Agenda a Chofnodion

Is-Bwyllgor Trwyddedu (A)
Dydd Mawrth, 30ain Gorffennaf, 2019 10:00

Lleoliad: Ystafelloedd Pwyllgor 2/3 - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif Eitem

207.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd A Pucella fuddiant niweidiol yn eitem 13 a gadawodd yr ystafell wrth i’r eitem agenda hon gael ei hystyried, oherwydd ei fod yn adnabod yr ymgeisydd.

 

Datganodd y Cynghorydd M Kearn fuddiant niweidiol yn eitem 15 a gadawodd yr ystafell wrth i’r eitem agenda hon gael ei hystyried, oherwydd ei fod yn adnabod teulu’r ymgeisydd

208.

Cymeradwyo Cofnodion pdf eicon PDF 58 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 04/06/2019 a 11/06/2019

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNIAD: Penderfynwyd bod cofnodion cyfarfodydd dyddiedig

04/06/2019 ac 11/06/2019 yn gofnodion gwir a chywir.

209.

Cais i Drwyddedu Cerbyd Hacni pdf eicon PDF 89 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio adroddiad yn gofyn i’r Is-Bwyllgor ystyried cais i roi trwydded ar gyfer Cerbyd Hacni.  

 

Gwnaed y cais gan Karl Svensen i drwyddedu Dacia Logan MCV, rhif cofrestru AU17 USM, fel Cerbyd Hacni i gludo 4 unigolyn. Roedd y cerbyd dan berchenogaeth yn barod ac fe’i cofrestrwyd gyntaf yn y DVLA ym mis Mawrth 2017.

 

Archwiliodd yr Is-bwyllgor y cerbyd.

 

Nododd yr Uwch Swyddog Gorfodi Trwyddedu fod y cerbyd wedi gwneud 9,506 o filltiroedd hyd yn hyn. Nododd nad yw’r cais yn cydymffurfio â’r Polisi Cerbyd Hacni, a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Trwyddedu, am y rhesymau sy’n cael eu hamlinellu yn yr adroddiad.

 

Nid yw’r cerbyn yn hygyrch i gadeiriau olwyn, ond roedd canllawiau polisi penodol o ran trwyddedu cyntaf Cerbydau Cludo Hacni a oedd y tu hent i ganllawiau’r polisi, a amlinellir ym mharagraff 4.6 yr adroddiad.

 

Er gwybodaeth i Aelodau, darparwyd hanes gwasanaeth y cerbyd, dyddiedig 27 Ebrill 2018 a 31 Mai 2019, sy’n nodi bod y cerbyd wedi gwneud 5,307 o filltiroedd a 9,197 o filltiroedd yn ôl eu trefn.

 

PENDERFYNIAD:

 

Ystyriodd yr Is-bwyllgor y cais i drwyddedu’r cerbyd â’r rhif cofrestru AU17 USM fel Cerbyd Hacni.

 

Nododd yr Aelodau fod y cais y tu hwnt i bolisi 2.1 oherwydd oedran a milltiredd y cerbyd.

 

Nododd yr Aelodau fod modd llacio’r Polisi, yn unol â pharagraff 2.2, oherwydd bod y cerbyd o ansawdd eithriadol yn fewnol ac yn allanol, a bod ganddo safonau diogelwch eithriadol. O ganlyniad, roedd yr Is-Bwyllgor yn hapus i roi’r drwydded.

 

210.

Cais i Drwyddedu Cerbyd Hurio Preifat pdf eicon PDF 99 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio adroddiad yn gofyn i’r Is-Bwyllgor ystyried cais i roi trwydded ar gyfer cerbyd Hurio Preifat.  

 

Gwnaed y cais gan Mark Chegwen i drwyddedu cerbyd Mercedes V250 D AMG, rhif cofrestru CN19 ZZG, fel Cerbyd Hurio Preifat i gludo 7 unigolyn. Roedd y cerbyd dan berchenogaeth yn barod ac fe’i cofrestrwyd gyntaf yn y DVLA ar 13 Mawrth 2019.

 

Archwiliodd yr Is-bwyllgor y cerbyd.

