Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Datblygiad a Rheoli
Dydd Iau, 9fed Mai, 2019 14:00

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mark Anthony Galvin  Senior Democratic Services Officer - Committees

Eitemau
Rhif Eitem

250.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

 

 

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan yr Aelodau canlynol:-

 

Cynghorydd KJ Watts

Cynghorydd R Stirman

Cynghorydd RJ Collins

Cynghorydd JE Lewis

J Parsons, Rheolwr Gr?p, Datblygu

251.

Datganiadau o Fudd

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.  Dylai aelodau cael rolau deuol o'r fath ddatgan buddiant personol mewn perthynas â'u haelodaeth o Gyngor Tref / Cymuned fath a rhagfarnllyd os ydynt wedi cymryd rhan yn yr ystyriaeth o eitem ar y Cyngor Tref / Cymuned a geir yn Adroddiadau y Swyddog isod.

 

Cofnodion:

Gwnaed y datganiadau o fudd canlynol:-

 

Cynghorydd JC Radcliffe - P/19/148/FUL - Budd niweidiol oherwydd iddo siarad yn erbyn y cais ar ffurf gwrthwynebydd, a oedd wedi penderfynu ar yr eitem hon ymlaen llaw. Gadawodd y Cynghorydd Radcliffe y cyfarfod tra’r oedd y cais hwn yn cael ei drafod.

 

Cynghorydd RM Granville – P/19/59/FUL a P/18/868/FUL – Buddiannau niweidiol oherwydd iddo siarad yn erbyn y ceisiadau fel gwrthwynebydd, a oedd wedi penderfynu ar yr eitemau hyn ymlaen llaw. Gadawodd y Cynghorydd Granville y cyfarfod tra’r oedd y ceisiadau’n cael eu trafod.

 

Cynghorydd MJ Kearn - P/14/38/BCB - Budd niweidiol - fel Cadeirydd Cyngor Cymuned y Pîl ac oherwydd iddo gefnogi gwrthwynebiadau’r etholwyr lleol i’r cais. Gadawodd y Cynghorydd Kearn y cyfarfod tra’r oedd y cais hwn yn cael ei drafod.

252.

Ymweliadau Safle

I gadarnhau dyddiad dydd Mercher 31/07/2019 ar gyfer archwiliadau safle arfaethedig sy'n codi yn y cyfarfod, neu nodi cyn cyfarfod nesaf y Pwyllgor gan y Cadeirydd.

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                  Cytuno dyddiad sef dydd Mercher 19 Mehefin (ac nid 31 Gorffennaf yn unol â manylion Agenda’r cyfarfod) gan y Pwyllgor ar gyfer archwiliadau safle arfaethedig sy’n codi yn y cyfarfod, neu a ddynodwyd gan y Cadeirydd cyn cyfarfod nesaf y Pwyllgor.

253.

Cymeradwyo Cofnodion pdf eicon PDF 85 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 28/03/2019

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                  Bod Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Rheoli Datblygu dyddiedig 28 Mawrth 2019 yn cael eu cymeradwyo fel cofnod gwir a chywir.

254.

Siaradwyr Cyhoeddus

I gynghori aelodau enwau'r siaradwyr cyhoeddus rhestredig i siarad yn y cyfarfod heddiw (os o gwbl).

 

Cofnodion:

Rhif y Cais Cynllunio                 Safle                             Siaradwyr

 

 P/19/148/FUL                 Cildaudy Farm                 Aelod Lleol - Cyng. J Radcliffe                                                                                Cyngor Cymuned Llangynwyd Isaf - Cyng. M Jones                                                                                              Ymgeisydd -             Mr Paul Thomas, Landsker   Childcare Ltd,

                                                                                Cildaudy Road,

                                                                                Y Goetre Hen

                                                          

255.

Taflen Ddiwygio pdf eicon PDF 13 KB

Bod y Cadeirydd yn derbyn taflen gwelliant pwyllgor rheoli datblygu fel eitem frys yn unol â rhan 4 (paragraff 4) Rheolau Gweithdrefn y Cyngor, er mwyn caniatáu i'r Pwyllgor ystyried addasiadau angenrheidiol i adroddiad y Pwyllgor, felly ynghylch hwyr yn ystyried sylwadau a diwygiadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i gael eu lletya.

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                  Bod y Cadeirydd yn derbyn Taflen Ddiwygio’r Pwyllgor Rheoli Datblygu fel eitem frys, yn unol â Rhan 4 (paragraff 4) Rheolau Gweithdrefn y Cyngor, er mwyn galluogi’r Pwyllgor i ystyried y diwygiadau angenrheidiol i Adroddiad y Pwyllgor, er mwyn ystyried sylwadau hwyr a’r diwygiadau y mae angen darparu ar eu cyfer.

256.

Arweiniad y Pwyllgor Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 81 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                  Nodi crynodeb Canllawiau’r Pwyllgor Rheoli Datblygu fel y manylwyd yn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau.

257.

P/19/148/FUL - Cildaudy Farm, Cildaudy Road, Y Goetre Hen pdf eicon PDF 542 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                    Caniatáu’r cais uchod, yn amodol ar yr Amodau yn yr adroddiad i’r Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau.

 

Cais

 

Newid defnydd i Gartref Preswyl 4 gwely i Blant

258.

P/14/38/BCB - 40b Sturmi Way, Village Farm Ind Estate, Y Pîl pdf eicon PDF 917 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                    Bod y cais uchod yn cael ei ganiatáu, yn amodol ar yr Amodau yn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau.

