Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Datblygiad a Rheoli
Dydd Iau, 29ain Hydref, 2020 14:00

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Swyddfeydd Dinesig, Stryd Yr Angel, Penybont Ar Ogwr CF31 4WB

Cyswllt: Democratic Services 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

416.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.  Dylai aelodau cael rolau deuol o'r fath ddatgan buddiant personol mewn perthynas â'u haelodaeth o Gyngor Tref / Cymuned fath a rhagfarnllyd os ydynt wedi cymryd rhan yn yr ystyriaeth o eitem ar y Cyngor Tref / Cymuned a geir yn Adroddiadau y Swyddog isod.

 

Cofnodion:

Gwnaed y datganiadau canlynol o fuddiant personol:-

 

Y Cynghorydd S Baldwin – Eitem 7 ar yr Agenda, fel aelod o Gyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Y Cynghorydd K Edwards – Eitem 8 ar yr Agenda, gan ei fod wedi delio â'r achos ar ran yr ymgeisydd.

   

417.

Cadarnhau Cofnodion pdf eicon PDF 83 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 17/09/2020

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:                          Bod Cofnodion y cyfarfod o’r Pwyllgor Rheoli Datblygu dyddiedig 17 Medi 2020, yn cael eu cymeradwyo fel cofnod gwir a chywir.

 

418.

Siaradwyr Cyhoeddus

I gynghori aelodau enwau'r siaradwyr cyhoeddus rhestredig i siarad yn y cyfarfod heddiw (os o gwbl).

 

Cofnodion:

Dim.

 

419.

Taflen Ddiwygiadau

Bod y Cadeirydd yn derbyn taflen gwelliant pwyllgor rheoli datblygu fel eitem frys yn unol â rhan 4 (paragraff 4) Rheolau Gweithdrefn y Cyngor, er mwyn caniatáu i'r Pwyllgor ystyried addasiadau angenrheidiol i adroddiad y Pwyllgor, felly ynghylch hwyr yn ystyried sylwadau a diwygiadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i gael eu lletya.

 

Cofnodion:

Ni ddosbarthwyd Taflen Ddiwygiadau mewn perthynas â'r cyfarfod heddiw.

 

420.

Canllawiau'r Pwyllgor Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 83 KB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:                          Bod crynodeb o ganllawiau'r Pwyllgor Rheoli Datblygu, fel y'i nodir yn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau, yn cael ei nodi.

 

421.

P/20/422/FUL - 66 Stryd Nolton, Pen-y-bont ar Ogwr pdf eicon PDF 124 KB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:                           Bod y cais uchod yn cael ei ganiatáu yn amodol ar yr Amodau a geir yn adroddiad Rheolwr y Gr?p, y Gwasanaethau Cynllunio a Datblygu.

 

 CYNNIG:                             Newid defnydd o fod yn siop (Dosbarth Defnydd A1) i fod yn werthwyr cludfwyd poeth (Dosbarth Defnydd A3)

422.

P/20/470/FUL - 12 Rhes Y Goron, Maesteg pdf eicon PDF 521 KB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:                            Bod y cais uchod yn cael ei ganiatáu yn amodol ar yr Amodau a geir yn adroddiad Rheolwr y Gr?p, y Gwasanaethau Cynllunio a Datblygu.

 

CYNNIG: Cadw ffens bren newydd ar ben wal derfyn bresennol

 

423.

P/20/559/FUL - 63 Pendre, Pen-y-bont ar Ogwr pdf eicon PDF 310 KB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:                              Bod y cais uchod yn cael ei ganiatáu yn amodol ar yr Amodau a geir yn adroddiad Rheolwr y Gr?p, y Gwasanaethau Cynllunio a Datblygu.

 

CYNNIG: Newid defnydd o ddosbarth defnydd C3 (t? annedd) i C4 (T? Amlfeddiannaeth)

 

424.

Apeliadau pdf eicon PDF 3 MB

Cofnodion:

PENDERFYNIAD:

 

1.            Bod yr Apeliadau a dderbyniwyd, fel y'u rhestrir yn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau, yn cael eu nodi.

 

2.            Dylid nodi'r Penderfyniadau Apeliadau canlynol, fel y'u nodir yn adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau, a benderfynwyd gan yr Arolygwyr a benodwyd gan Weinidogion Cymru ers yr adroddiad diwethaf i'r Pwyllgor:-

 

(a)        A/20/3249036 (1888) – Cadw newid defnydd i fod yn gampfa, Uned 11 Queens Court, Ystad Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr – Caniatawyd yr Apêl yn amodol ar Amodau (gweler Atodiad A i’r adroddiad).