 

Nododd yr Uwch Swyddog Gorfodi Trwyddedu fod y cerbyd wedi gwneud 5,031 o filltiroedd hyd yn hyn. Nododd nad yw’r cais yn cydymffurfio â’r Polisi Cerbyd Hurio Preifat, a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Trwyddedu, am y rhesymau sy’n cael eu hamlinellu yn yr adroddiad.

 

Nid yw’r cerbyn yn hygyrch i gadeiriau olwyn, ond roedd canllawiau polisi penodol o ran trwyddedu cyntaf Cerbydau Hurio Preifat a oedd y tu hwnt i ganllawiau’r polisi, a amlinellir ym mharagraff 4.4 yr adroddiad.

 

Er gwybodaeth i Aelodau, doedd dim hanes gwasanaeth ar gyfer y cerbyd hwn.

 

PENDERFYNIAD:    

 

Ystyriodd yr Is-bwyllgor y cais i drwyddedu’r cerbyd â’r rhif cofrestru CN19 ZZG fel Cerbyd Hurio Preifat.

 

Nododd yr Aelodau fod y cais y tu hwnt i bolisi 2.1 oherwydd oedran a milltiredd y cerbyd.

 

Nododd yr Aelodau fod modd llacio’r Polisi, yn unol â pharagraff 2.2, oherwydd bod y cerbyd o ansawdd eithriadol yn fewnol ac yn allanol, a bod ganddo safonau diogelwch eithriadol. O ganlyniad, roedd yr Is-Bwyllgor yn hapus i roi’r drwydded.         

211.

Cais i Drwyddedu Cerbyd Hurio Preifat pdf eicon PDF 100 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio adroddiad yn gofyn i’r Is-Bwyllgor ystyried cais i roi trwydded ar gyfer Cerbyd Hacni.  

 

Gwnaed y cais gan Eric James Chauffeuring Limited i drwyddedu cerbyd Mercedes S Class LWB, rhif cofrestru KT67 BNB, fel Cerbyd Hurio Preifat i gludo 7 unigolyn. Roedd y cerbyd dan berchenogaeth yn barod ac fe’i cofrestrwyd gyntaf yn y DVLA ar 27 Medi 2017.

 

Archwiliodd yr Is-bwyllgor y cerbyd.

 

Nododd yr Uwch Swyddog Gorfodi Trwyddedu fod y cerbyd wedi gwneud 12,517 o filltiroedd hyd yn hyn. Nododd nad yw’r cais yn cydymffurfio â’r Polisi Cerbyd Hurio Preifat, a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Trwyddedu, am y rhesymau sy’n cael eu hamlinellu yn yr adroddiad.

 

Nid yw’r cerbyn yn hygyrch i gadeiriau olwyn, ond roedd canllawiau polisi penodol o ran trwyddedu cyntaf Cerbydau Hurio Preifat a oedd y tu hwnt i ganllawiau’r polisi, a amlinellir ym mharagraff 4.4 yr adroddiad.

 

Er gwybodaeth i Aelodau, darparwyd hanes gwasanaeth i’r cerbyd oedd yn cynnwys manylion milltiredd anghywir. Yn groes i’r adroddiad, roedd y cerbyd wedi gwneud 1,516 o filltiroedd, yn hytrach na 15,167 o filltiroedd.

 

PENDERFYNIAD:    

 

Ystyriodd yr Is-bwyllgor y cais i drwyddedu’r cerbyd â’r rhif cofrestru KT67 BNB fel Cerbyd Hurio Preifat.

 

Nododd yr Aelodau fod y cais y tu hwnt i bolisi 2.1 oherwydd oedran a milltiredd y cerbyd.

 

Nododd yr Aelodau fod modd llacio’r Polisi, yn unol â pharagraff 2.2, oherwydd bod y cerbyd o ansawdd eithriadol yn fewnol ac yn allanol, a bod ganddo safonau diogelwch eithriadol. O ganlyniad, roedd yr Is-Bwyllgor yn hapus i roi’r drwydded.       

 

212.

Cais i Drwyddedu Cerbyd Hurio Preifat pdf eicon PDF 101 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio adroddiad yn gofyn i’r Is-Bwyllgor ystyried cais i roi trwydded ar gyfer Cerbyd Hurio Preifat.  

