Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Testun 1
Dydd Mawrth, 16eg Hydref, 2018 10:00

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif Eitem

33.

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

 

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd C. Webster fuddiant personol yn eitem 5 o'r agenda  - Adolygiad o ddarpariaeth ôl-16 ledled Pen-y-bont ar Ogwr, Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Gysyniadau am fod ganddi blentyn sydd mewn addysg uwchradd yn y fwrdeistref sirol. 

 

Datganodd y Cynghorydd N.A. Burnett fuddiant personol yn eitem 5 o'r agenda - Adolygiad o ddarpariaethau ôl-16 ledled Pen-y-bont ar Ogwr, Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Gysyniadau am fod ganddi blentyn sydd mewn addysg uwchradd yn y fwrdeistref sirol.

 

Datganodd y Parchedig Canon E. Evans fuddiant personol yn eitem 5 o'r agenda - Adolygiad o ddarpariaethau ôl-16 ledled Pen-y-bont ar Ogwr, Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Gysyniadau, am mai ef yw cadeirydd corff llywodraethu Ysgol Gyfun Bryntirion.

 

Datganodd Mr K. Pascoe fuddiant personol yn eitem 5 o'r agenda - Adolygiad o ddarpariaethau ôl-16 ledled Pen-y-bont ar Ogwr, Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Gysyniadau, am ei fod yn aelod o’r corff llywodraethu yn Ysgol Uwchradd Gatholig Archesgob McGrath.    

34.

Cymeradwyo’r Cofnodion pdf eicon PDF 72 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 05/09/2018

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD: Bod cofnodion y Pwyllgor Trosolwg Pwnc a Chraffu 1 ar 5 Medi 2018 yn gofnod gwir a chywir yn amodol ar ychwanegu enw’r Cynghorydd K.J. Watts at y rhestr o ymddiheuriadau am absenoldeb.  

35.

Diweddariad ar y Flaenraglen Waith pdf eicon PDF 70 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

The Scrutiny Officer reported on items which had been prioritised by the Corporate Overview and Scrutiny Committee, each Overview and Scrutiny Committee in its next cycle of meetings would be considering the Medium Term Financial Strategy.  The Committee considered that it wished to scrutinise Education Outcomes at its meeting in January and the Review of the Fostering Project in February. 

 

The Scrutiny Officer presented a list of further potential items for comment and prioritisation and requested the Committee identify any further items for consideration using the pre-determined criteria form.  

 

Conclusions

 

In relation to the response received from Welsh Government regarding the transfer of funding for prisoners in the secure estate, Members recommend that a reply is drafted and that a subject access request is made covering the following:

·         The cost of individually housing prisoners per year;

·         The cost of the Parc Prison contract;

·                                                        The cost to Bridgend Council - taking into consideration the grant that used to receive and the funding now allocated through the RSG.

 

Members prioritised the following items to be presented to Corporate for future allocation:

January                       Education Outcomes

February         Review of Fostering Project

36.

Eitemau Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.

 

Cofnodion:

There were no urgent items. 

37.

Adolygiad o ddarpariaethau ôl-16 ledled Pen-y-bont ar Ogwr, Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Gysyniadau pdf eicon PDF 178 KB

Gwahoddedigion:

 

Lindsay Harvey, Cyfarwyddwr CorfforaetholAddysg a Chymorth i Deuluoedd;

Cyng Charles Smith, Aelod Cabinet - Addysg ac Adfywio;

Nicola Echanis, Pennaeth Addysg a Chymorth Cynnar;

Michelle Hatcher, Rheolwr Gr?p Cynhwysiant a Gwella Ysgolion;

John Fabes, Swyddog Arbenigol: Addysg Ôl-16 a Hyfforddiant

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol dros Addysg a Chymorth i Deuluoedd yr adroddiad ar yr adolygiad o ddarpariaeth ôl-16 a fyddai'n destun ymgynghoriad cyhoeddus.  Nododd fod yr adolygiad wedi cael ei lunio gan nifer o adolygiadau, amrywiaeth o adroddiadau a deialog broffesiynol ymhlith y gymuned addysg leol.  Cafwyd cytundeb cyffredinol nad oedd y ddarpariaeth gyfredol yn bodloni'r uchelgeisiau a nodwyd ar gyfer addysg ôl-16 ledled y sir.  Roedd yn croesawu barn y pwyllgor wrth lunio darpariaeth ôl-16 ar gyfer y dyfodol a nododd fod angen i addysg ôl-16 ddarparu’r canlyniadau gorau posibl.

