Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Datblygiad a Rheoli - Dydd Iau, 27ain Mai, 2021 14:00

Lleoliad: remotely - via Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Democratic Services 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

479.

Datganiadau o Fuddiannau

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.  Dylai aelodau cael rolau deuol o'r fath ddatgan buddiant personol mewn perthynas â'u haelodaeth o Gyngor Tref / Cymuned fath a rhagfarnllyd os ydynt wedi cymryd rhan yn yr ystyriaeth o eitem ar y Cyngor Tref / Cymuned a geir yn Adroddiadau y Swyddog isod.

Cofnodion:

Dim.

480.

Cymeradwyo Cofnodion pdf eicon PDF 63 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 15/04/2021

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:             Bod Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Rheoli Datblygu, dyddiedig 15 Ebrill 2021, yn cael eu cymeradwyo fel cofnod gwir a chywir.

481.

Siaradwyr cyhoeddus

I gynghori aelodau enwau'r siaradwyr cyhoeddus rhestredig i siarad yn y cyfarfod heddiw (os o gwbl).

Cofnodion:

Nid oedd dim siaradwyr cyhoeddus.

482.

Tudalen diwygiadau pdf eicon PDF 9 KB

Bod y Cadeirydd yn derbyn taflen gwelliant pwyllgor rheoli datblygu fel eitem frys yn unol â rhan 4 (paragraff 4) Rheolau Gweithdrefn y Cyngor, er mwyn caniatáu i'r Pwyllgor ystyried addasiadau angenrheidiol i adroddiad y Pwyllgor, felly ynghylch hwyr yn ystyried sylwadau a diwygiadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i gael eu lletya.

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:   Bod y Cadeirydd yn derbyn Tudalen Diwygiadau’r Pwyllgor Rheoli Datblygu fel eitem frys, yn unol â Rhan 4 (paragraff 4) o Reolau Gweithdrefnau'r Cyngor, er mwyn i’r Pwyllgor allu ystyried addasiadau angenrheidiol i Adroddiad y Pwyllgor, er mwyn cymryd i ystyriaeth rai sylwadau ac adolygiadau hwyr yr oedd angen eu trafod.

483.

Arweiniad y Pwyllgor Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 83 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:   Nodi’r crynodeb o Arweiniad y Pwyllgor Rheoli Datblygu fel y’i cyflwynwyd yn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau.

484.

P/21/101/FUL - Uned 2 Garth Drive, Ystad Ddiwydiannol Bracla, CF31 2AQ pdf eicon PDF 103 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:               Caniatáu’r cais uchod, gyda’r Amodau sydd wedi eu cynnwys yn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau

 

CYNNIG:

 

Trawsffurfio gofod swyddfa, nad oedd yn cael ei ddefnyddio, yn salon trin gwallt

 

485.

P/20/373/FUL - The Range, Uned 6/7 Parc Brenhinol Llundain, Waterton, CF31 3YN pdf eicon PDF 226 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:             Caniatáu’r cais uchod, gyda’r Amodau sydd wedi eu cynnwys yn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau.

 

CYNNIG:

 

Gosod dau gynhwysydd storio dur 2.4m x 6.1m i’w defnyddio mewn cysylltiad â’r Range.

 

486.

P/21/150/FUL - Clwb Cymdeithasol Pencoed Cyf., 37 Heol yr Hendre , Pencoed, CF35 6TB pdf eicon PDF 425 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:              Caniatáu’r cais uchod, gyda’r Amodau sydd wedi eu cynnwys yn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau.

 

CYNNIG:

 

Codi pabell fawr o flaen y clwb - bydd hon yng ngardd 1 Woodland Avenue, sydd yn eiddo i’r clwb.

 

487.

Apeliadau pdf eicon PDF 2 MB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:    (1)   Nodi’r Apeliadau a dderbyniwyd ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor fel y’u disgrifiwyd yn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymunedau.

