Agenda a Chofnodion

Is-Bwyllgor Trwyddedu (A)
Dydd Mawrth, 7fed Mai, 2019 10:00

Lleoliad: Ystafelloedd Pwyllgor 2/3 - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michael Pitman 

Eitemau
Rhif Eitem

184.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

Cofnodion:

Dim

185.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 65 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 12/03/2019

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:     Bod y Cofnodion ar gyfer cyfarfod yr Is-bwyllgor Trwyddedu (A) ar  12/03/2019, yn cael eu cymeradwyo fel cofnod gwir a chywir.

 

186.

Cais i Drwyddedu Cerbyd Hacnai pdf eicon PDF 90 KB

Cofnodion:

Adroddodd y Swyddog Polisi Trwyddedu bod y cais hwn wedi'i dynnu'n ôl.

 

187.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.

 

Cofnodion:

Dim

188.

Gwahardd y Cyhoedd

Nid oedd y cofnodion ac adroddiadau sy'n ymwneud â'r eitemau canlynol yn cael eu cyhoeddi, gan fod eu bod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 14 a 16 o Ran 4 a Pharagraff 21 o Ran 5, Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i newidiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol

(Cymru) 2007 (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio).

 

Os, yn dilyn cymhwyso'r prawf budd y cyhoedd yn yr Is-Bwyllgor yn penderfynu yn unol â'r Ddeddf i ystyried yr eitemau hyn yn breifat, bydd y cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r cyfarfod yn ystod ystyriaeth o'r fath.

 

 

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:        Nid yw'r adroddiad/cofnodion yn ymwneud â'r eitemau canlynol i gael eu cyhoeddi gan eu bod yn cynnwys gwybodaeth sydd wedi ei heithrio fel y'i diffiniwyd ym Mharagraff 12 o Ran 4 a/neu Baragraff 21 o Ran 5 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth)(Amrywiad)(Cymru) 2007.

 

                                             Os bydd y Pwyllgor, yn dilyn cymhwyso prawf budd y cyhoedd, yn penderfynu ystyried yr eitemau hyn yn breifat yn unol â'r Ddeddf, caiff y cyhoedd eu gwahardd o'r cyfarfod yn ystod ystyriaeth o'r fath. 

 

189.

Cymeradwyaeth Cofnodion wedi’u Eithrio

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion eithrio cyfarfod y 12/03/2019

 

190.

Ceisiadau i Gymeradwyo Trwyddedau