Agenda

Cyd Bwyllgor Amlosgfa Llangrallo - Dydd Gwener, 11eg Mehefin, 2021 14:00

Lleoliad: o bell trwy Dimau Microsoft

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ethol Cadeirydd (aelodau Cyngor Bwrdeistref Bro Morgannwg)

2.

Ethol Is-Gadeirydd (o aelodau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr)

3.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

4.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

 

5.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 102 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 05/03/2021

6.

Adolygiad Blynyddol o Amcanion Cynllun Busnes 2020/21 pdf eicon PDF 207 KB

7.

Datganiad Cyfrifyddu Blynyddol 2020-21 pdf eicon PDF 89 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.