Agenda

Fforwm Cyngor Tref a Chymuned
Dydd Llun, 15fed Gorffennaf, 2019 16:00

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mark Anthony Galvin  Senior Democratic Services Officer - Committees

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datgan buddiannau

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

3.

Cymeradwyo’r cofnodion pdf eicon PDF 92 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 26/02/19

4.

Cyflwyniad gan y Prif Uwcharolygydd Alun Morgan o Heddlu De Cymru ar Blismona yn y Fwrdeistref Sirol.

5.

Hynt y rhaglen Teithio Llesol ym Mhen-y-bont ar Ogwr pdf eicon PDF 72 KB

6.

Glanhau strydoedd pdf eicon PDF 147 KB

7.

Eitemau brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.