Agenda a Chofnodion

Is-Bwyllgor Trwyddedu (A)
Dydd Mawrth, 4ydd Mehefin, 2019 10:00

Lleoliad: Ystafelloedd Pwyllgor 2/3 - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michael Pitman 

Eitemau
Rhif Eitem

191.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

Cofnodion:

Dim.

192.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

Cofnodion:

Dim.

193.

Derbyn y Cofnodion pdf eicon PDF 51 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 07/05/2019

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                    I dderbyn Cofnodion cyfarfod yr Is-Bwyllgor Trwyddedu 'A' a gynhaliwyd ar 7 Mai 2019 fel cofnod gwir a manwl gywir.

194.

Cais i Drwyddedu Cerbyd Hurio Preifat pdf eicon PDF 101 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoli adroddiad a oedd yn gofyn i'r Is-Bwyllgor ystyried cais i ganiatáu trwydded am gerbyd hurio preifat.

 

Nododd yr adroddiad bod y cais yn cael ei gyflwyno gan Peyton Travel Limited, i drwyddedu cerbyd Dacia Logan â'r rhif cofrestru LL66 RZK fel cerbyd hurio preifat â 4 sedd. Roedd y cerbyd yn un ail law ac fe'i cofrestrwyd â'r DVLA ar 30 Tachwedd 2016.

 

Nid oedd y cais yn bodloni'r Polisi Cerbyd Hurio Preifat a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Trwyddedu, am y rhesymau a nodir ym mharagraff 4.4 yr adroddiad. Nid oedd y cerbyd yn addas i gadair olwyn. Darparwyd hanes gwasanaeth y cerbyd â'r dyddiad 14 Chwefror 2018, gyda'r milltiroedd yn cael eu cofnodi ar y pryd fel 10926.

 

Aeth yr aelodau yn eu blaen wedyn i archwilio'r cerbyd a oedd ym maes parcio islawr y Swyddfeydd Dinesig.

 

Ar ôl ailymgynnull cafwyd cadarnhad mai milltiroedd y cerbyd oedd 14312.

 

Rhoddwyd canllawiau'r polisi mewn perthynas â cheisiadau am drwyddedau Cerbydau Hurio Preifat ym mharagraff 4.4 yr adroddiad.

 

Bu i'r aelodau adael yr ystafell i ystyried y cais ymhellach ac ar ôl ailymgynnull,

 

PENDERFYNWYD:                Ystyriodd yr Is-Bwyllgor y cais i gofrestru'r cerbyd â'r rhif cofrestru LL66 RZK fel cerbyd hurio preifat.

 

                                     Nododd aelodau nad oedd y cais yn bodloni polisi 2.1 oherwydd oedran a milltiroedd y cerbyd.

 

                                     Nododd yr aelodau y gellir llacio'r polisi fel y nodir ym mharagraff 2.2 y polisi a bod y canllawiau yn 2.2.5 yn berthnasol, yn benodol ansawdd y tu mewn a'r tu allan i'r car a'r safonau diogelwch eithriadol. Fel y cyfryw, roedd yr Is-Bwyllgor yn fodlon caniatáu'r drwydded.         

195.

Cais i Drwyddedu Cerbyd Hurio Preifat pdf eicon PDF 100 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd Bennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoli adroddiad a oedd yn gofyn i'r Is-Bwyllgor ystyried cais i ganiatáu trwydded am gerbyd hurio preifat.

 

Nododd yr adroddiad bod y cais yn cael ei gyflwyno gan Peyton Travel Limited, i drwyddedu cerbyd Dacia Logan â'r rhif cofrestru WF18 MPU fel cerbyd hurio preifat â 4 sedd. Roedd y cerbyd yn un ail law ac fe'i gofrestrwyd â'r DVLA ar 10 Ebrill 2018.

 

Nid oedd y cais yn bodloni'r Polisi Cerbyd Hurio Preifat a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Trwyddedu, am y rheswm/rhesymau a nodir ym mharagraff 4.4 yr adroddiad. Nid oedd y cerbyd yn addas i gadair olwyn. Nid oedd hanes gwasanaeth i'r cerbyd.

 

Aeth aelodau yn eu blaen wedyn i archwilio'r cerbyd a oedd ym maes parcio islawr y Swyddfeydd Dinesig.

 

Ar y cyfarfod yn ailymgynnull cafwyd cadarnhad mai milltiroedd y cerbyd oedd 8042.

 

Bu i'r aelodau adael yr ystafell i ystyried y cais ymhellach ac ar ailymgynnull y cyfarfod,

 

PENDERFYNWYD:                  Ystyriodd yr Is-Bwyllgor y cais i gofrestru'r cerbyd â'r rhif cofrestru WF18 MPU fel cerbyd hurio preifat.

 

                                       Nododd aelodau nad oedd y cais yn bodloni polisi 2.1 oherwydd oedran a milltiroedd y cerbyd.

 

                                       Nododd aelodau y gellir llacio'r polisi fel y nodir ym mharagraff 2.2 y polisi a bod y canllawiau yn 2.2.5 yn berthnasol, yn benodol ansawdd y tu mewn a'r tu allan i'r car a'r safonau diogelwch eithriadol. Fel y cyfryw, roedd yr Is-Bwyllgor.

196.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.

 

Cofnodion:

Dim.

197.

Gwahardd y Cyhoedd

Nid oedd y cofnodion ac adroddiadau sy'n ymwneud â'r eitemau canlynol yn cael eu cyhoeddi, gan fod eu bod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 14 a 16 o Ran 4 a Pharagraff 21 o Ran 5, Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i newidiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol

(Cymru) 2007 (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio).

 

Os, yn dilyn cymhwyso'r prawf budd y cyhoedd yn yr Is-Bwyllgor yn penderfynu yn unol â'r Ddeddf i ystyried yr eitemau hyn yn breifat, bydd y cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r cyfarfod yn ystod ystyriaeth o'r fath.

 

 

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:                   Mai dan Adran 100A (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972 fel y diwygiedig gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywiaeth) (Cymru) 2007, bod y cyhoedd yn cael eu gwahardd rhag y cyfarfod yn ystod trafodaeth o'r eitemau busnes canlynol gan eu bod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y diffinnir ym Mharagraff 12 Rhan 4 a/neu Baragraff 21 Rhan 5 Amserlen 12A y Ddeddf.

 

                                    Yn dilyn y prawf budd y cyhoedd, penderfynwyd, mai yn unol â'r Ddeddf y cyfeirir ati uchod, i ystyried yr eitemau canlynol yn breifat, gyda'r cyhoedd wedi'u gwahardd rhag y cyfarfod, gan yr ystyrir mai ym mhob amgylchiad mewn perthynas â'r eitemau, roedd budd y cyhoedd i gynnal y gwaharddiad yn gorbwyso budd y cyhoedd i ddatgelu'r wybodaeth, oherwydd byddai'r wybodaeth yn niweidiol i'r ymgeiswyr dan sylw. 

 

198.

Derbyn y Cofnodion Eithriedig

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion eithrio cyfarfod y 07/05/2019

 

199.

Cais Caniatâd am Drwyddedau

200.

Cais am Adnewyddu Trwyddedau

201.

Gwrandawiad Disgyblu i Yrrwr Tacsi Presennol