Agenda a chofnodion drafft

Is-Bwyllgor Trwyddedu (A) - Dydd Mawrth, 12fed Mawrth, 2024 10:00

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber - Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif Eitem

36.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

37.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

38.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 174 KB

Derbyn i'w cymeradwyo Cofnodion cyfarfodydd Is-bwyllgor Deddf Trwyddedu 2003 15 05 23, 05 10 23 a 20 10 23.

Dogfennau ychwanegol:

39.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.

 

40.

Gwahardd y Cyhoedd

Nid oedd y cofnodion ac adroddiadau sy'n ymwneud â'r eitemau canlynol yn cael eu cyhoeddi, gan fod eu bod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 14 a 16 o Ran 4 a Pharagraff 21 o Ran 5, Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i newidiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol

(Cymru) 2007 (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio).

 

Os, yn dilyn cymhwyso'r prawf budd y cyhoedd yn yr Is-Bwyllgor yn penderfynu yn unol â'r Ddeddf i ystyried yr eitemau hyn yn breifat, bydd y cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r cyfarfod yn ystod ystyriaeth o'r fath.

 

 

 

41.

Cymeradwyaeth Cofnodion wedi’u Eithrio

Derbyn i'w cymeradwyo Gofnodion eithriedig Is-bwyllgor A Deddf Trwyddedu 2003 o 15 05 23 a 20 10 23

42.

Caniatáu Trwyddedau Gyrrwr Cerbyd Hacni A Cherbydau Hurio Preifat

43.

Caniatáu Trwyddedau Gyrrwr Cerbyd Hacni A Cherbydau Hurio Preifat