Agenda

Pwyllgor Datblygiad a Rheoli
Dydd Iau, 16eg Ionawr, 2020 14:00

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michael Pitman 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.  Dylai aelodau cael rolau deuol o'r fath ddatgan buddiant personol mewn perthynas â'u haelodaeth o Gyngor Tref / Cymuned fath a rhagfarnllyd os ydynt wedi cymryd rhan yn yr ystyriaeth o eitem ar y Cyngor Tref / Cymuned a geir yn Adroddiadau y Swyddog isod.

3.

Ymweliadau Safle

I gadarnhau dyddiad dydd Mercher 26/02/2020 ar gyfer archwiliadau safle arfaethedig sy'n codi yn y cyfarfod, neu nodi cyn cyfarfod nesaf y Pwyllgor gan y Cadeirydd.

4.

Derbyn y Cofnodion pdf eicon PDF 85 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 05/12/2019 

5.

Siaradwyr Cyhoeddus

I gynghori aelodau enwau'r siaradwyr cyhoeddus rhestredig i siarad yn y cyfarfod heddiw (os o gwbl).

6.

Taflen Ddiwygio

Bod y Cadeirydd yn derbyn taflen gwelliant pwyllgor rheoli datblygu fel eitem frys yn unol â rhan 4 (paragraff 4) Rheolau Gweithdrefn y Cyngor, er mwyn caniatáu i'r Pwyllgor ystyried addasiadau angenrheidiol i adroddiad y Pwyllgor, felly ynghylch hwyr yn ystyried sylwadau a diwygiadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i gael eu lletya.

7.

Canllawiau'r Pwyllgor Rheoli Datblygiadau pdf eicon PDF 81 KB

8.

P/19/531/FUL - Tŷ Gwyn, Briary Way, Bracla, CF31 2PT pdf eicon PDF 785 KB

9.

Apeliadau pdf eicon PDF 729 KB

10.

Cyfarwyddyd Erthygl 4 a Gynigiwyd ar gyfer Ardal Gadwraeth Nant-y-moel (Dynodwyd 10 Awst 1973) pdf eicon PDF 4 MB

11.

Adroddiad Ymgynghori Strategaeth a Ffafrir Cynllun Datblygu Lleol pdf eicon PDF 31 MB

12.

Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft - Datblygiad Tai Newydd a Chyfleusterau Hamdden Awyr Agored pdf eicon PDF 289 KB

13.

Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft - Datblygiad Preswyl a Chyfleusterau Addysgol pdf eicon PDF 204 KB

14.

Cais ar gyfer Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol gan Energion Ltd Tir i'r Gogledd o Ffordd Felindre, Pencoed Adroddiad Effaith Lleol ar Ran yr Awdurdod Cynllunio Lleol. pdf eicon PDF 3 MB

15.

Adroddiad Diwedd Blwyddyn - Perfformiad Cynllunio 2019 pdf eicon PDF 314 KB

16.

Cofnod Hyfforddiant pdf eicon PDF 4 KB

17.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.