer Adneuo.  Nododd bod cyfnod ymgynghori statudol y Strategaeth a Ffafrir wedi ei gynnal ar 30 Medi 2019 i 8 Tachwedd 2019 a derbyniwyd cyfanswm o 70 o sylwadau ffurfiol.  Wrth baratoi ar gyfer Cam Adneuo'r LDP, mae'n rhaid i'r Cyngor wneud drafft o Adroddiad Ymgynghori i'w gyhoeddi cyn gynted ag y bo'n ymarferol resymol wedi ymgynghoriad cyn adneuo dan Reoliad 16A yr LDP.   Rhoddodd wybod i'r Cyngor bod Adroddiad Ymgynghori wedi ei baratoi, yn amlinellu sut mae'r Cyngor wedi ymdrin â chyfranogiad ac ymgynghoriad cyhoeddus ar y Strategaeth a Ffafrir ei hun.  Dywedodd bod yr Adroddiad wedi nodi'r camau a gymerwyd er mwyn rhoi cyhoeddusrwydd i baratoadau'r cynllun, yn unol â'r Cynllun Cynnwys Cymunedau (CIS), cyn amlinellu'r cyrff penodol yr ymgysylltwyd â nhw, crynhoi'r prif faterion a godwyd a nodi sut yr ymdriniwyd â'r atebion, neu sut fyddent yn cael eu hymdrin â nhw.  Cynigodd yr Adroddiad fanylder sylweddol ynghylch sut fydd y cyfnod allweddol o ymgynghori'n dylanwadu ar ddatblygiad Adneuo'r LDP.

 

Adroddodd y Rheolwr Cynllunio Datblygiad bod nifer o ddulliau ymgynghori wedi eu defnyddio er mwyn sicrhau ymgynghoriad a chyfranogiad effeithiol ac effeithlon, yn unol â'r CIS.  Nododd nad oedd bwriad i'r Adroddiad Ymgynghori fod yn adroddiad cynhwysfawr ar bob sylwad a dderbyniwyd, ond yn hytrach yn grynodeb o faterion allweddol a godwyd mewn ymateb i gwestiynau penodol ar y ffurflen ymgynghori.  Roedd nifer sylweddol o gyfranogiadau hefyd yn canolbwyntio ar safle penodol, er nad oedd yr Adroddiad yn ceisio gwerthuso haeddiannau cynhwysfawr safleoedd a oedd wedi eu cynnig.  Noddodd y bydd yr holl safleoedd a gynigiwyd yn cael eu gwerthuso fel rhan o Fethodoleg Asesu Safleoedd a Gynigiwyd, sydd ar wahân i'r Ymgynghoriad Strategaeth a Ffafrir.  Rhoddodd wybod i'r Cyngor bod yr Adroddiad Ymgynghori wedi ei strwythuro o amgylch bob cwestiwn ymgynghori, yn nodi prif bwyntiau cyfatebol a dderbyniwyd ac yn manylu ar ymatebion dilynol y Cyngor.  Mae'r Adroddiad Ymgynghori yn cynnig trosolwg thematig manwl o'r prif sylwadau a gyflwynwyd gan gynrychiolwyr. 

PENDERFYNWYD:           Y nododd y Pwyllgor Rheoli Datblygiad gynnwys Adroddiad yr Ymgynghoriad Cyhoeddus a bydd Adroddiad yr Ymgynghoriad yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor ar gfyer ystyriaeth a nawdd ar 22 Ionawr 2020.

353.

Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft - Datblygiad Tai Newydd a Chyfleusterau Hamdden Awyr Agored pdf eicon PDF 289 KB

Cofnodion:

Ceisiodd Arweinydd Tîm Cynllunio Datblygiad gymeradwyaeth i gynghori ar ddogfen drafft o Ganllawiau Cynllunio Atodol (SPG) Datblygiad Tai Newydd a Chyfleusterau Hamdden Awyr Agored.

 

Adroddodd fod y Canllawiau Cynllunio Atodol (SPG) yn egluro'n fanwl dull y Cyngor ddarparu chwaraeon awyr agored, ardal chwarae i blant, rhandiroedd a mannau agored cyhoeddus (gan gynnwys mannau gwyrdd naturiol hygyrch) ar gyfer pob datblygiad tai newydd a sut y caiff COM11 Polisi LDP ei weithredu. Mae'r SPG yn annog cysylltiadau rhwng darparu ardal agored dan COM11 Polisi a'i gyfraniad i seilwaith gwyrdd ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Wedi iddo gael ei feithrin, bydd yn cael ei ystyried fel ystyriaeth faterol wrth bennu perthnasedd ceisiadau Cynllunio.

