Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Testun 1
Dydd Mercher, 5ed Medi, 2018 09:30

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif Eitem

28.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

 

 

 

 

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Walters ddiddordeb personol yn eitem agenda 5, Meysydd Chwarae, Cyfleusterau Chwaraeon Awyr Agored a Phafiliynau Parciau oherwydd bod ei g?r yn aelod o Glwb Bowlio Pen-y-bont ar Ogwr.

29.

Cymeradwyo’r Cofnodion pdf eicon PDF 87 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 16/04/2018 a 24/05/2018.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD:             Bod cofnodion cyfarfodydd y Pwyllgorau Trosolwg Pwnc

a Chraffu dyddiedig 16 Ebrill 2018 a

24 Mai 2018 yn cael eu cymeradwyo fel cofnod gwir a

                                  chywir.                                            

30.

Diweddariad ar y Flaenraglen Waith pdf eicon PDF 71 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Craffu adroddiad ar y flaenraglen waith, eitemau posibl ar gyfer sylwadau a blaenoriaethu ac adborth o gyfarfodydd blaenorol.

 

Cafodd yr Ystad Ddiogeledd ei hystyried yng nghyfarfod 13 Mai 2018 a gofynnodd yr aelodau pa ganran o boblogaeth y carchar yn Parc a fu'n byw yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn flaenorol cyn iddynt ddod yn breswylwyr cyffredin o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr o ganlyniad i fod yn yr ystad ddiogeledd. Dywedodd yr adborth nad oedd y carchar yn casglu data yn y ffordd hon. Ychwanegodd Aelod y dylai'r Weinyddiaeth Gyfiawnder allu darparu'r data hwn.

 

Cadarnhaodd Cadeirydd y Pwyllgor ei bod hi wedi anfon llythyr at yr Adran Cyfiawnder a Llywodraeth Cymru yn datgan y dylent ailystyried dyraniad y cyllid grant gan fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael ei roi o dan anfantais ariannol annheg trwy gael ystad ddiogeledd o fewn ei ffin.   

 

Nododd y Pwyllgor fod Canlyniadau Addysg wedi cael blaenoriaeth ar gyfer Ionawr 2019.

 

Gofynnodd y Pwyllgor fod yr un gwahoddedigion ar gyfer Canlyniadau Addysg yn cael eu gwahodd i Ddiwygio Anghenion Dysgu Ychwanegol yn ogystal â chynrychiolydd sy'n delio â phrentisiaethau. 

 

 

PENDERFYNWYD:   Bod y pwyllgor yn cymeradwyo'r adborth o'r cyfarfodydd                             

blaenorol ac yn nodi'r gwahoddedigion ar gyfer eitemau'r dyfodol.     

31.

Meysydd Chwarae, Cyfleusterau Chwaraeon Awyr Agored a Phafiliynau Parciau pdf eicon PDF 75 KB

Gwahoddedigion:

Mark Shephard, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Cymuedau
Cllr Richard Young, Yr Aelod Cabinet dros Gymunedau
Zak Shell, Pennaeth Gwasanaethau Cymdogaeth.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol dros Gymunedau adroddiad yn dwyn sylw’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu at gynigion i wneud y meysydd chwarae, cyfleusterau chwaraeon awyr agored a phafiliynau parciau a ddarperir gan y Cyngor yn fwy cynaliadwy'n ariannol wrth symud ymlaen. Byddai'r adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r Cabinet ar 18 Medi 2018 yn gofyn am ganiatâd i ymgymryd â chyfnod ymgynghori.

 

Eglurodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol dros Gymunedau, o ystyried y toriadau yn y gyllideb, eu bod yn bwriadu symud tuag at sefyllfa o adennill costau llawn mewn perthynas â darparu meysydd chwarae a phafiliynau parciau. Roedd hwn yn gyfeiriad teithio a oedd yn gyson ag awdurdodau eraill megis Bro Morgannwg, Caerfyrddin a Blaenau Gwent. Mae effaith gronnol y gostyngiadau sylweddol yn y gyllideb wedi cael eu teimlo gan y Cyngor ac nid oedd lefel bresennol cymhorthdal ??y Cyngor ar gyfer y gwasanaeth hwn yn gynaliadwy. Os na chymerwyd unrhyw gamau, yna yn y pen draw ni fyddai gan y Cyngor unrhyw ddewis ond cau’r cyfleusterau.

 

 Esboniodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol dros Gymunedau fod y Cyngor yn gobeithio y byddai'r newid polisi yn annog clybiau chwaraeon a defnyddwyr eraill i gymryd cyfrifoldeb am y cyfleusterau trwy drosglwyddo asedau cymunedol (CAT). Roedd lefel bresennol cymhorthdal ??y cyngor (hyd at 80%) wedi gweithredu fel rhwystr i glybiau sy'n ymwneud â throsglwyddo asedau cymunedol. Ar hyn o bryd roedd cynigion Strategaeth Ariannol Tymor Canolig ar gyfer arbedion yn 2019/20 a 2020/21 yn cyfateb i £500,000. Ychwanegodd, yn dilyn saith mlynedd o doriadau yn y gyllideb, nad oedd llawer iawn o leoedd yn y Gyfarwyddiaeth Gymunedau lle y gellid gwneud arbedion pellach.

 

Mynegodd yr Aelodau bryderon ynghylch y pwysau ariannol ar bobl iau sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon a sut y byddai'r awdurdod yn parhau i gydymffurfio â'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles.  Gofynnodd yr Aelodau sut y gallai Awdurdod cyfagos Rhondda Cynon Taf barhau i dalu cymhorthdal i wasanaethau o'r fath.  Eglurodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol dros Gymunedau fod y ffioedd a godir gan awdurdodau fel Rhondda Cynon Taf yn eithriad a’i fod yn benderfyniad gwleidyddol ganddynt i flaenoriaethu rhai gwasanaethau dros eraill. Roedd yr awdurdod hwn yn ceisio newid diwylliant lle byddai pobl yn cael y cyfle a'r amserlenni i ddod o hyd i atebion. Roedd yn cydnabod bod nifer o faterion ac nid oedd un ateb yn addas i bawb. Roedd rhai ysgolion yn cynnig cyfleusterau chwaraeon awyr agored ar gyfer hyfforddiant a gallai fod cyfleoedd i glybiau drafod gyda'r ysgolion i ddefnyddio'r rhain.  

 

Roedd yr Aelodau'n pryderu fod y broses bresennol o reoli cyfleusterau chwaraeon awyr agored yn rhy ddarniog gan eu bod yn cael eu rheoli ar hyn o bryd gan wahanol gyfarwyddiaethau ac adrannau.  Gofynnodd aelodau a oedd gan y bwrdd iechyd rôl i'w chwarae ac a oedd arian ar gael o'r ffynhonnell hon.  Eglurodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol dros Gymunedau ei fod wedi cael llawer o sgyrsiau gyda'r bwrdd iechyd dros y blynyddoedd ac er bod mwy o arian yn cael ei gyfeirio at atal, nid oedd yn y maes hwn.  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 31.

32.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.

                                                                                    

Cofnodion:

Dim.