 

                                    (2)   Bod yr Arolygwr, a benodwyd gan Weinidogion Cymru i benderfynu ar yr apêl ganlynol, wedi rhoi cyfarwyddyd bod i’r apêl gael ei chaniatáu yn ddarostyngedig i amodau:-

 

Rhif Cod.                            Cynnig

 

A/20/3264867 (1907)         Cadw’r Caban Pren Dros Dro ar dir Cwmdu Lodge, Maesteg

 

                                   (3)    Bod yr Arolygwr, a benodwyd gan Weinidogion Cymru i benderfynu ar yr apêl ganlynol, wedi rhoi cyfarwyddyd bod i’r apêl gael ei chaniatáu a bod y Rhybudd Gorfodi i gael ei ddileu:-

 

A/20/3264867 (1908)         Caban Pren heb ganiatâd ar dir gerllaw Glofa Sant Ioan, Maesteg

 

                               (4)   Bod yr Arolygwr, a benodwyd gan Weinidogion Cymru i benderfynu ar yr apêl ganlynol, wedi rhoi cyfarwyddyd bod i’r apêl gael ei chaniatáu yn ddarostyngedig i amodau:

 

A/21/3266841 (1910)           Dileu Amodau 1 a 3 o P/20/299/Ful:

10 Woodside Avenue, Litchard

 

                                    (5)   Bod yr Arolygwr, a benodwyd gan Weinidogion Cymru i benderfynu ar yr apêl ganlynol, wedi rhoi cyfarwyddyd bod iddi gael ei gwrthod:-

 

A/21/3267243 (1911)          Adeiladu Un Annedd: 

Tir y tu ôl i 30/32 Y Stryd Fawr, Cwm Ogwr 

 

488.

Dogfen Ymgynghoriad Cyhoeddus Cynllun wedi’i Adneuo y Cynllun Datblygu Lleol Newydd

https://bridgendcountycouncil-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michael_pitman_bridgend_gov_uk/ETyf6s1tDUJPtCxtOFLnkm0B7fMYpEpekO6Qk7D66a3ASA?e=wKERQT

 

 

p63-p5264

 

Covering Report

 

Appendix 1: Deposit Local Development Plan – Public Consultation Document.

Appendix 2: Deposit Local Development Plan – Proposals Map.

Appendix 3: Equalities Impact Assessment of the Draft Deposit LDP.

Appendix 4: Existing LDP (2013) Review Report

Appendix 5: Replacement LDP Delivery Agreement

Appendix 6: Sustainability Appraisal (SA) and Strategic Environmental Assessment (SEA) Scoping Report.

Appendix 7: SA/SEA Scoping Report Initial Report

Appendix 8: Preferred Strategy & Initial Consultation Report 

Appendix 9: Full Sustainability Appraisal of the Deposit Plan and Non-Technical Summary

Appendix 10: Habitat Regulations Assessment

Appendix 11: The Full Sustainability Appraisal of the Preferred Strategy and non-technical summary.

Appendix 12: Candidate Site Register

Appendix 13: Candidate Sites Assessment Report (2020)

Appendix 14: Economic Evidence Base Study (2019)

Appendix 15: Economic Evidence Base Update (2021)

Appendix 16: Retail Study (2019)

Appendix 17: Renewable Energy Assessment (2019)

Appendix 18: Bridgend Smart Energy Plan (2019)

Appendix 19: Settlement Assessment Study (2019, revised 2021)

Appendix 20: Demographic Analysis and Forecasts Report (2019)

Appendix 21: LDP Demographics Update Addendum (2020)

Appendix 22: Outdoor Sport and Children’s Play Space Audit (2021)

Appendix 23: Green Infrastructure Assessment (2021)

Appendix 24: Local Housing Market Assessment (2021)

Appendix 25: Special Landscape Designations (2010)

Appendix 26: Landscape Character Assessment for Bridgend County Borough (2013)