 

Adroddodd Arweinydd y Tîm Cynllunio Datblygiad bod y Cyngor yn derbyn nifer uchel o geisiadau bob blwyddyn ar gyfer datblygiadau tai newydd, sy'n creu galw i wella cyfleusterau hamdden presennol a darparu cyfleusterau hamdden newydd. I fodloni'r gofyn hwn, mae Polisi COM11 y LDP yn gofyn bod lefel a safon foddhaol o ddarpariaeth chwaraeon awyr agored, ardal chwarae i blant, rhandiroedd a mannau agored cyhoeddus (gan gynnwys mannau gwyrdd naturiol hygyrch) ar gyfer pob datblygiad tai newydd.

 

PENDERFYNWYD:           Bod y Pwyllgor:

 

(a)  wedi cymeradwyo Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft - Datblygiad Tai Newydd a Chyfleusterau Hamdden Awyr Agored (Atodiad 1) ar sail ymgynghoriad cyhoeddus dros gyfnod o 6 wythnos;

 

wedi rhoi caniatâd i Swyddogion ymgymryd â'r ymgynghoriad cyhoeddus ac i adrodd ar ganlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus mewn cyfarfod Pwyllgor Rheoli Datblygiad.

354.

Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft - Datblygiad Preswyl a Chyfleusterau Addysgol pdf eicon PDF 204 KB

Cofnodion:

Ceisiodd Arweinydd Tîm Cynllunio Datblygiad gymeradwyaeth i gynghori ar ddogfen drafft o Ganllawiau Cynllunio Atodol (SPG) Datblygiad Preswyl a Chyfleusterau Addysgol.

 

Er mwyn rhoi cyfle i blant y Fwrdeistref Sirol allu ffynnu a llwyddo, dywedodd fod dyletswydd ar y Cyngor i sicrhau bod cyfleusterau addysgol o ansawdd da ar gael a fyddai'n creu cyfle i ddysgu.  Hysbysodd y Pwyllgor fod y galw am dai yn y Fwrdeistref Sirol yn cynyddu, a bod nifer fawr o dai yn cael eu hadeiladu i wasanaethu'r galw hwn, gan arwain at roi cyfleusterau addysgol presennol dan bwysau cynyddol i ddarparu ar gyfer y disgyblion ychwanegol sy'n cael eu creu drwy ddatblygu tai.  Mae angen i'r system Gynllunio sicrhau bod y camau angenrheidiol yn cael eu cymryd i osgoi effaith andwyol ar gyfleusterau a bod darpariaeth ddigonol ar gael i ddiwallu anghenion dysgu plant a phobl ifanc Pen-y-bont ar Ogwr. 

 

Dywedodd Arweinydd y Tîm Cynllunio Datblygiad fod y SPG Addysg presennol (SPG 16) wedi'u mabwysiadu yn 2010 ac er bod y canllawiau sydd wedi eu cynnwys yn y ddogfen hon wedi bod yn llwyddiannus o ran negodi rhwymedigaethau Cynllunio ariannol gyda chyfanswm o dros £5 miliwn, mae angen diweddaru'r fformiwlâu cynnyrch disgyblion a'r canllawiau costau. Bydd yn sicrhau bod lefel y rhwymedigaethau a negodwyd gyda datblygwyr yn adlewyrchu gwir gostau darparu cyfleusterau addysgol sy'n cael eu creu yn ôl galw y datblygiad preswyl newydd.  Bydd SPG newydd a diwygiedig yn sicrhau y bydd yr Awdurdod Lleol yn medru parhau i ddarparu ar gyfer anghenion dysgu plant a phobl ifanc Pen-y-bont ar Ogwr.  Rhoddodd wybod i'r Pwyllgor bod y canllaw drafft yn ategu Polisiau COM10 a SP14 Cynllun Datblygiad Lleol Pen-y-bont ar Ogwr (LDP 2006-21) ac yn bwysicach, bydd y SPG yn cynnig canllaw polisi wedi ei ddiweddaru er mwyn ei gynnwys yn sail tystiolaeth y LDP newydd.  Ei ddiben yw cynnig cyngor i ddatblygwyr ar yr amgylchiadau lle dylai'r Cyngor chwilio am gyfraniadau tuag at ddarparu cyfleusterau addysgol ar gyfer datblygiadau preswyl newydd.

 

PENDERFYNWYD:                Bod y Pwyllgor Rheoli Datblygiadau:

 

(a) wedi cymeradwy Drafft SPG 16 - Datblygiad Preswyl a Chyfleusterau Addysgol (Atodiad 1) ar sail ymgynghoriad cyhoeddus dros gyfnod o 6 wythnos; 

 

(b) wedi rhoi caniatâd i Swyddogion ymgymryd â'r ymgynghoriad cyhoeddus ac i adrodd ar ganlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus mewn cyfarfod Pwyllgor Rheoli Datblygiad.

355.

