Agenda

Cyd Bwyllgor Amlosgfa Llangrallo
Dydd Gwener, 6ed Mawrth, 2020 14:00

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mark Anthony Galvin  Senior Democratic Services Officer - Committees

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 67 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 13/09/2019

4.

Uwchraddio System Gyfrifiadurol a Chyfryngau Cyfrifiadurol pdf eicon PDF 77 KB

5.

Cynllun Busnes a Ffioedd Amlosgfa pdf eicon PDF 85 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cyllideb Refeniw Arfaethedig 2020-21 pdf eicon PDF 65 KB

7.

Rhaglen Cyfarfodydd 2020-21 pdf eicon PDF 92 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.