(b)        A/20/3250766 (1899) – Adeiladu modurdy sengl (ailgyflwyniad P/19/949/FUL), 20 Ffordd Pen-y-bont ar Ogwr, Porthcawl - Caniatawyd yr Apêl yn amodol ar Amodau (Gweler Atodiad F i’r adroddiad)

(c)        A/20/324/6041 (1892) – Codi annedd un llawr (byngalo), 32 Ffordd Felindre, Pen-coed – Gwrthodwyd yr Apêl (Gweler Atodiad B i’r adroddiad)

(d)        A/20/3253366 (1894) – Cais amlinellol ar gyfer 2 annedd ar wahân, hen Orsaf Aildrosglwyddo BT, Ffordd Island Farm, Pen-y-bont ar Ogwr – Gwrthodwyd yr Apêl (Gweler Atodiad C i’r adroddiad).

(e)        D/20/3256506 (1997) – Estyniad Un Llawr yn y cefn, 20 Stryd Uchaf, Maesteg – Gwrthodwyd yr Apêl (Gweler Atodiad D i’r adroddiad).

(f)        D/20/3257637 (1998) – Dymchwel y strwythur ochr presennol a rhoi estyniad deulawr yn ei le; codi to’r annedd i ddarparu llety ar y llawr cyntaf; dormer ar y gweddlun blaen gyda balconi Juliet, 45 West Drive, Porthcawl - Gwrthodwyd yr Apêl (Gweler Atodiad E i’r adroddiad.)

 

425.

Diweddariad ar y Cynllun Datblygu Lleol Newydd pdf eicon PDF 44 KB

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Cymunedau, a'i ddiben oedd rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor Rheoli Datblygu am y Cynllun Datblygu Lleol Newydd.

 

Dywedodd Arweinydd y Tîm Polisi Cynllunio Strategol fod Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) presennol Pen-y-bont ar Ogwr wedi'i fabwysiadu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar 18 Medi 2013 ac mae'n nodi amcanion y Cyngor ar gyfer datblygu a defnyddio tir ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros gyfnod 15 mlynedd y cynllun rhwng 2006 a 2021 a'i bolisïau i'w gweithredu.

 

Dywedodd fod CDLl cyfredol yn rhan hanfodol o system Gynllunio a arweinir gan gynllun yng Nghymru. Mae'n statudol ofynnol i'r Cyngor (o dan Adran 69 o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004) gynnal adolygiad llawn o'r CDLl mabwysiedig ar adegau nad yw'n hwy na phob 4 blynedd o'r dyddiad mabwysiadu. O'r herwydd, sbardunwyd adolygiad llawn o'r CDLl mabwysiedig ym mis Medi 2017.

 

Rhaid i CDLlau hefyd fod yn seiliedig ar dystiolaeth gadarn i sicrhau bod materion defnydd tir critigol yn cael eu nodi a'u datrys yn briodol. Mae rhai o'r astudiaethau sylfaen dystiolaeth sy'n sail i'n polisïau CDLl presennol yn hen ac mae angen eu diweddaru a/neu eu disodli er mwyn deall gofynion defnydd tir y Fwrdeistref Sirol yn llawn hyd at 2033. Bydd y pwysau materol sy'n gysylltiedig â'r CDLl presennol a'i sylfaen dystiolaeth yn lleihau'n raddol o 2021 ymlaen wrth i'r sefyllfa leol gyd-destunol esblygu a thrwy hynny roi'r Cyngor mewn sefyllfa gynyddol denau ac yn agored i'w herio gan y diwydiant datblygu. Yn ddiweddar, mae amgylchiadau tebyg mewn Awdurdodau Lleol eraill (Rhondda Cynon Taf a Chaerffili) wedi arwain at roi caniatâd cynllunio i rai safleoedd mewn apêl er eu bod yn cyd-fynd â'r Cynllun Datblygu presennol.

 

Dywedodd Arweinydd y Tîm Polisi Cynllunio Strategol fod y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi ysgrifennu at bob Awdurdod Cynllunio Lleol yng Nghymru ar 24 Medi 2020 ynghylch dyddiad gorffen CDLlau. Roedd y Gweinidog wedi cadarnhau y bydd CDLlau a fabwysiadwyd cyn 4 Ionawr 2016 yn parhau i fod yn bresennol a'r sail ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio nes i CDLl arall ei ddisodli. Fodd bynnag, o ystyried yr ystyriaethau a nodir yn y paragraff uchod, dywedodd Arweinydd y Tîm Polisi Cynllunio Strategol, er bod llythyr y Gweinidog yn cadarnhau y bydd y CDLl presennol yn parhau i fod yn sail ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio hyd nes y caiff ei ddisodli, nad yw'r ffactor hwn yn unig yn diystyru'r angen dybryd i fynd i'r afael â'r diffyg yng nghyllid tir tai'r Fwrdeistref Sirol ac i adnewyddu'r sylfaen dystiolaeth. Mae angen ailystyried a disodli'r CDLl presennol o hyd er mwyn cyflawni gofynion tai'r Fwrdeistref Sirol yn y dyfodol hyd at 2033.