 

Gwnaed y cais gan Sharon Evans i drwyddedu cerbyd Mercedes S C220d SE Estate, rhif cofrestru KJ67 BGU, fel Cerbyd Hurio Preifat i gludo 4 unigolyn. Roedd y cerbyd dan berchenogaeth yn barod ac fe’i cofrestrwyd gyntaf yn y DVLA ar 28 Chwefror 2018.

 

Archwiliodd yr Is-bwyllgor y cerbyd.

 

Nododd yr Uwch Swyddog Gorfodi Trwyddedu fod y cerbyd wedi gwneud 13,897 o filltiroedd hyd yn hyn. Nododd nad yw’r cais yn cydymffurfio â’r Polisi Cerbyd Hurio Preifat, a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Trwyddedu, am y rhesymau sy’n cael eu hamlinellu yn yr adroddiad.

 

Nid yw’r cerbyn yn hygyrch i gadeiriau olwyn, ond roedd canllawiau polisi penodol o ran trwyddedu cyntaf Cerbydau Hurio Preifat a oedd y tu hwnt i ganllawiau’r polisi, a amlinellir ym mharagraff 4.4 yr adroddiad.

 

Er gwybodaeth i Aelodau, darparwyd hanes gwasanaeth y cerbyd, dyddiedig 17 Mehefin 2019, oedd yn nodi bod y cerbyd wedi gwneud 13,772 o filltiroedd.

 

PENDERFYNIAD:    

 

Ystyriodd yr Is-bwyllgor y cais i drwyddedu’r cerbyd â’r rhif cofrestru KJ67 BGU fel Cerbyd Hurio Preifat.

 

Nododd yr Aelodau fod y cais y tu hwnt i bolisi 2.1 oherwydd oedran a milltiredd y cerbyd.

 

Nododd yr Aelodau fod modd llacio’r Polisi, yn unol â pharagraff 2.2, oherwydd bod y cerbyd o ansawdd eithriadol yn fewnol ac yn allanol, a bod ganddo safonau diogelwch eithriadol. O ganlyniad, roedd yr Is-Bwyllgor yn hapus i roi’r drwydded.       

 

213.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.

 

Cofnodion:

None

214.

Gwahardd y Cyhoedd

Nid oedd y cofnodion ac adroddiadau sy'n ymwneud â'r eitemau canlynol yn cael eu cyhoeddi, gan fod eu bod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 14 a 16 o Ran 4 a Pharagraff 21 o Ran 5, Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i newidiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol

(Cymru) 2007 (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio).

 

Os, yn dilyn cymhwyso'r prawf budd y cyhoedd yn yr Is-Bwyllgor yn penderfynu yn unol â'r Ddeddf i ystyried yr eitemau hyn yn breifat, bydd y cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r cyfarfod yn ystod ystyriaeth o'r fath.

 

 

 

Cofnodion:

RESOLVED: 

 

That under Section 100A (4) of the Local Government Act 1972 as amended by the Local Government (Access to Information) (Variation) (Wales) Order 2007, the public be excluded from the meeting during consideration of the following items of business as they contained exempt information as defined in Paragraph 12 of Part 4 and/or Paragraph 21 of Part 5 of Schedule 12A of the Act.  

 

Following the application of the public interest test it was                     resolved that pursuant to the Act referred to above, to consider the following items in private, with the public excluded from the meeting, as it was considered that in all the circumstances relating to the items, the public interest in maintaining the exemption outweighed the public interest in disclosing the information, because the information would be prejudicial to the applicants so mentioned.

215.

Cymeradwyaeth Cofnodion wedi’u Eithrio

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion eithrio cyfarfod y 04/06/2019 a 11/06/2019

 

Cofnodion:

RESOLVED:

 

That the exempt minutes of the 04/06/2019 and 11/06/2019 be approved as a true and accurate record.

216.

Ceisiadau i Gymeradwyo Trwyddedau

217.

Gwrandawiad Disgyblu ar gyfer Gyrwyr Tacsi Presennol

218.

Gwrandawiad Disgyblu ar gyfer Gyrwyr Tacsi Presennol

219.

Gwrandawiad Disgyblu ar gyfer Gyrwyr Tacsi Presennol

220.

Gwrandawiad Disgyblu ar gyfer Gyrwyr Tacsi Presennol