Agenda a Phenderfyniadau

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
Dydd Mercher, 4ydd Tachwedd, 2020 10:00

Lleoliad: remotely via Skype for Business

Cyswllt: Gwasanaethau Democratidd 

Nodyn: Nodyn: Sylwch: Yn sgil yr angen i gadw pellter cymdeithasol, ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Yn hytrach, bydd hwn yn gyfarfod rhithwir a bydd Aelodau'r Cyngor a Swyddogion yn mynychu o bell. Bydd y cyfarfod yn cael ei recordio i’w ddarlledu ar wefan y Cyngor cyn gynted ag sy'n ymarferol ar ôl y cyfarfod. Os oes gennych unrhyw gwestiwn am hyn, cysylltwch â cabinet_committee@bridgend.gov.uk neu ffoniwch 01656 643147 / 643148. 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

2.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

3.

Cymeradwyo Cofnodion pdf eicon PDF 94 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 12/03/2020

4.

Adroddiad drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 2021/2022 pdf eicon PDF 89 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rhaglen Datblygu Aelodau pdf eicon PDF 118 KB

6.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.