Cais ar gyfer Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol gan Energion Ltd Tir i'r Gogledd o Ffordd Felindre, Pencoed Adroddiad Effaith Lleol ar Ran yr Awdurdod Cynllunio Lleol. pdf eicon PDF 3 MB

Cofnodion:

Dywedodd y Rheolwr Datblygu a Rheoli Adeiladau wrth y Pwyllgor am Adroddiad Effaith Lleol sydd wedi ei baratoi gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol (LPA) am ddatblygiad nwy 40MW dros dro (25 mlynedd) ar dir sydd i'r gogledd o Ffordd Felindre, Pencoed.   Ystyrir y datblygiad fel Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS) a bydd yn cynnwys gorsaf b?er wrth gefn ar gyfer pan fydd y galw'n uwch na'r capasiti sydd ar gael gan y Rhwydwaith.  

 

Adroddodd mai bwriad y broses DNS yw sicrhau bod penderfyniadau amserol yn cael eu gwneud ynghylch ceisiadau cynllunio sydd ag arwyddocâd sylweddol i Gymru oherwydd eu buddion ac effeithiau posibl.  Caiff ceisiadau eu cyflwyno i Arolygaeth Gynllunio Cymru er mwyn cael eu hystyried gan Arolygydd penodedig.  Bydd yr Arolygydd penodedig yna yn ystyried tystiolaeth o'r cais, yr Awdurdod Cynllunio Lleol ac ymgynghoreion statudol a phartïon eraill sydd â diddordeb.  Rhoddodd wybod i'r Pwyllgor bod y LIR wedi paratoi i roi gwybod i'r Arolygaeth Cynllunio o effeithiau tebygol y datblygiad a gynigiwyd ar yr ardal.  Nododd bod yr adroddiad yn ddogfen ffeithiol ac wedi ei seilio ar wybodaeth leol a thystiolaeth o faterion lleol ac mae hefyd cyfle i'r LPA roi sylw ar gais y DNS.

 

Adroddodd y Rheolwr Datblygu a Rheoli Adeiladu y bod modd gweld y datblygiad a gynigwyd a bod yr Arolygaeth Gynllunio wedi cyhoeddi'r holl sylwadau a'r LIR ar wefan Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol.  Nododd y bydd yr Arolygydd penodedig nawr yn ystyried y LIR a'r holl sylwadau a dderbyniwyd ac yn penderfynu pa weithdrefn y bydd yr archwiliad o'r cais yn ei ddilyn erbyn 10 Ionawr 2020.  Mae gan yr ymgeisydd hyd nes 10 Ionawr 2020 i ofyn am amrywio'r cais ac os yw cais yn cael ei wneud a'i dderbyn, bydd yr archwiliad yn cael ei ohirio.

 

PENDERFYNWYD:                 Y byddai'r Pwyllgor yn nodi cynnwys yr adroddiad a'r LIR.

356.

Adroddiad Diwedd Blwyddyn - Perfformiad Cynllunio 2019 pdf eicon PDF 314 KB

Cofnodion:

Adroddodd y Rheolwr Rheoli Adeiladu a Datblygu ar ddiweddariad o berfformiad yr Adran yn ystod blwyddyn calendr 2019 mewn cymhariaeth â 2018 a blynyddoedd blaenorol.   Rhoddodd wybod i'r Pwyllgor bod yr adroddiad diwedd blwyddyn yn cynnig ffigyrau mwy manylach a diweddarach ar gyfer y gwasanaeth ar faterion fel Adran 106 Cyfranogiadau, Cwynion a Rheoli Adeiladu  Nododd bod nifer y ceisiadau Cynllunio penodedig yn 2019 wedi lleihau o 920 yn 2018 i 843 yn 2019 a bod nifer y cynlluniau mawr penodedig wedi lleihau o 23 i 17 yn ystod yr un cyfnod.  Crynhodd rhai o bwyntiau allweddol y casgliad o ddata ar gyfer yr adroddiad.

 

PENDERFYNWYD:            (1) Y byddai'r Pwyllgor yn nodi cynnwys yr adroddiad; 

 

 Y cyflwynir adroddiad i'r Pwyllgor Rheoli Datblygiadau ar ddiwedd y flwyddyn ariannol ar y swm y gwariant yn erbyn Cytundebau S106.

357.

Cofnod Hyfforddiant pdf eicon PDF 4 KB

Cofnodion:

Adroddodd Rheolwr Gr?p Gwasanaethau Cynllunio a Datblygu ar gofnod hyfforddiant wedi ei ddiweddaru.

 

PENDERFYNWYD:                 Bod y Pwyllgor wedi nodi'r cofnod hyfforddiant wedi ei ddiweddaru.   

358.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.

Cofnodion:

Nid oedd yna unrhyw eitemau brys.