Agenda

Is-Bwyllgor Trwyddedu (A)
Dydd Mawrth, 14eg Ionawr, 2020 10:00

Lleoliad: Ystafelloedd Pwyllgor 2/3 - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michael Pitman 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

3.

Derbyn y Cofnodion pdf eicon PDF 78 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 19/11/2019

4.

Cais i Drwyddedu Cerbyd Cludo Hacni pdf eicon PDF 104 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cais i Drwyddedu Cerbyd Cludo Hacni pdf eicon PDF 104 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.

7.

Gwahardd y Cyhoedd

Nid oedd y cofnodion ac adroddiadau sy'n ymwneud â'r eitemau canlynol yn cael eu cyhoeddi, gan fod eu bod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 14 a 16 o Ran 4 a Pharagraff 21 o Ran 5, Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i newidiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol

(Cymru) 2007 (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio).

 

Os, yn dilyn cymhwyso'r prawf budd y cyhoedd yn yr Is-Bwyllgor yn penderfynu yn unol â'r Ddeddf i ystyried yr eitemau hyn yn breifat, bydd y cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r cyfarfod yn ystod ystyriaeth o'r fath.

8.

Cymeradwyaeth Cofnodion wedi’u Eithrio

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion eithrio cyfarfod y 19/11/2019

9.

Gwrandawiad Disgyblu ar gyfer Gyrwyr Tacsi Presennol

10.

Gwrandawiad Disgyblu ar gyfer Gyrwyr Tacsi Presennol

11.

Gwrandawiad Disgyblu ar gyfer Gyrwyr Tacsi Presennol