 

Yn amodol ar ddiwygio Amod 12 yr adroddiad fel a ganlyn a’r Amod 13 ychwanegol:-

 

12.  Ni fydd unrhyw ddatblygiad yn dechrau nes bod cynllun rheoli traffig wedi’i gyflwyno a’i gymeradwyo ar bapur gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol. Bydd y cynllun yn ceisio sicrhau nad oes traffig yn ciwio ar y briffordd unrhyw bryd tra bydd y safle ar waith a bydd yn cynnwys manylion yr holl fesurau fydd yn cael eu defnyddio i gyflawni’r amcan hwn a’r holl fanylion o ran sut bydd gweithrediad y cynllun cymeradwy’n cael ei fonitro. Bydd y cynllun cymeradwy’n cael ei weithredu arno wrth ddechrau’r defnydd manteisiol o’r safle a’i adolygu o leiaf unwaith y flwyddyn er mwyn penderfynu ydy’r cynllun cymeradwy’n gweithio’n effeithiol ac, os nad yw’n gweithio’n effeithiol, cytuno ar ba fesurau pellach sy’n ofynnol a allai gynnwys gosod Gorchmynion Rheoleiddio Traffig lle ystyrir bod angen hynny. Bydd y cynllun rheoli traffig yn parhau i fod ar waith cyhyd ag y defnyddir y safle.

 

       Rheswm: Er lles diogelwch y briffordd.

 

14.  Ni fydd unrhyw ddatblygiad yn dechrau hyd nes i gynllun i ddarparu arwyddion cyfarwyddiadau sy’n cyfeirio traffig at y CRC gael eu cyflwyno i’r Awdurdod Cynllunio Lleol a’u cymeradwyo ar bapur. Bydd y cynllun yn cynnwys arwyddion dwyieithog ar hyd y B4281 a choridorau’r A48. Bydd y cynllun arwyddion yn cael eu gweithredu mewn deunyddiau parhaol cyn dod â’r datblygiad i ddefnydd manteisiol.

 

       Rheswm: Er lles diogelwch y briffordd.

 

Cais

 

Newid defnydd i Ganolfan Adfer Gwastraff y Cartref

259.

P/19/59/FUL - Delfryn, Heol Las, Maudlam pdf eicon PDF 130 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                    Bod y cais uchod yn cael ei ganiatáu, yn amodol ar yr amodau yn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau.

 

Yn amodol ar ddiwygio Amodau 3 ac 8 yr adroddiad, fel a ganlyn:-

 

3.     Bydd y llawr cyntaf uwchben y modurdy triphlyg yn cael ei defnyddio at ddiben llety gwyliau ac atodol yn unig ac nid ar gyfer unrhyw ddiben arall (gan gynnwys unrhyw ddiben yn Nosbarth C3 Atodlen Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Dosbarthiadau Defnydd) 1987, neu unrhyw ddarpariaeth sy’n gyfwerth â’r Dosbarth hwnnw mewn unrhyw offeryn statudol sy’n dirymu ac yn ailddeddfu’r Gorchymyn hwnnw gyda diwygiad neu hebddo).

 

Rheswm: Sicrhau bod yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn cadw rheolaeth effeithiol dros y defnydd o’r llety haf ar osod ac i atal y llety haf rhag cael ei ddefnyddio fel llety preswyl parhaol.

 

8.     Bydd mynediad y dramwyfa i Delfryn yn cael ei gadw i isafswm o 3.65 metr am byth, oni y cytunir fel arall ar bapur gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol. 

 

Rheswm: Er lles diogelwch y briffordd.

 

Cais

 

Newid defnydd y Llety Haf ar Osod uwchben y modurdy triphlyg; mae’r addasiadau i gymeradwyo P/16/539/FUL yn cynnwys newidiadau i’r gwydr, drws mynediad a gorffeniad ar ffurf to i’r cefn.

260.

P/18/868/FUL - The Old Barn, Mawdlam pdf eicon PDF 498 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                    Caniatáu’r cais uchod, yn amodol ar yr Amodau yn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau.

 

Cais

 

Addasiadau ac estyniadau i’r strwythur presennol a thrawsnewid i 3 annedd.

261.

Apeliadau pdf eicon PDF 645 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:          (1)   Nodi’r Apeliadau fel y manylwyd yn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau, a dderbyniwyd ers ei adroddiad diwethaf i’r Pwyllgor.

 

                               (2)   Bod yr Arolygydd a benodwyd gan Weinidogion Cymru i benderfynu ar yr Apêl ganlynol wedi rhoi cyfarwyddyd iddo gael ei GANIATÁU’N rhannol ac amrywio’r Hysbysiad Gorfodi (Atodiad A):-

 

Rhif Côd                       Testun yr Apeliadau

C/18/3216164 (1845)    Diffyg cydymffurfiaeth â chymeradwyaeth  

 P/13/425/FUL School House, School Terrace,  Gogledd Corneli.

 

                              (3)    Bod yr Arolygydd a benodwyd gan Weinidogion Cymru i  benderfynu ar yr Apeliadau canlynol wedi rhoi cyfarwyddyd eu bod yn cael eu GWRTHOD:-

 

Rhif Côd                       Testun yr Apeliadau

 

D/19/3220063 (1849)     Cadw ffens bren min main ar flaen ac ochr yr eiddo 28 Cemetery Road, Maesteg (Atodiad B.)

 

  H/19/3221319 (1852)     Bwrdd hysbysebu ar gyfer ochr Jackson Cabs 4 Sunnyside, Pen-y-bont ar Ogwr. (Atodiad C.)     

262.

Cofnod Hyfforddi pdf eicon PDF 4 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                      Bod adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau’n rhestru sesiynau hyfforddiant ar ddod i Aelodau fel rhan o’r Cofnod Hyfforddi Cymunedau.

263.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.

 

Cofnodion:

Dim.