Appendix 27: Health Impact Assessment

Appendix 28: Gypsy and Traveller Accommodation Assessment (2020)

Appendix 29: Bridgend’s Active Travel Integrated Network Map

Appendix 30: Bridgend Destination Management Plan 2018-2022

Appendix 31: Bridgend Strategic Flood Consequences Assessment (2020) (SFCA)

Appendix 32: Plan-Wide Viability Assessment (2021)

Appendix 33: Bridgend Local Biodiversity Plan (2014)(LBAP)

Appendix 34: Green Wedge Review (2021)

 Appendix 35: Site of Importance for Nature Conservation (SINC) Review (2020)

Appendix 36: Strategic Transport Assessment (2021) Interim Note from Mott Macdonald

Appendix 37: Infrastructure Delivery Plan (2021)

Appendix 38: Settlement Boundary Review (2021)

Appendix 39: Urban Capacity Study (2020)

Appendix 40: Test of Soundness (2021)

Appendix 41: Background Paper 1: Vision and Objectives

Appendix 42: Background Paper 2: Preferred Strategy Strategic Growth Options

Appendix 43: Background Paper 3: Spatial Strategy Options

Appendix 44: Background Paper 4: Trajectory

Appendix 45: Background Paper 5: Affordable Housing

Appendix 46: Background Paper 6: Retail

Appendix 47: Background Paper 7: Employment

Appendix 48: Background Paper 8: M4 Junction 36

Appendix 49: Background Paper 9: Compatibility of the Replacement LDP Objectives against the Bridgend Local Well-Being Plan

Appendix 50: Background Paper 10: Compatibility Assessment of LDP Vision, Objectives & Strategic Policies against Well Being of Future Generations

Appendix 51: Background Paper 11: Covid-19 Policy Review

Appendix 52: Background Paper 12: Aggregate Safeguarding Assessment of Site Allocations

Appendix 53: Background Paper 13: Rail Commuter Trips and Infrastructure

Appendix 54: Background Paper 14: Minerals

Appendix 55: Background Paper 15: Best and Most Versatile Agricultural Land

Appendix 56: Background Paper 16: Development West of Pencoed Railway Line

Appendix 57: Background Paper 17: NDF Conformity Assessment

Appendix 58: Background Paper 18: Gypsy and Traveller Site Options

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Rheolwr Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth (RhCSTh) adroddiad i dynnu sylw’r Pwyllgor Rheoli Datblygu at y ffaith y caiff Drafft wedi’i Adneuo y Cynllun Datblygu Lleol Newydd (sydd ynghlwm fel Atodiad A i’r adroddiad) ei gyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus ym Mehefin 2021 am gyfnod o 8 wythnos yn unol â’r Cytundeb Datblygu a gymeradwywyd gan y Cyngor a Llywodraeth Cymru. 

 

Dywedodd RhCSTh fod y Cabinet, ar 18 Mai 2021, wedi awdurdodi cyhoeddi Drafft wedi’i Adneuo y Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus ym Mehefin 2021 am gyfnod o 8 wythnos yn unol â’r Cytundeb Datblygu a gymeradwywyd gan y Cyngor a Llywodraeth Cymru. Wedyn amlinellodd RhCSTh i’r aelodau y fframwaith cyfreithiol ynghylch y broses a’r cynnydd a wnaed yn arwain at y cam hwn. Eglurir manylion ei adroddiad yn y paragraffau canlynol.

 

Mae Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, yn ei gwneud yn ofynnol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr baratoi Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn nodi ei amcanion ar gyfer datblygu a defnyddio tir ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros gyfnod y Cynllun hyd at 2033 a’i bolisïau ar gyfer eu gweithredu.

 

Paratowyd Drafft wedi’i Adneuo y Cynllun Datblygu Lleol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn sail i baratoi y Cynllun Datblygu Lleol Newydd ar gyfer 2018-2033.