 

Byddai'r CDLl Newydd yn osgoi 'cynllunio drwy apêl' a datblygiad ad hoc y tu allan i system y cynllun datblygu ac nid yn unol â strategaeth y Cynllun. Mae'r amcanestyniadau poblogaeth ac aelwydydd diweddaraf wedi'u hystyried yn unol â hynny ac mae Asesiad o'r Farchnad Dai Leol, Cynllun Cyflawni Seilwaith ac Astudiaeth Gyflogaeth  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 425.

426.

Cymeradwyo Datganiad Technegol Rhanbarthol 2020 pdf eicon PDF 7 MB

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan yr Uwch Swyddog Polisi Cynllunio Strategol a'i ddiben oedd ceisio cymeradwyaeth i'r Datganiad Technegol Rhanbarthol (RTS) er mwyn bodloni gofynion y Polisi Cynllunio Cenedlaethol a chytuno ar ddilyniant y Datganiad o Gydweithredu Is-ranbarthol.

 

Rhoddodd yr adroddiad rywfaint o wybodaeth gefndir ac, fel rhan o hyn, cadarnhawyd ei bod yn ofynnol i Awdurdodau Dinas Caerdydd baratoi Datganiad o Gydweithredu Is-ranbarthol (y cyfeirir ato yn yr adroddiad), fel rhan o'r sylfaen dystiolaeth sydd ei hangen i gefnogi pob Cynllun Datblygu Lleol (CDLl). Cadarnhaodd yr Uwch Swyddog Polisi Cynllunio Strategol ymhellach y bydd angen anelu'r amserlen ar gyfer paratoi Datganiadau o Gydweithredu Is-ranbarthol at yr amserlen ar gyfer cyflwyno'r CDLl cynharaf o fewn yr isranbarth hwnnw. Diben y Datganiad o Gydweithredu Is-ranbarthol yw cadarnhau bod pob ACLl cyfansoddol o fewn isranbarth RTS penodol yn derbyn y dosraniadau unigol ar gyfer agregau ar gyfer ardaloedd eu Hawdurdod unigol fel y nodir yn yr Adolygiad diweddaraf o'r RTS ac y bydd gofynion y RTS ar gyfer yr isranbarth hwnnw yn ei gyfanrwydd yn cael eu bodloni o leiaf.

 

Roedd cyfrifo'r dosraniadau a nodir yn yr RTS yn dilyn proses pedwar cam. Cafodd pob cam a'i berthnasedd i Ben-y-bont ar Ogwr ei nodi'n fanwl ym mharagraffau 4 o'r adroddiad ac fe'i trafodwyd:-

 

  • Cam 1 – Pennu'r Lefel Genedlaethol ar gyfer darpariaeth agregau yn y dyfodol;
  • Cam 2 – Cyfrifo'r Rhaniad Rhanbarthol rhwng Gogledd a De Cymru;
  • Cam 3 – Cyfrifo Dosraniadau Is-ranbarthol ac ACLl;
  • Cam 4 – Cyfanswm Dosraniad Tywod a Graean a Chreigiau wedi'i Wasgu

 

Yn ogystal â'r Datganiad o Gydweithredu Is-ranbarthol, bydd angen i CDLl Pen-y-bont ar Ogwr hefyd ddiogelu adnoddau cyfanredol sylfaenol. Bydd hyn yn golygu y dylid diogelu adnoddau perthnasol agregau creigiau wedi'u gwasgu a thywod a graean ar y tir o fewn y CDLl yn unol â chyngor manwl yn seiliedig ar ddefnyddio mapio Arolwg Daearegol Prydain.

 

Cwblhaodd yr Uwch Swyddog Cynllunio Strategol ei gyflwyniad, drwy gadarnhau y byddai angen i'r CDLl hefyd ddiogelu rheiliau er mwyn darparu ystod lawn o opsiynau trafnidiaeth gynaliadwy (pa un a ydynt yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd ai peidio).

 

Nid oedd unrhyw gwestiynau gan yr Aelodau mewn perthynas â'r adroddiad hwn.

 

PENDERFYNIAD:                                Bod y Pwyllgor Rheoli Datblygu yn nodi’r Datganiad Technegol Rhanbarthol a gaiff ei adrodd i'r Cyngor i'w gymeradwyo.

 

427.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.

 

Cofnodion:

Dim.