 

Gwnaeth y Swyddog Arbenigol Addysg a Hyfforddiant ôl-16 hysbysu’r pwyllgor o gefndir yr adolygiad addysg ôl-16 a oedd yn dyddio nôl i 2011 pan gytunwyd ar fodel trydyddol gwasgaredig gan ysgolion a cholegau ar y pryd a oedd yn cynnig amrywiaeth o bynciau gyda darpariaeth fin nos yn cael ei darparu gan Goleg Pen-y-bont ar Ogwr.  Cynhaliwyd adolygiad pellach yn 2013 ar gais Llywodraeth Cymru a chanfuwyd bod amrywiaeth dda o bynciau ar gael a chydweithredu da, ond oherwydd cyflymder y newid, roedd angen newid.  Cynhaliwyd adolygiadau pellach drwy sefydlu Gr?p Llywio Partneriaeth. Gwnaeth y Bwrdd Adolygu Strategol yn ei dro sefydlu Bwrdd Gweithredu ôl-16 i adolygu darpariaeth gyfer ôl-16.  Gwnaeth y Bwrdd Adolygu Strategol argymell bod chwe chysyniad yn cael eu hystyried a dau opsiwn a ffefrir ar gyfer dyfodol addysg ôl-16.  Wrth gymeradwyo’r argymhellion ym mis Hydref 2017, gwnaeth y Cabinet ofyn am gyflawni gwaith mwy manwl ac ym mis Ebrill 2018 cymeradwyodd ymgynghoriad cyhoeddus ar y chwe chysyniad a'r opsiynau a ffefrir ar gyfer addysg ôl-16. 

 

Gwnaeth y Swyddog Arbenigol Addysg a Hyfforddiant ôl-16 hysbysu'r pwyllgor fod dosbarthiadau chwech ymhob ysgol uwchradd sy'n amrywio'n sylweddol o ran maint ar gyfer tua 1,500 o ddysgwyr; gan gynnwys darpariaeth fin nos; Mae darpariaeth cyfrwng Cymraeg wedi'i gwella drwy gydweithredu sylweddol rhwng Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd ac Ysgol Gymraeg Llanhari yn Rhondda Cynon Taf gyda darpariaeth addysg ffydd ar gael yn Ysgol Uwchradd Gatholig Archesgob McGrath. O ganlyniad i amrywiaeth o adroddiadau a deialog broffesiynol ymhlith rhanddeiliaid, nododd fod cytundeb cyffredinol nad oedd y ddarpariaeth gyfredol yn gwireddu'r uchelgeisiau ar gyfer addysg ôl-16 ar draws y fwrdeistref, yn sgil maint y dosbarthiadau chwech, cyllid ôl-16, safonau cyrhaeddiad, yr amrywiaeth o bynciau a gynigir a mynediad at ddysgu digidol a staffio.  Y ddau opsiwn a ffefrir yw cysyniad 4 sy'n gyfuniad o ddosbarthiadau chwech mewn ysgolion gyda rhai dosbarthiadau’n uno i greu canolfannau chweched dosbarth newydd a gynhelir gan yr awdurdod lleol a chysyniad 5 sy'n gymysgedd o ddosbarthiadau chwech mewn ysgolion gyda rhai dosbarthiadau’n uno i greu canolfan(nau) chweched dosbarth a reolir gan goleg addysg bellach. 

 

Gwnaeth y Swyddog Arbenigol Addysg a Hyfforddiant ôl-16 hysbysu'r pwyllgor fod angen ystyried materion addysg ffydd, addysg Gymraeg ac anghenion dysgu ychwanegol ar wahân.  O ran addysg ffydd mae Ysgol Uwchradd Gatholig Archesgob McGrath gryn bellter i ffwrdd o ysgolion ffydd eraill, tra bo prinder athrawon cyfrwng Cymraeg, a phe bai darpariaeth chweched dosbarth yn cael ei dileu, byddai'n cael sgil effaith  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 37.