Agenda

Is-Bwyllgor Trwyddedu (B)
Dydd Mawrth, 17eg Rhagfyr, 2019 10:00

Lleoliad: Ystafelloedd Pwyllgor 2/3 - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michael Pitman 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2.

Datganiadau o Gysylltiad

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

3.

Cymeradwyo’r Cofnodion pdf eicon PDF 60 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 30/09/2019 a 22/10/2019

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cais am Drwydded Cerbyd Hurio Preifat pdf eicon PDF 100 KB

5.

Cais am Drwydded Cerbyd Hacnai pdf eicon PDF 89 KB

6.

Cais am Drwydded Cerbyd Hacnai pdf eicon PDF 90 KB

7.

Cais am Drwydded Cerbyd Hacnai pdf eicon PDF 89 KB

8.

Cais am Drwydded Cerbyd Hurio Preifat pdf eicon PDF 100 KB

9.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.

10.

Gwahardd y Cyhoedd

Nid oedd y cofnodion ac adroddiadau sy'n ymwneud â'r eitemau canlynol yn cael eu cyhoeddi, gan fod eu bod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 14 a 16 o Ran 4 a Pharagraff 21 o Ran 5, Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i newidiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol

(Cymru) 2007 (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio).

 

Os, yn dilyn cymhwyso'r prawf budd y cyhoedd yn yr Is-Bwyllgor yn penderfynu yn unol â'r Ddeddf i ystyried yr eitemau hyn yn breifat, bydd y cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r cyfarfod yn ystod ystyriaeth o'r fath.

11.

Cymeradwyo Cofnodion Eithriedig

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion eithrio cyfarfod y 30/09/2019 a 22/10/2019

12.

Cais i Roi Trwyddedau

13.

Cais i Adnewyddu Trwyddedau

14.

Gwrandawiad Disgyblu ar gyfer Gyrrwr Tacsi Presennol

15.

Gwrandawiad Disgyblu ar gyfer Gyrrwr Tacsi Presennol