 

Unwaith bydd wedi ei orffen a’i fabwysiadu bydd y Cynllun Datblygu Lleol Newydd yn disodli’r CDLl presennol (2006-2021) fel y Cynllun Datblygu statudol ar gyfer y Fwrdeistref Sirol. Yn unol â gofynion statudol, polisi a chanllawiau bydd yn ofynnol i’r Cynllun Datblygu Lleol Newydd wneud y canlynol:

 

      sicrhau datblygiad sy’n gynaliadwy ac yn seiliedig ar systemau trafnidiaeth;

      cynyddu lles a chynhyrchu lleoedd cynaliadwy drwy greu lleoedd;

      adeiladu ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a pholisïau a chanllawiau Cynllunio cenedlaethol a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru ac ychwanegu gwerth iddynt;

      adlewyrchu dymuniadau lleol ar gyfer y Fwrdeistref Sirol yn seiliedig ar weledigaeth y cytunwyd arni gan y Cyngor a rhanddeiliaid eraill; 

      mynegi, yn nhermau’r defnydd o dir, amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a blaenoriaethau Cynllun Lles Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Pen-y-bont ar Ogwr. Gwneir hyn yn bosibl drwy ddangos y Pum Ffordd o Weithio (cynnwys, cydweithio, integreiddio, atal a ffactorau cydbwyso tymor hir) yn natblygiad y Cynllun;

      darparu sylfaen ar gyfer penderfyniadau Rheoli Datblygu sy’n rhesymegol a chyson;  

      arwain twf a newid tra’n amddiffyn amrywiaeth leol, cymeriad ac amgylcheddau sensitif; 

      sicrhau bod aneddiadau yn wydn yn gymdeithasol ac yn economaidd ac yn gallu addasu i newid dros y tymor hir; a

      dangos pam, sut a ble y bydd newid yn digwydd dros gyfnod y Cynllun.

 

Mae Drafft wedi’i Adneuo y Cynllun Datblygu Lleol yn adeiladu ar y Strategaeth a Ffefrir, yr ymgynghorwyd yn ei chylch rhwng 30 Medi 2019 ac 8 Tachwedd 2019. Drwy wneud hynny mae’r Drafft wedi’i Adneuo y Cynllun Datblygu Lleol yn rhoi fframwaith strategol wedi ei ddiweddaru yn sail i’r Cynllun Datblygu Lleol Newydd.

 

Rhoddir y rhesymau dros adolygu yn Adroddiad Adolygu’r Cynllun Datblygu  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 488.

489.

Cynnig bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn llofnodi Siarter Creu Lleoedd Cymru. pdf eicon PDF 110 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd Rheolwr Gr?p Gwasanaethau Cynllunio a Datblygu adroddiad, a phwrpas hwn oedd gofyn am gefnogaeth y Pwyllgor Rheoli Datblygu i’r cynnig bod y Cyngor yn llofnodi Siarter Creu Lleoedd Cymru.  

 

Cadarnhaodd fod creu lleoedd yn broses ragweithiol a chydweithredol o greu a rheoli lleoedd, oedd hefyd yn cefnogi polisïau cynllunio da ac effeithiol. Er y gellir ystyried mai’r Awdurdod Cynllunio Lleol yw’r prif gynigydd, mae agenda creu lleoedd yn mynd y tu hwnt i Gynllunio a swyddogaethau cysylltiedig y Cyngor ac mae iddo gysylltiadau trawsddisgyblaethol â llawer o feysydd gwasanaeth llywodraeth leol a’i phartneriaid cysylltiedig, er mwyn cyfrannu at greu lleoedd a’u rheoli’n effeithiol. Gwelir creu lleoedd fel proses allweddol i gyflawni dyletswyddau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a blaenoriaethau/strategaethau corfforaethol allweddol, gan gynnwys y Cynllun Corfforaethol a gobeithion Pen-y-bont ar Ogwr o leihau carbon erbyn 2030. Ymhellach, mae ei ofynion amlddisgyblaethol yn cyd-fynd yn dda â’r dull un Cyngor o gyflawni ei swyddogaethau.

