Agenda a Phenderfyniadau

Pwyllgor Datblygiad a Rheoli
Dydd Iau, 20fed Awst, 2020 14:00

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Swyddfeydd Dinesig, Stryd Yr Angel, Penybont Ar Ogwr CF31 4WB

Cyswllt: Democratic Services Section 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

2.

Datganiadau Buddiannau

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.  Dylai aelodau cael rolau deuol o'r fath ddatgan buddiant personol mewn perthynas â'u haelodaeth o Gyngor Tref / Cymuned fath a rhagfarnllyd os ydynt wedi cymryd rhan yn yr ystyriaeth o eitem ar y Cyngor Tref / Cymuned a geir yn Adroddiadau y Swyddog isod.

 

3.

Cymeradwyo Cofnodion pdf eicon PDF 87 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 23/7/2020

4.

Siaradwyr Cyhoeddus

I gynghori aelodau enwau'r siaradwyr cyhoeddus rhestredig i siarad yn y cyfarfod heddiw (os o gwbl).

 

5.

Taflen Ddiwygiadau pdf eicon PDF 46 KB

Bod y Cadeirydd yn derbyn taflen gwelliant pwyllgor rheoli datblygu fel eitem frys yn unol â rhan 4 (paragraff 4) Rheolau Gweithdrefn y Cyngor, er mwyn caniatáu i'r Pwyllgor ystyried addasiadau angenrheidiol i adroddiad y Pwyllgor, felly ynghylch hwyr yn ystyried sylwadau a diwygiadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i gael eu lletya.

 

6.

Canllawiau’r Pwyllgor Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 81 KB

7.

P/19/915/RES – Tir i’r Gorllewin o Maesteg Road, Ton-du, CF32 9DF pdf eicon PDF 660 KB

8.

P/19/624/FUL - Llain R20, Parc Derwen, Coety pdf eicon PDF 641 KB

9.

Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Pen-y-bont ar Ogwr – Cytundeb Cyflawni Diwygiedig pdf eicon PDF 1 MB

10.

Cyflwyno Model Hyfywedd Datblygu pdf eicon PDF 41 KB

11.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.