Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Testun 1
Dydd Iau, 24ain Mai, 2018 09:30

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mr Mark Anthony Galvin  Senior Democratic Services Officer - Committees

Eitemau
Rhif Eitem

21.

Datgan Buddiannau

Derbyndatganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

 

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd AJ Williams fuddiant personol yn Eitem Agenda 5, gan ei fod yn aelod o Gr?p Cymunedol Elusennol oedd wedi’i gefnogi’n ariannol gan G4S.

22.

Cymeradwyo Cofnodion pdf eicon PDF 81 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 12/3/18

 

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:               Bod Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Pwnc a gynhaliwyd ar 12 Mawrth 2018 yn cael eu cymeradwyo fel cofnod gwir a chywir, ar yr amod y caiff y rheswm am ddatganiad o fuddiant y Cynghorydd Webster fel y cyfeirir ato yng Nghofnod 11 y Cofnodion hyn ei newid fel a ganlyn:-

 

                                     ‘Fel Cadeirydd GMC yn Ysgol Heronsbridge.’

23.

Diweddariad ar y Flaenraglen Waith pdf eicon PDF 71 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Craffu adroddiad ar yr uchod i:

 

a)        Gyflwyno’r eitemau a flaenoriaethwyd gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol gan gynnwys yr eitem nesaf i’w dirprwyo i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Pwnc hwn;

 

b)        Cyflwyno i’r Pwyllgor restr o eitemau posibl eraill i'w blaenoriaethu ac i roi sylwadau arnynt;

 

c)        Gofyn i’r Pwyllgor nodi eitemau eraill i’w hystyried gan ddefnyddio’r ffurflen meini prawf a bennwyd ymlaen llaw;

 

ch)      Ystyried a chymeradwyo’r adborth o gyfarfodydd blaenorol Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Pwnc 1, a nodi’r rhestr o ymatebion, gan gynnwys unrhyw beth sydd dal yn weddill yn Atodiad A.

 

  Atodwyd yn Atodiad B i’r adroddiad oedd y flaenraglen waith gyffredinol ar gyfer y PCThPau oedd yn cynnwys y pynciau a flaenoriaethwyd gan y PCThP ar gyfer y set nesaf o PCThPau yn Nhabl A, yn ogystal â phynciau y ystyriwyd eu bod yn bwysig i’w blaenoriaethu yn y dyfodol yn Nhabl B. Mae hwn wedi’i greu o eitemau a awgrymwyd gan bob un o’r PCThCau un eu cyfarfodydd blaenorol yn ogystal â’r PCThP. Roedd hefyd yn cynnwys gwybodaeth a gynigiwyd gan Gyfarwyddwyr Corfforaethol, manylion o ymchwil wedi’i wneud gan Swyddogion Craffu a gwybodaeth o gyfarfodydd Datblygu'r Flaenraglen waith rhwng Cadeiryddion Craffu a’r Cabinet.

 

Wedi ystyried y wybodaeth yn yr adroddiad,

 

PENDERFYNWYD:                  Bod y Pwyllgor yn nodi’r adroddiad a’r wybodaeth ategol wedi’i hatodi ato ar ffurf Atodiadau A, B a C.    

24.

Diweddariad ar Waith ym Mharc HMP yn dilyn Gweithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, Gan gynnwys Cyfraniad y Carchar at y Gymuned a Goblygiadau Cyflawni Dyletswyddau a Chyfrifoldebau'r Ddeddf ar y Gyllideb pdf eicon PDF 126 KB

Invitees

Susan Cooper –  Cyfarwyddwr Corfforaethol - Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Carmel Donovan - Rheolwr Integredig Gwasanaethau Cymunedol

Corin Morgan Armstrong – Cynrychiolydd o G4S

Cllr Phil White -  Aelod Cabinet - Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

 

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd y Gwahoddedigion i'r cyfarfod, gan gynnwys Pennaeth Ymyraethau Teulu o G4S. Yna cyflwyno Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion yr adroddiad i aelodau a gwahoddodd gwestiynau gan y Pwyllgor. Nododd Aelod gynnwys yr adroddiad, ond roedd o’r farn ei bod yn annheg bod disgwyl i lefel y cyllid grant gan Lywodraeth Cymru wedi’i roi i’r Awdurdod yn 2016/17 a 2017/18 i sefydlu a gweithredu gwasanaeth a thîm Ystâd Ddiogel leihau yn y dyfodol a'i rannu ymysg pob un o'r 22 o awdurdodau lleol yng Nghymru yn rhan o Setliad Llywodraeth Leol cyffredinol. Teimlodd fod hyn yn annheg, o ystyried bod carcharau yn Wrecsam, Sir Fynwy, Caerdydd, Abertawe a Phen-y-bont ar Ogwr yn unig. Nid oedd rhaid ardaloedd awdurdod lleol eraill gefnogi ystadau diogel felly. Golygodd hyn fod disgwyl i lefel y cyllid ar gyfer CBSP yn 2018/19 leihau o fwy na 200k i 18k, sy’n lleihad sylweddol.  Cefnogwyd y farn hon gan hol aelodau’r Pwyllgor.