 

Ychwanegodd Rheolwr Gr?p Gwasanaethau Cynllunio a Datblygu y bydd y Cyngor, wrth lofnodi Siarter Creu Lleoedd Cymru, yn dangos ei ymrwymiad i egwyddorion creu lleoedd a datblygu a gwella ei leoedd.

 

Datblygwyd Siarter Creu Lleoedd Cymru, a lansiwyd ym mis Medi 2020, gan Lywodraeth Cymru a Chomisiwn Dylunio Cymru mewn cydweithrediad â Phartneriaeth Creu Lleoedd Cymru. Mae hon yn cynnwys rhanddeiliaid sy’n cynrychioli amrywiaeth eang o ddiddordebau a sefydliadau sy’n gweithio o fewn yr amgylchedd adeiledig a naturiol. Bwriadwyd y Siarter i adlewyrchu ymrwymiad torfol ac unigol y sefydliadau hyn i gefnogi datblygu lleoedd o ansawdd da ar draws Cymru er budd cymunedau.

 

Roedd cydrannau’r Siarter wedi eu crynhoi yn yr adroddiad, a fersiwn lawn ynghlwm wrtho yn Atodiad A.

 

Cadarnhaodd Rheolwr Gr?p Gwasanaethau Cynllunio a Datblygu fod llofnodwyr Siarter Creu Lleoedd Cymru yn cytuno i hybu’r egwyddorion wrth gynllunio, dylunio a rheoli lleoedd newydd a rhai presennol, fel y manylwyd ym mharagraff 4.3 yr adroddiad.

 

Byddai hyn yn gofyn am ymrwymiad i’r egwyddorion a ddangoswyd mewn rhestr bwledi ym mharagraff 4.4 yr adroddiad, fyddai’n torri ar draws amrediad eang o adrannau a swyddogaethau’r Cyngor, y mae ganddynt i gyd eu rhan i’w chwarae mewn sicrhau bod datblygiad newydd a’r seilwaith cysylltiedig yn unol ag amcanion creu lleoedd.

 

Byddai llofnodi Siarter Creu Lleoedd Cymru hefyd o gymorth i ddylunio datblygiadau ac egwyddorion statudol, nodau ac amcanion Cynllun Datblygu Lleol y Cyngor. Câi Canllawiau Cynllunio Atodol hefyd eu cyflwyno o ganlyniad i ymrwymo i’r Siarter, ychwanegodd.

 

Teimlai Aelod y dylid cael, yn ogystal â hyrwyddwyr oedd yn Swyddogion, yn cefnogi Siarter Creu Lleoedd Cymru, Hyrwyddwr o blith yr Aelodau hefyd, Cadeirydd y Pwyllgor Rheoli Cynllunio o bosibl.

 

PENDERFYNWYD:                 (1)  Bod yr aelodau yn cymeradwyo bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cytuno i lofnodi Siarter Creu Lleoedd Cymru.

 

    (2)  Bod Rheolwr Gr?p Gwasanaethau Cynllunio a Datblygu yn dilyn yr uchod drwy’r Bwrdd Rheoli Corfforaethol a hefyd yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet a’r Cyngor i ymrwymo i’r Siarter.     

490.

Cofnod Hyfforddiant pdf eicon PDF 6 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd Rheolwr Gr?p Gwasanaethau Cynllunio a Datblygu adroddiad, yn cynnwys eitemau oedd yn cynnwys y Rhaglen Hyfforddi ar gyfer yr Aelodau yn y dyfodol agos.

 

PENDERFYNWYD:                      Nodi’r adroddiad

491.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.

Cofnodion:

Dim.