 

Cytunodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant gyda’r sylwadau a ychwanegodd fod yr awdurdod lleol wedi bod o’r farn y byddai'r lefel gychwynnol o gyllid a roddir at y diben hwnnw yn parhau i gael ei rhoi mewn blynyddoedd yn y dyfodol.

 

Ychwanegodd fod y gr?p Is-grant Dosbarthu wedi’i sefydlu gyda chynrychiolaeth o bob un o’r 22 o awdurdodau lleol yng Nghymru, yn ogystal ag o CLlLC a Llywodraeth Cymru. Mae’r gr?p hwn yn cyfarfod bob dau fis, ac roedd y pwnc ynghylch cyllid i gefnogi ystadau diogel awdurdodau lleol Cymru yn y dyfodol yn cael ei drafod, a meddyliodd y dylid ei rannu ar sail lefel o boblogaeth lle bo Awdurdod Lleol yn cefnogi darpariaeth ofal cymdeithasol i garcharwyr dan drefniant ystâd ddiogel. Ychwanegodd Cyfarwyddwr Corfforaethol y Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant ei bod yn obeithiol y gallai'r gr?p hwn ddatrys rhywbeth a fyddai'n arwain at Ben-y-bont yn derbyn mwy o gyllid yn y d’fodol, gobeithio.

 

 

Gofynnodd aelod sut mae Parc Prison yn wahanol i garchar gwladol

 

Dywedodd Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion mai carchar Categori B oedd Carchar Parc, mae gan bob carchar lefelau poblogaeth gwahanol gyda gwahanol fathau o droseddwyr yno, yn gyffredinol roedd gan y carcharwyr yng Ngharchar Parc yn Ne Cymru ddedfrydau hirach o’u cymharu â charcharau eraill.

 

Ychwanegodd y cynrychiolydd o G4S y gall Carchar Parc roi lle i garcharwyr Categori A, felly gall roi lle i garcharwyr o’r lefel diogelwch uchaf, ac mae carcharwyr yno ar hyn o bryd sy'n cwblhau dedfrydau oes. Ond yn gyffredinol, mae’r carchar yn rhoi lle i droseddwyr tymor canolog a hir dymor, ac ail-droseddwyr yn fwy na thebyg. Mae hefyd gan rai o’r carcharwyr hyn anghenion cymhleth y mae angen eu rheoli’n ofalus. .

 

Gofynnodd Aelod ba ganran o’r carcharwyr yng Ngharchar Parc sy’n dod o’r tu allan i’r Fwrdeistref Sirol ac yna’n ymgartrefu yn yr ardal pan ddaw eu dedfryd i ben. . Gofynnodd hyn, gan y gallai effeithio ar y cyllid a ddyrennir o ran ystadau diogel os oes angen cymorth arnynt ar ôl gadael y  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 24.

25.

Enwebu i Banel Trosolwg a Chraffu’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus pdf eicon PDF 64 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd Cyfarwyddwr Corfforaethol y Gwasanaethau Gweithredol a Phartneriaeth adroddiad i enwebu Aelod i sefyll ar Banel Trosolwg a Chraffu'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

 

PENDERFYNWYD:                  Enwebu’r Cynghorydd KJ Watts i sefyll fel Aelod ar Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Pwnc 1 ar Banel Pwyllgor Trosolwg a Chraffu’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

26.

Adroddiad Enwebu Hyrwyddwr Rhiant Corfforaethol pdf eicon PDF 79 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd Cyfarwyddwr Corfforaethol y Gwasanaethau Gweithredol a Phartneriaeth adroddiad a ofynnwyd i'r Pwyllgor enwebu Aelod fel ei Hyrwyddwr Rhianta Corfforaethol i gynrychioli'r Pwyllgor fel Gwahoddai i gyfarfodydd Pwyllgor Rhianta Corfforaethol y Cabinet.

 

PENDERFYNWYD:                  Enwebu'r Cynghorydd J Gebbie i sefyll fel Aelod o Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Pwnc 1 ar Bwyllgor Rhianta Corfforaethol y Cabinet yn rhinwedd Gwahoddai.

27.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.

 

Cofnodion:

Dim.